Bestyrelsesmøde d. 13. november 2013

Bestyrelsesmøde d.13-11-2013 hos Carsten Buen 17

Tilstede: Ulla VG 88, Mick VG 7, Anders Emil VG 43, Carsten Buen 17, Marianne VG 62{referent} Afbud: Sissel VG 26

1. Hjemmesiden

Den nye hjemmeside fkfb.dk er nu i funktion og bestyrelsen takker Dennis Buen 9 for stor deltagelse i udarbejdelsen. Vi arbejder fortsat på nyt billedlayout i farver og nye nutidige fotos vil blive lagt ind snarest. Tidligere udarbejdede anvisninger for parkering i kvarteret vil også blive et punkt på hjemmesiden. Mick foreslår at links til bøger om restaurering af ældre huse lægges ind på hjemmesiden som f.eks. Søren Vasegaards : ”Huse med sjæl. Navne på gode håndværkere er lagt ind og Mick vil forsyne listen med yderligere et par anbefalinger.

Vinderen af konkurrencen i forbindelse med åbningen af den nye hjemmeside er Else Slange VG 12 som i præmie vil modtage 3 flasker vin samt et stort tillykke. Hermed følger spørgsmål og svar:

(1)Hvor mange billeder er uploadede fra fastelavnsfesten 2013? ( 6 billeder)

(2)Hvor kan man bl.a. købe brugte tagsten? ( Katrinedal tagstensdepot, Fårevejle )

(3)Hvornår blev vores  boligforening  grundlagt? ( 28.maj 1913)

(4)Hvor blev bestyrelsesmødet d.14.nov.2012  afholdt? ( hos Carsten, Buen)

(5).Jf den særbevilling vi har fået fra Post Danmark, hvor mange cm. skal der så min. være fra brevindkastets underkant til fortov eller  vej? ( min.80cm)

2. Kontingent

Mange har indbetalt kontingent i juni og påmindelse om betaling sendes ud på mail i løbet af november.

3. Myndigheder

Knud Erik VG 40 vil forfatte et brev til Banedanmark angående beplantningen som mistrives på baneskråningen ved Ringbanen.

4.100års projektet

Vi har stadig ikke opnået fondsstøtte til nyetablering af pladsen ved Buen men vi søger stadig. Kommunen har meddelt at der i øjeblikket ikke er økonomi til at fjerne bunkers.

5. Beplantning ved muren Finsensvej

Ulla har haft møde med Vej og Park ang. ny asfalt på vejen ved muren og repræsentanten for kommunen vil forsøge at få det på budgettet til næste år.

Vi er velkomne fra kommunens side til selv at tilplante muren hvis vi også selv sørger for at beplantningen ikke gror op på broen. Anders Emil vil spørge Det grønne Kompagni til råds om arten af beplantning.

Kommunen har lovet at foranledige fjernelse af graffiti på muren.

Evt.

Fastelavn på plænen søndag d.2.marts.

Generalforsamling torsdag d.24.april

Sommerfest lørdag d.14.juni

Næste bestyrelsesmøde onsdag d.29.januar hos Ulla

 

Frederiksberg d.17-11-2013

Bestyrelsesmøde 18. september 2013

Bestyrelsesmøde d.18-9-2013 kl.20 hos Mick VG 7

Tilstede: Carsten Buen 17, Ulla VG 88, Sissel VG 26, Mick VG 7, Marianne VG 62(referent)

Fraværende: Anders Emil VG 43

1. Hjemmesiden

Carsten Buen 17, Troels VG 26 og Dennis Buen 9 arbejder ihærdigt på redesign og fornyelse af vores  hjemmeside.  Nye fotos af kvarteret lægges ind og indholdet evalueres og opdateres. Carsten efterlyser anbefalinger af gode håndværkere, som bestyrelsen kan lægge ud på hjemmesiden.

2. Adresseliste

Opdateret adresseliste sendes ud på mail i efteråret og printes og uddeles til enkelte beboere uden mailadresse. Adresselisten vil desuden ligge på foreningens hjemmeside med et log in for kvarterets beboere.

3. Myndigheder

Vej og Park ved Frederiksberg kommune har sammen med tidligere bestyrelsesmedlemmer og Mick besigtiget beplantningen på skråningen ved Flintholm station. Bemærkningerne var følgende: Tujaerne står med for stor afstand til at danne et lukket bælte.  Stadsgartneren foreslår at der plantes taks mellem tujaerne for lukke beplantningen. En beskæring af den øvrige beplantning vil i øvrigt gavne tujaernes vækst. Desuden konstateredes at 2 tujaer var i dårlig vækst på grund af afvanding på skråningen, da der ikke er etableret en ”skål” omkring stammen ved terræn. Bestyrelsen afventer en skriftlig vurdering fra stadsgartneren, som efterfølgende videresendes til Banedanmark.

Bestyrelsen arbejder desuden på et opfølgende møde med  Bygge og Bolig for at få præciseret formuleringerne i kvalitetsmanualen

4. 100 års projektet

Vi mangler stadig svar fra en enkelt fond,  men vi har fået positiv tilkendegivelse fra en fond,  som betinger sig at kommunen eller foreningen står for al vedligeholdelse af anlægget. Bestyrelsen følger op på dette. Desuden vil der blive fremsendt ansøgninger til nye fonde.

5. Beplantningen ved muren Finsensvej.

Den ene beplantning ved muren er blevet klippet over og derfor gået ud. Muren er bemalet med graffiti og vejbelægningen er fuld af lapper og trænger til istandsættelse.  Ulla har aftalt et møde med Mick sammen med Jacob Jensen fra Vej og Park og for at diskutere beplantningen på muren, graffiti  og  reparation af vejbelægningen.

Evt.

Der er observeret mistænkelige personer i kvarteret og der er i løbet af sommeren begået 3 indbrud og en aflåst cykel er blevet stjålet fra en af forhaverne.

Ulla oplyser, at nogle kommuner ikke bevarer de gamle tegninger og dokumenter over ejendomme,  når disse bliver digitaliseret og lagt ud på kommunens hjemmeside. Frederiksberg Kommune har oplyst på henvendelse fra bestyrelsen,  at de arkiverer alle ,  selvom de også ligger tilgængelige på kommunens hjemmeside.  Kommunen har digitaliseret alle dokumenter på byggesager frem til og med 2006. D.v.s at byggesager efter 2006  ikke findes på nettet endnu.

Ulla har kontaktet Adam Uldall som vil forære foreningen diverse historisk materiale som vi takker for.

Bogtrykkeren som har trykt bogen om kvarteret vil tilsende os filen.

Næste bestyrelsesmøde 13. nov. 2013 hos Carsten Buen 17

Frederiksberg 22-9-2013

Bestyrelsesmøde 29. maj 2013

Bestyrelsesmøde onsdag d.29.maj 2013 hos Marianne VG 62

Tilstede Mick VG 7, Carsten Buen 17, Ulla VG 88, Sissel VG 26 og Marianne VG 62(referent)

Afbud fra Anders VG 43

1. Sommerfesten

Skriftlig invitation til sommerfesten lørdag d.15.juni kl.18 runddeles til alle beboere.

Husk at betale årets kontingent 250kr på kontonr. 1386-7403070

2. Hjemmesiden

Troels VG 26 har tilbudt sin hjælp med design af vores nye hjemmeside. Carsten og Troels vil snarest aftale et møde. Desuden har Morten Buen 10 tilbudt sin hjælp med den praktiske opdatering af hjemmesiden.

3. Beboerliste

Opdateret beboerliste runddeles snarest

4. Myndigheder

Vej og Park har endnu ikke reageret på en rykker vedrørende en vurdering af beplantningen ved skråningen ved Flintholm Station. Vi er i tvivl om at beplantningen har de rette vækstbetingelser da den som tilsigtet ikke dækker for indkig.

5. 100 års-projekt

Vi har nu desværre modtaget 3 afslag ud af foreløbig 7 ansøgninger til forskønnelse af pladsen ved Buen. A.P. Møller Fonden har henvendt sig med diverse spørgsmål som Mick er gået videre med bl.a. til kommunen.

To af ansøgningerne får vi først svar på til efteråret

Der vil de kommende måneder blive fremsendt flere ansøgninger til relevante fonde

6. Evt.

Torben VG 11 var ikke på valg men fortsætter som revisor

Vej og Park har på foranledning af Ulla VG 88 udbedret diverse huller i asfalten omkring de høje numre Ved Grænsen. Hvis det er aktuelt for andre steder i kvarteret har Ulla kontakten til kommunen.

Mick VG 7 vil sammen med tidligere bestyrelsesmedlemmer følge op på kommunens holdning til evaluering af kvarterets kvalitetsmanual

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d.18.september 2013 hos Mick VG 7

 

Frederiksberg d.8.juni 2013

Formandens beretning til generalforsamling 17. april 2013

Formandens beretning til generalforsamlingen 17. april 2013 (dagsordenens punkt 2)

Dette år har været et stille og roligt år ift tidligere år. Vi har hverken haft voldsomme skybrud eller udsat for planer om store bygge- eller anlægsprojekter i vort nabolag.

Det betyder dog ikke at bestyrelsen har ligget på den lade side.

Udadtil er blevet afholdt møder med bygningsmyndighederne på Frederiksberg Rådhus og Lokal Historisk Arkiv – vi har været i kontakt med kommunens Vej og Park afdeling samt fremsendt diverse ansøgninger til fonde i forbindelse med 100 års projektet.

Bygningsmyndighederne.
I marts blev der afholdt møde med Bygningsmyndighederne. Formålet med mødet at præsenterer og gennemgå de punkter angående kvarterets Kvalitetsmanual, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling.
Kommunen var af den opfattelse at de nuværende formuleringer var dækkende og ville ikke ændre eller lave tilføjelser til den eksisterende Kvalitetsmanual.
De tog dog vore ønsker til efterretning.
Der udarbejdet notat fra mødet, som vil blive lagt ud på vor hjemmeside.
Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at præciseringerne vil blive vedlagt velkomstpakken, som en orientering til de nye beboere.

Lokal Historisk Arkiv.
Ulla fra bestyrelsen har sammen med Knud Erik bragt orden i foreningens dokumenter fra perioden 2003 – 12.
Dokumenterne er blevet afleveret til Lokal Historisk arkiv opdelt i 3 kategorier:
Diverse referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Tilblivelse af vor kvalitetsmanual herunder korrespondance og mødereferater.
Sager med de offentlige myndigheder

Vej og Park.
Vej og Park har godkendt projektet for renovering af pladsen ved Buen.
Der har desuden dels været forespørgsel til Vej og Park angående fældning og beskæring af træer i kvarteret, der er mere end 25 år og dels angående beplantningen på baneskråningen mod Flintholm Station.
Vedrørende fældning og beskæring af træer, der er mere end 25 år skal der fremsendes ansøgning til kommunen.
Vedrørende beplantningen på baneskråningen har bestyrelsen anmodet Vej og Park om en vurdering af beplantningens tilstand og mulighed for at komme i vækst.
Anmodningen er fremsendt, idet korrespondancen med BaneDanmark vedrørende væksten af beplantningen er gået i ”hård-knude”.
Bestyrelsen har endnu ikke modtaget svar fra Vej og Park.

Det skal også lige nævnes at Buen er blevet forsynet med nyt skilt ved pladsen.
100års – projekt.
Bestyrelsen har fremsendt 7 ansøgninger til fonde bl.a. Real Dania fonden, om økonomisk støtte til vort 100 års projekt.
Der er kommet tilbagemelding på en ansøgning – Frederiksberg Fonden – som gav afslag på det ansøgte. Tilbagemelding fra de øvrige ansøgninger forventes senest i juni.

Der fremsendes snarest yderligere 2 ansøgninger og desuden vil der afhængig af tilbagemeldingerne, blive fremsendt ansøgninger til ca. 8-10 relevante fonde.

Internt i foreningen er der blevet arbejdet med:

Adresselisten.
Ulla har efter ihærdigt arbejdet fået opdateret vor adresseliste, som nu er blevet runddelt.

Mail-liste.
Carsten har gjort et stort arbejde for at få de fleste beboere med på vor mail-liste – i alt 95 ud af 100. Dette har tillige medført et meget højt medlemstal – i alt 93.

Hjemmeside.
Med hjælp fra Dennis, Buen 9, er bestyrelsen ved at få udarbejdet en ny hjemmeside, som pr. 01.10.13 skal erstatte den gamle.
Da der ikke er nogen i bestyrelsen, der har den store erfaring med udarbejdelse hjemmesider, håber vi på at der er en fra kvarteret, der vil være behjælpelig med færdiggørelsen og forestå den fremtidige opdatering – f. eks. ved at indtræde i denne.

Skadedyr.
Flere beboere i kvarteret har denne vinter observeret rotter i deres haver. Der er som bekendt anmeldelsespligt. Oplysninger om dette kan fås på kommunens hjemmeside.
Det er blevet oplyst at bla nedfaldsfrugter, fuglefoder og hønsehold tiltrækker rotter.
I den forbindelse skal der gøres opmærksom på kommunens forskrift for ikke erhvervsmæssige dyrehold. Her angives en række anvisninger til indretning af bure og gårde for bla. høns.

Til sidst vil jeg nævne vor præmieringsskilt, som er placeret på den ene plads.
Skiltet bukkede i bogstaveligste forstand under lige omkring årets sommerfest.
Med hjælp fra Nils-Ole, VG 48, er det lykkedes at få et renoveret skilt retur, som forhåbentlig overlever mange sommerfester fremover!
Mick Ammentorp – april 2013.

Bestyrelsesmøde 4. april 2013

Bestyrelsesmøde d. 4-4-2013 hos Anders VG 43

Tilstede:   Mick VG 7, Carsten Buen 17, Anders VG 43 og Marianne VG 62(referent)

1.     Hjemmesiden

Den nye hjemmeside www.fkfb.dk er tilgængelig men ikke færdig. Der henvises midlertidigt til den gamle hjemmeside www.fkfb.net.  Referater fra bestyrelsesmøder efter d. 26-9-2012 ligger på den nye hjemmeside mens tidligere referater fortsat kan ses på den gamle.  Bestyrelsen søger en suppleant  med weberfaring som kan være behjælpelig med at færdiggøre hjemmesiden.

2.     Budget/medlemstal   

Der er nu 91 kontingentbetalende medlemmer ud af 100 husstande.

Regnskabet for 2012 fremlægges på Generalforsamlingen onsdag d.17.april

3.     Myndigheder

a.  Kommunen

Kvalitetsmanualen er fra kommunens side et afsluttet projekt og  bestyrelsen har derfor fået afslag  på vores anmodning om at tilføje de rettelser som blev godkendt på Generalforsamlingen sidste år. Bestyrelsen vil derfor tilføje rettelserne på to bilag som vedhæftes kvalitetsmanualen ,  når den udleveres til nye beboere. Bilagene vil desuden blive delt rundt til samtlige husstande sammen med vores særordning vedr. placering af postkasser.

b. BaneDanmark

Vej og Park afdelingen på Frederiksberg Kommune har modtaget et brev fra bestyrelsen med en anmodning om en faglig vurdering af beplantningen og beplantningens vækstbetingelser på baneskråningen ved Flintholm station,   da  træer og buske ikke vokser og trives som de skal.

4.     100-års projektet   Pladsen ved Buen

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ansøgt 5 nye fonde bl.a.  Real Dania Fonden om økonomisk støtte til etablering og forskønnelse af pladsen ved Buen.  I alt er der udvalgt yderligere ca. 10 relevante fonde som søges i løbet af foråret.

5.     Generalforsamling

Generalforsamling finder sted onsdag d.17.april kl.20 i biblioteket på Falkonergårdens Gymnasium

Indkaldelse deles rundt 1 uge før Generalforsamlingen

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Formandens beretning

3.     Regnskab 2012 til godkendelse

4.     Indkomne forslag

Der er indkommet forslag om forbud mod haner i kvarteret   (og om at der gøres opmærksom  på kommunens anvisning af opbygning og placering af hønsehuse.)

5.     Budget og kontingent

6.     Valg til bestyrelsen (Mick og Carsten er på valg og der skal vælges en suppleant)

7.     Valg af revisorsuppleant

8.     Evt.

 

6.     Diverse

Opdateret beboerliste runddeles og lægges ud på hjemmesiden.

Bestyrelsen gør opmærksom på de retningslinjer der findes på kommunens hjemmeside vedrørende opbygning og placering af hønsehuse.

Registrering af rotter bør indberettes til kommunen. Se kommunens hjemmeside.

Bestyrelsen opfordrer til at den bliver informeret om indbrud så information kan lægges ud på hjemmesiden .

 

Frederiksberg   d. 7-4-2013

Bestyrelsesmøde 31. januar 2013

Bestyrelsesmøde onsdag d.31.januar 2013 hos Ulla VG 88

Tilstede Morten VG 8 (delvis), Ulla VG 88, Mick VG 7, Carsten Buen 17, Anders VG 43, Marianne VG 62(referent).

1. Budget

Foreningens regnskab og budget blev fremlagt af Morten VG 8

2. Fastelavn

Søndag d.10.februar kl. 11 på pladsen. Carsten Buen 17 og Anders VG 43 står som arrangører i samarbejde med Leika VG 48.

3. Hjemmesiden

Arbejdet med  fornyelse af hjemmesiden pågår men er forsinket og vi håber at være klar til generalforsamlingen i april.

4. 100års projektet

Vi har desværre fået afslag fra Frederiksberg Fonden på økonomisk støtte til etablering af pladsen ved Buen.  Real Dania og Nordea Fonden søges nu.

5. Rotter

Der er observeret rotter flere steder i kvarteret.

Husk at det er lovpligtigt at anmelde rotter til kommunen.  Oplysninger kan fås ved at søge på Frederiksberg Kommune/rotter. Besøg af rottefænger  er uden omkostninger.

Anders VG 43 og naboen VG 45 har i samarbejde med kommunens rottefænger fået ´´ udryddet rotterne i deres huse.

Der er tillige observeret rotter i haverne VG 5 –VG 11 Dette er anmeldt til kommunen og flere fælder er sat op. Rottefængeren oplyser at hønsehold, fuglefoder og nedfaldsæbler tiltrækker rotter.

Frederiksberg Kommune har udarbejdet et regelsæt for placering og korrekt opbygning af høsehuse og –gårde. Oplysninger kan findes på kommunens hjemmeside under ”hønsehold”. Disse anvisninger skal nøje følges, således at rotter så vidt muligt undgås.

6. Arkivering

Ulla opdaterer foreningens adresseliste og deadline for oplysninger er 28.feb. på ulla.vg88@gmail.com.

Ulla og Knud Erik VG 40 forsyner Lokalhistorisk Arkiv med materiale fra foreningen i årene 2002- 2012.

7. Myndigheder

Fældning og beskæring af træer:

Bestyrelsen har efter henvendelse til kommunen fået følgende tilbagemelding:

Når en grundejer har ønske om beskæring eller fældning af træer der er mere end 25 år gamle, skal man henvende sig til Vej- og Parkafdelingen på denne mailadresse:  Vej&Park@frederiksberg.dk Sagerne behandles individuelt, idet der tages hensyn til træernes placering på grunden og deres æstetiske værdi for området.

 

Skiltning

Nyt skilt ”Buen 5-21” sættes op i løbet af februar.

Der er fremsat ønske fra beboer i Buen om skilt ”Legende børn”.

Bestyrelsen vil anmode kommunen om placering af skilt af denne type ved indkørsel fra Finsensvej til Buen.

Kvalitetsmanualen

Der afholdes møde vedrørende Kvalitetsmanual og en evt. evaluering med kommunen formodentlig i feb./marts.

Politi

Københavns Politi har for nylig indført begrebet ”Din betjent” så beboerne i et lokalområde har hurtig adgang til en lokalkendt politibetjent. Yderligere oplysninger på www.politi.dk/koebenhavn

Affald

Kommunen opfodrer flere husstande til at tilmelde sig ordningen med en container til plast og også til metal. Hvis man samtidig går ned i størrelse på container til dagrenovation er der et par hundrede kr. at spare.  Ring til kommunens affaldskontor på 38 21 49 00 el. www.frederiksberg.dk/affald

BaneDanmark

Tidligere  formand Leika VG 48 og Knud Erik VG 42 er i dialog med BaneDanmark vedrørende den afskærmende beplantning på skråningen mod Flintholm Station.

Evt.

Eventuelle indbrud rapporteres gerne til Mick no9@mail.dk el. Carsten  ccfrandsen@gmail.com

Fristen for forslag til kommende generalforsamlingen er 3.april

Bestyrelsen søger en suppleant med weberfaring til valg på generalforsamlingen d.17.april

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 3.april hos Anders VG 43

Frederiksberg d. 01-02-2013

Bestyrelsesmøde 14. november 2012

Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. november  2012 hos Carsten Buen 17

Tilstede Ulla VG 88. Carsten Buen 17, Dennis Buen 9(delvis), Mick VG 7, Anders  VG 43, Marianne VG 62(referent)

1. Hjemmesiden

Ny hjemmeside er under opbygning. Dennis præsenterede diverse ideer indenfor CMS system( content managing system).  Den nye hjemmeside (www.fkfb.dk) opdateres i samarbejde med Carsten og forventes klar til endelig præsentation for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde d.30.januar 2013. Indtil da henviser vi til den gamle hjemmeside www.fkfb.net  som dog ikke længere opdateres. Referat af bestyrelsesmøde vil igen blive sendt rundt på mail, men vil senere være at finde på hjemmesiden.

2. Orientering om mailliste/kontingent

88% af beboerne i kvarteret er nu på maillisten. Kontingentbetaling er pr.1.nov. på 50%.  Der er derfor sendt en påmindelse rundt på mail/brev til de som endnu ikke har betalt. Kontingentet er uændret 250kr. om året og 125kr for pensionister og kan indbetales på reg.nr. 3186 kontonr. 7403070. Adresse bedes tydeligt angivet.

3. 100 års projektet

Ansøgning afsendt 6.nov. til Frederiksberg Fonden med anmodning om økonomisk støtte til fjernelse af bunkersanlæg og etablering af ny plads ved Buen. En fin anbefaling af projektet fra stadsgartner Karsten Klintø er vedlagt ansøgningen .

4. Kvalitetsmanual

Mick har ansøgt kommunen om et møde ang. revidering  af kvalitetsmanualen. Brev sendt til Karsten Klintø om reglerne og proceduren ang. fældning  og beskæring af træer i kvarteret.

5. Arkivering

Arkivarbejde pågår og beboerlisten er under opdatering

6. Evt.

Fastelavn afholdes på pladsen søndag d.10.feb. kl.11. Fastelavnsudvalg, som skal hjælpe med det praktiske før, under og efter arrangementet,  forsøges etableret.

Mick har anmodet kommunen om nyt skilt ”Buen 5-21”

Særlige tilbud/rabatordninger til vores kvarter , som er forelagt og godkendt af bestyrelsen,  vil  fremover blive sendt rundt på mail. Herefter vil de blive lagt ud på vores nye hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d.30.januar 2013 hos Ulla

Frederiksberg  19-11-2012

 

Bestyrelsesmøde 26. september 2012

Bestyrelsesmøde onsdag d.26. september kl.20 hos Claude VG 19

 

Tilstede Ulla VG 88,  Anders VG 43,  Mick VG 7,  Claude VG 19,  Carsten Buen 17,  Marianne VG 62(referent)

 

 

1. 100års projektet

Projektet om pladsen ved Buen om fjernelse af bunkersanlæg og etablering af ny plads er blevet godkendt af kommunen. Mick har udarbejdet et overslag vedr. budgettet på knap 1 mill.kr. Kommunen har lovet at tilsende en officiel godkendelse af projektet og justerer budgettet. Derefter vil der blive søgt om fondstøtte.

 

2. Kvalitetsmanual

Kvalitetsmanualen skal revideres og kommunens Bygge-og Boligafdeling skal præsenteres for ændringerne. Møde med kommunen og Mick og Marianne aftales snarest. I velkomstbrevet til nye beboere i kvarteret skal der henvises til kvalitetsmanualen.

 

3. Hjemmeside/mailiste/beboerliste

Carsten har overtaget ansvaret for foreningens hjemmeside. Vi har besluttet at modernisere vores noget forældede hjemmeside, og Carsten har lavet en aftale med Dennis Buen 9 om opdatering og ny design. Dennis inviteres med til næste bestyrelsesmøde i november for at diskutere hjemmesidens form og indhold. Vi håber at den nye hjemmeside fungerer ved årsskiftet. Den nuværende hjemmeside vil derfor ikke blive opdateret yderligere med bl.a det seneste referat, som vil blive sendt ud på mail, og det vil så senere blive lagt ud på den nye hjemmeside.

Carsten har også overtaget ansvaret for foreningens mailliste og har i løbet af sommeren fået antallet af tilmeldte mailadresser op fra 40% til 73% af foreningens beboere. Dette er sket ved udlevering af tilmeldingsbreve til de husstande som ikke var tilmeldt i forvejen. Der gøres endnu et forsøg på at få antallet yderligere op. Desuden er antallet af kontingentbetalere til foreningen i 2011 nået op på 92%. I 2012 har 43% betalt indtil nu. Vi anvender ikke længere girokort og der vil snarest blive sendt en mail/brev rundt med opfordring til at betale kontingent 250kr årligt via netbank/bank til.foreningens kontonr. 3186-7403070 med tydelig angivelse af adresse.

Ulla har påtaget sig opgaven med at opdatere beboerlisten og der sendes en mail ud om opdatering af telefonnr., børn m.m til Ulla.

Tilbud om alarmsystemer og tilbud fra Realkredit Danmark vil blive lagt ud på hjemmesiden.

 

4. Arkivering

Ulla og Knud Erik Dahl samarbejder om foreningens arkiv med henblik på opdatering af oplysninger om kvarteret til Lokalarkivet ved Frederiksberg Kommune

 

5. Evt.

Claude fraflytter kvarteret og vi takker ham for hans arbejde i foreningen.

Carsten tiltræder som bestyrelsesmedlem og ny suppleant vælges ved Generalforsamlingen 2013

Præmieringsskiltet fra pladsen er under renovering og forventes genopsat snart.

Forslag om håndværkerliste på hjemmesiden over “gode” håndværkere.

Carsten efterlyser skiltet Buen 5-21 og Leika er underrettet.

 

Næste bestyrelsesmøde 14.11.2012 hos Carsten.

 

Frederiksberg 29-09-2012

 

Bestyrelsesmøde 23. maj 2012

Bestyrelsesmøde onsdag d.23.maj 2012 hos Mick, Ved Grænsen 7

Tilstede: Ulla, Carsten, Claude, Mick og Marianne(referent). Afbud: Anders.

1. SOMMERFEST

Sommerfesten på plænen afholdes lørdag d.23.juni Kl.18. Der vil ikke være fælles grill i år. Loppemarked kl.15 Berit og Jan, Ved Grænsen 90 åbner deres have med bål kl.22

2. 100ÅRSPROJEKTET

Det fremlagte projekt om forskønnelse af pladsen ved Buen blev godkendt på Generalforsamlingen og bestyrelsen tager nu kontakt til kommunen som vil være behjælpelig med at prissætte projektet. Dernæst ansøger vi om støtte fra diverse fonde bl.a Frederiksbergfonden.

3. KVALITETSMANUAL

Møde aftales med kommunen, Bygge, Plan og Miljøafdelingen, om evaluering og opdatering af kvalitetsmanualen efter at den nuværende manual har været retningsgivende i 5 år

4. HJEMMESIDEN

Carsten vil påtage sig arbejdet med at modernisere og opdatere vores hjemmeside.

5. EVT.

“Tilbud til foreningen” lægges ud på hjemmesiden. Bl.a tilbud om alarmanlæg, låneomlægning o.s.v.

“Håndværkerliste” med gode og dårlige håndværkere lægges ligeledes ud på hjemmesiden Ulla overtager ansvaret for foreningens arkiv.

Carsten lægger gode postkasseløsninger ud på hjemmesiden

Næste bestyrelsesmøde afholdes i september

Husk at betale kontingent 250kr til foreningen på regnr.3186  kontonr.7403070

God sommer