Bestyrelsesmøde 2. september 2015

Referat af FKFB bestyrelsesmøde 2. september 2015. Deltagere: Ulla, Else, Carsten, Kasper og Peter (Ref). Afbud fra Sissel.

 

 1. 100-års fest: Orientering om endeligt regnskab fra sommerfesten (regnskab vedhæftet).
  Formål: Drøfte håndtering af underskud.

Generelt stor ros til planlægning og styringen af økonomien for festen. Der var langt flere festdeltagere end forventet, så vi var nødt til at leje et større telt. Hovedsagelig derfor ender udgifterne ca. 9000 højere end forventet (samlet udgift ca. 59.400).

Pga. fine medlemstal for FKFB kører foreningen pt. med et årligt overskud på 6000 kr. Dermed er der luft til at hæve den årlige hensættelse til sommerfest. Bestyrelsen vil derfor indstille til generalforsamlingen næste år, at der fremover hensættes årligt 12.000 kr. (i dag afsættes 10.000 kr.) til sommerfest, således at rammen for 105-års festen bliver i alt 60.000 kr. Dermed tager vi højde for almindelige prisstigninger, inflation m.v.

100 årsfest – Budget og regnskab

2. Besøg fra forskere i Havebyer
Formål: Kort orientering om besøg i kvarteret af to forskere, der forventer at skrive en bog om havebyer, bl.a. FKFB, den hvide by, Grøndals Vænge

Kvarteret har haft besøg af et par forskere, som planlægger at skrive en bog om havebyer. Ulla, Peter og Mick mødte de to forskere, som også har brugt en dags tid på at studere lokalhistorisk arkiv og gå rundt i kvarteret.

Bestyrelsen bakker op om projektet og har bl.a. overdraget de to forskere et eksemplar af kvarterets bog.

Hvis I vil vide mere om projektet, så kan I læse vedlagte projektbeskrivelse.

Havebyen og Danmark oplæg 2015

3. Parkeringsregler
Formål: Aftale yderligere tiltag i forhold til information og håndhævelse, jf. drøftelse på sidste møde

Flere beboere har bemærket, at det ind imellem er svært at komme igennem kvartet, fordi p-planen ikke overholdes. Bestyrelsen udarbejder et brev med reminder om parkeringsreglerne, og brevet følges op med konkrete remindere til biler der blokkerer adgangen. Det vil også blive nævnt, at det er vigtigt at minde gæster, håndværkere m.v. om p-planen. Sissel og Ulla udarbejder og omdeler brevet i postkasserne.

P-plan-for-området

4. Hjemmeside:
Formål: Drøfte bestyrelsen ønsker til opdatering af hjemmesiden, herunder billeder fra festen m.v. og aftale arbejdsdeling

Casper er ny webmaster. Visse dele af hjemmesiden fungerer ikke på ipad m.v. Det undersøger vi. Derudover vil hjemmesiden blive opdateret med billeder fra festen, og siden vil blive opdateret med diverse materiale fra bestyrelsesmøder m.v.

Derudover vil bestyrelsen overveje hjemmesidens grafiske udseende, bl.a. et nyt ”banner” med opdaterede billeder eller lignende.

5. Fokusområder:
Formål: Fastlægge bestyrelsens fokusområder for det kommende år og aftale roller

Bestyrelsen gennemgik fokusområderne med henblik på at aftale rollefordeling i bestyrelsen. Nedenfor fremgår det således hvem der har ansvaret for at drive de enkelte dele i bestyrelsen. Mange andre både i og udenfor bestyrelsen er på forskellig vis engagerede i de forskellige emner, men navnelisten viser hvem der ”har den” i bestyrelsen pt.

Grundskyld – Peter

Lokalplan og kvalitetsmanual – Ulla og Peter (Mick som konsulent)

Klimasikring – Casper og Else

Tryghed (information om tyverisikring m.v.) – Sissel

Lokalhistorie – Ulla

Sociale arrangementer – ad hoc

Afskærmning mod Flintholm – Casper (Knud Erik har kontakten til BaneDK)

Beskæring af træer mod banestrækningerne (kontakt til Bane DK) – Peter

Parkering – Sissel og Ulla

Tovholder i forhold til kommunen vedrørende fællesarealer, kloakriste, pladser, stier m.v. – Peter og Ulla

Fokusområder for FKFB 2015 version aug 2015

6. Kommunikation om brændeovne
Formål: Nu begynder fyringssæsonen. Lad os drøfte om det ikke er en god anledning til at orientere om god adfærd i forhold til brændeovne, fx se dette link http://mst.dk/borger/luftforurening/braendeovne-og-kedler/saadan-fyrer-du-fornuftigt/

Bestyrelsen udsender ”gode råd” til adfærd i forhold til optænding m.v. incl. nogle små youtube film o.l. Peter udarbejder udkast.

7. Evt. (kun ultrakorte orienteringer)

Loppemarked (forslag fra Else). Forslag om at forsøge at etablere et loppemarked en weekenddag i maj/juni 2016. Bestyrelsen støtter ideen. Vi prøver første gang i 2016. 22. Maj er en foreløbig dato. Else og Ulla drøfter og udarbejder et færdigt koncept, som kan besluttes på et kommende bestyrelsesmøde.

Åbne haver ifm 100 års festen var en stor succes. Forslag fra Ulla om, at det bliver en fast tradition.

Det blev i den forbindelse drøftet, om næste års sommerfest vil kunne opgraderes med indkøb af et telt/pavillon og fælles indkøb af mad. Bestyrelsen vil på et kommende møde drøfte koncept for det og undersøge priser på telte m.v.

Kvalitetsmanualen
Flere i bestyrelsen har fået henvendelser fra beboere, der har bemærket at kvalitetsmanualen ikke overholdes i alle tilfælde. Det er også blevet bemærket, at visse byggeprojekter ikke følger de procedurer der gælder efter kvalitetsmanualen og lokalplanen. Bestyrelsen tager snarest muligt initiativ til en drøftelse med kommunen om kommunens praksis i forhold til kvarteret plangrundlag. Derudover vil bestyrelsen i efteråret tage nye tiltag i forhold til at informere tydeligere om reglerne. Bl.a. overvejes det at udarbejde målrettede udgaver af kvalitetsmanualen til udlevering til håndværkere. Bestyrelsen vil også overveje om der er behov for konkrete justering af kvalitetsmanualen. I så fald vil disse blive forelagt generalforsamlingen i 2016.

Fortsat samarbejde med Mick om byggesager
Mick har tilbudt at hjælpe med vurdering af konkrete byggesager, herunder vurdere behovet for at kommentere på projekterne el. lign. Bestyrelsen har naturligvis takket ja til tilbuddet. Udover Mick vil Peter fremover modtage kopi af nye byggesager til orientering, jf. kvalitetsmanualen.

Kvarterets bog
Bestyrelsen overvejer en opdatering af bogen i 2016-2017, bl.a. med beskrivelse af 100-års festen m.v. Evt. emne til drøftelse på generalforsamling 2016.

 

 

Bestyrelsesmøde 2. juni 2015

Referat af FKFB bestyrelsesmøde hos Sissel VG 26 1. juni 2015.

Deltagere: Ulla, Carsten, Casper, Else, Sissel og Peter (ref)

 

 1. Bestyrelsens arbejdsform, mødekadence, kommunikation til medlemmerne osv.

Bestyrelsen mødes 5-6 gange årligt. Derudover orienterer bestyrelsen hinanden skriftligt om nyt fra kvarteret, og sender mails ud til medlemmerne efter hvert bestyrelsesmøde.

 

Drøftet, om der – udover generalforsamling og bestyrelsesreferater – skal være mere løbende kommunikation om aktiviteter i kvarteret, nyhedsbreve eller lignende (”nyt fra FKFB”). Enighed i bestyrelsen om, at vi ikke indfører faste nyhedsbreve, men naturligvis løbende informerer bredt om emner af bred interesse.

 

Idéer til kommunikation, synlighed om bestyrelsens arbejde drøftes som et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

 

Indholdet af hjemmesiden drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.

 

Det blev også drøftet om vi kan skabe et bedre fremmøde til generalforsamlingen. Dette drøftes igen senere på året. Det overvejes blandt andet om vi kan finde et bedre lokale end sidst, og om der – som traditionen har været tidligere – burde være spisning til generalforsamlingen.

 

Rollefordeling i bestyrelsen.

–          Hjemmeside – Kasper og Peter får adgang til hjemmesiden og overtager hjemmesidearbejdet fra Carsten

–          Carsten vedligeholder mailinglisten og udsender referater fra bestyrelsesmøder

–          Ulla vedligeholder beboerliste

–          Ulla varetager kontakten til lokalhistorisk arkiv

–          Yderligere rollefordeling aftales efter sommerferien.

 

 1. Opsamling på hovedsignaler fra generalforsamlingen – forventninger til bestyrelsens fokus i det kommende år

P-reglerNye parkeringsregler. Drøftet problemstilling vedrørende manglende skiltning. Enighed om, at bestyrelsen ikke gør mere ved problemstilling i forhold til kommunen.

 

Kvarterets parkeringsregler (vedhæftet)

Bestyrelsen drøftede parkeringsregler, og besluttede, at der nogle steder i kvarteret ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på reglerne. Det kan således i perioder være svært at komme igennem kvarteret, hvilket kan være kritisk i forhold til fx brandkøretøjer og ambulancer. Derfor er der behov for at få ”strammet” op på praksis.

 

Bestyrelsen runddeler efter sommerferien en kort orientering til alle om parkeringsplan og formålet. Derudover vil bestyrelsen løbende følge med i hvordan det går. Og evt. drøfte yderligere tiltag.

 

Budget – Carsten opdaterer budgettet som ønsket af generalforsamlingen

 

 1. Status for 100 års festen, herunder budget (vedhæftet)

 

Bestyrelsesmødet blev afholdt før festen, så vi drøftede forskellige dele af planlægningen. Tak til alle for en god fest!

 

 1. Nyt fra myndigheder

Plan for etablering af skærm mod indblik fra Flintholm Station

Kort status – bestyrelsen har modtaget bekræftelse på projektet, og arbejdet igangsættes i løbet af sommeren. Bestyrelsen vil følge med i, at skærm etableres som aftalt.

 

Maling af mur ved Finsensvej

Kommunen har nu malet muren ved Finsensvej.

 

 1.  Evt.

Bestyrelsen drøftede kort forskellige andre emner, som vil komme på bestyrelsesmødet igen efter sommerferien

–          Vedligeholdelse af stier
Kommunen sørger for beskæring med videre, men i perioder har der været behov for at huske kommunen på opgaven.

–          Kvalitetsmanual
Der er kommet en række henvendelse til bestyrelsen om, hvorvidt der sker underretning i overensstemmelse med kvalitetsmanualen i forhold til etablering af nye skure, udskiftning af vinduer og døre m.v. Der er også beboere der har gjort opmærksomme på nye vinduer og døre, som ikke lever op til kvalitetsmanualen. Emnet var også oppe på generalforsamlingen. Kvalitetsmanualen og dens efterlevelse er et vigtigt fokusområde for bestyrelsen.

Fokusområder

Efter sommerferien vil bestyrelsen tage stilling til fokusområder for bestyrelsesarbejdet det kommende år. Efter afslutning af det store arbejde med 100 års festen er der nu ved at være kræfter til at kaste opmærksomhed på andre emner.

 

Hundelorte

Bestyrelse drøftede også dette kedelige emne. I visse dele af kvarteret er der problemer med hundelorte og poser, der bliver smidt på fortovet. Tidligere har bestyrelsen opfordret hundeejere til at smide posen i en affaldsspand (til restaffald).

 

 

 

Svar fra SKAT

Mick har modtaget svarskrivelse fra Skat. Kvarterets ”skatteudvalg” har gennemgået og vurderet skrivelsen. Dette har afstedkommet en række spørgsmål som er formuleret i ny skrivelse Skat. Læs svaret her: Svar fra SKAT

Bestyrelsesmøde d. 26. november 2014

Bestyrelsesmøde FKFB 26.11.14 hos Mick VG 7

Tilstede:Ulla VG 88, Peter VG 31, Mick VG 7, Else VG 12 (ref), Afbud: Sissel VG 26, Carsten Bu 17

1.    Kontingent.

Diverse opfølgning og rykkere har medført at de fleste i kvarteret nu har indbetalt kontingent

2.    100 årsfesten:

Festudvalget er udvidet og består nu af 8 medlemmer. Der er afholdt møde hvor der kom mange fine input fra de nye medlemmer. Arbejdsopgaver er uddelegeret og arbejdes på mange fronter for at skaffe ressourcer til festen, som holdes d. 20. juni 2015.

Festudvalget modtager gerne nye input og efterlyser bla billeder fra livet i kvarteret. Dette kan sendes til Ulla som samler alle input. Der vil følge løbende orientering.

3.    Myndigheder:

BaneDanmark:

BaneDanmark har sidst meldt ud, at de var klar til at møde repræsentanter fra kvarteret, for at drøfte en løsning på afskærmningen mod Flintholm Station. Da man intet har hørt fra BaneDanmark er der blevet rykket for at få dette møde i stand.

Grundværdi:

Mick har modtaget svarskrivelse fra Skat. Kvarterets ”skatteudvalg” har gennemgået og vurderet skrivelsen. Dette har afstedkommet en række spørgsmål som er formuleret i ny skrivelse Skat.

Skat har kvitteret for skrivelsen og meldt tilbage at der bliver svaret inden for 30 dage. Svar forventes ultimo januar.

Både Skats svar og vor ny skrivelse vil blive lagt ud på hjemmesiden.

4.    Fremtidige fokusområder for kvarteret

Peter fra bestyrelsen havde lavet fornemt oplæg til kvarterets fremtidige fokusområder.

Herunder grundskyld, lokalplan m.m., klimasikring, tryghed, renovering, lokalhistorie og sociale arrangementer.

Listen blev gennemgået og diskuteret på mødet og suppleret bl.a. med punkter vedrørende afskærmning mod Flintholm Station og beskæring af træer i kvarteret og på volde mod baneterrænet.

Skemaet vil blive lagt ud på hjemmesiden og vil løbende blive opdateret.

5.   Evt.

Graffiti: Ulla er i løbende dialog med kommunen angående graffiti på muren mod Finsensvej. Graffitien er et tilbagevendende fænomen, da muren er et foretrukket sted for graffiti-malere.

Beboerlisten:

Beboerlisten er opdateret pr. november 2014.

Nye ændringer eller tilføjelser oplyses pr. mail til ulla.vg88@gmail.com

 

Mærkedatoer:

Fastelavn                       15.02.2015

Generalforsamling          23.04.2015

Jubilæumsfest                20.06.2015

 

Næste møde 20.01.2015: kl. 20 hos Else VG 12

 

Bestyrelsesmøde d. 25. september 2014

Bestyrelsesmøde FKFB 25.09.14 hos Peter VG 31.

Tilstede: Carsten Bu 17, Ulla VG 88, Peter VG 31, Mick VG 7, Else VG 12 (ref), Sissel VG 26.

1.    Kontingent.

Det er tid til at betale at betale kontingent.

Hvis du endnu ikke har betalt kontingent for 2014, så er det nu tid.                       Reg. Nr. 3186, konto 7403070.

Husk at notere adressen på indbetaling. Kontingentet er 250 kr. per ejendom,

125 kr. for pensionister, og bedes indbetalt snarest.

Vi vil gerne opfordre til at der oprettes en fast årlig overførsel på betalingen via egen bank.

2.    100 årsfesten:

Datoen er fastsat til 20. juni 2015.

Festkomiteen er under opbygning.

3.    Orientering diverse myndigheder

BaneDanmark:

Korrespondancen fortsætter med Bane Danmark, som nu har indvilget i at afholde møde for at debattere afskærmning mod stationen på stedet med foreningen og de involverede parter.

Grundværdi:

Skat har endnu ikke svaret på vores henvendelse vedrørende fastsættelse af grundværdier for kvarterets ejendomme. Mick rykker for et svar.

Et ekspertudvalg (Engberg-udvalget) har i mellemtiden afleveret forslag til en ny model for beregning af grundværdi. Forslaget indebærer, at skævheder i den nuværende grundvurdering rykker med over i den nye model. Skatteministeren er ikke tilfreds med forslaget og vil bede en ny gruppe eksperter – Center for Implementering – arbejde videre med sagen.

Mick har med Leika, VG 48, og Knud Erik, VG 40, aftalt, at foreningens notat tilrettes, så det kan sendes til det nye implementeringscenter plus andre aktører. Det dokument, vi skriver til politikkerne, vil blive lagt på hjemmesiden.

4.    Hjemmesiden

Gamle billeder fra kvarteret efterlyses. Såfremt der er nogen der ligger inde med foto bedes de fremsendt til Carsten Frandsen (Webmaster) ccfrandsen@gmail.com som herefter vil supplerer samlingen på hjemmesiden.

5.   Evt.

Der var debat af fremtidige fokusområder for kvarteret på bestyrelsesmødet.

Peter laver et oplæg til diskussion af området til næste bestyrelsesmøde.

Input er velkomne fra alle i kvarteret.

NB!!!-Beboerlisten opdateres pr. november 2014.

Hvis der er ændringer eller tilføjelser, så skriv en mail til ulla.vg88@gmail.com

Næste møde 26.11.2014: kl. 20 hos Mick VG 7

Bestyrelsesmøde d. 3. juni 2014

Bestyrelsesmøde  FKFB tirsdag d.3.6.2014 kl.20 hos Carsten Buen 17

Tilstede: Carsten Bu 17, Ulla VG 88, Peter VG 31, Mick VG 7, Else VG 12 (ref), Sissel VG 26 deltog ikke.

Parkeringszoner: Der er lagt et link ud på hjemmesiden, som fortæller om indførelse af parkeringszoner på Frederiksberg. Det handler om skiltning, licenser, gæstekort m.v.. Vores kvarter bliver ramt af disse pr.1.4.2015. Bestyrelsen vil arbejde for, at der kun skiltes ved indfaldsvejene.

Grundskyld: Det på Generalforsamlingen omtalte grundige dokument fra Leika er fremsendt til Skat, som har bekræftet modtagelsen. Efter der modtaget svar fra Skat, vil der evt. blive rettet henvendelse til lokale politikere og lokalt skatteudvalg samt eventuelt presse.

Kvalitetsmanual: På næste års generalforsamling fremsættes forslag om, hvorledes man skal forholde sig til Kvalitetsmanualen. På dette års generalforsamling var der er en positiv tilkendegivelse om at følge kommunens nye holdning til vor Kvalitetsmanual, som fremover skal redigeres og udsendes af FKFB.

Skærm mod Flintholm Station: BaneDanmark foreslår en 6 meter høj skærm bag ved VG 48 + 50. Der er ikke enighed om skærmens udformning. Knud Erik og Mick afholder møde med de involverede for at nå til enighed om et alternativt forslag, som fremsendes til BaneDanmark

Tyveri i kvarteret: Det blev debatteret om, hvorvidt bestyrelsen skulle agere aktivt i denne forbindelse (anmeldelse eller andet). Bestyrelsen mener ikke det er deres opgave, men opfordrer til – ’nabokik’ /’hold øje’ – spørge ’fremmede’, hvilket ærinde de har i kvarteret – om vi kan hjælpe. Hvis en beboer oplever noget rigtig problematisk, må man selv anmelde. Bestyrelsen har ikke fået flere henvendelser, siden opfordringen. Husk også tømme postkasser/skraldespande. Der vil blive lagt check/huskeliste ud på hjemmesiden

Sommerfest: Det er den 14.juni. Der er tjek på organisering. Mick har sørget for invitationen og tager sig af bestilling af øl og vand. En ide blev fremsat: om at indkøbe noget overdækning til om 1½ år, så sommerfesten ikke drukner fremover – Lette pavilloner blev foreslået. Måske allerede i år opfordre til at tage egne pavilloner med, hvis der loves regn.

100 års Jubilæumsfest: Dato:20.06.15. Festkomite: Ulla, Marianne Thygesen, Mick bindeled til bestyrelsen. Opfordring sendes ud: Har I lyst til at melde jer til festkomiteen, så meld jer til Ulla inden 1.august – mødeindkaldelse til 1. festmøde udsendes senest 23.august. Mødet afholdes i september.

Konstituering af bestyrelsen:

Formand               Mick Ammentorp       VG 7

Kasserer               Carsten Frandsen        BU 17

:                              Peter Have                    VG 31

:                              Ulla Svendsen               VG 88

Referent                Else Slange                    VG 12

Suppleant            Sissel Fuglsang-Smith    VG 26

Eventuelt:

Vejlappehold fra kommunen har været her.

Graffiti på muren oppe ved broen er blevet fjernet – kan vi finde på et alternativ til den beplantning, som vi aftalte tidligere?  Vi kunne måske mobilisere nogen til efeuplantning i eksisterende huller.

Bunkers beplantning bliver studset 2 gange om året.

Ulla påtager sig at levere brev + bog + kvalitetsmanual til nye tilflyttere.

Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 25. september

Referent

Else Slange

Formandens beretning til generalforsamling 24. april 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 24. april 2014 (dagsordenens punkt 2)

Bestyrelsen har i år primært arbejdet videre med sidste års opgaver, hvor en del af dem efterhånden er gået hen og blevet til mærkesager:

–       Dialog med bygningsmyndighederne omkring evaluering af vor kvalitetsmanual.

–       Dialog med BaneDanmark omkring afskærmningen mod Flintholm Station.

–       Fremsendelse af ansøgninger til fonde ifm vort 100 års projekt.

–       Færdiggørelsen af den nye hjemmeside.

Bygningsmyndighederne.

Der har i det forløbne år kørt en korrespondance mellem bestyrelsen og bygningsmyndighederne, for at få klarlagt, hvorledes kommunens forholder sig til ændringer i vor kvalitetsmanual. Den oprindelige aftale gik på at der godt kunne ændres og tilføjes i kvalitetsmanualen. Manualen blev således revideret i 2009.

Kommunen gav imidlertid sidste år udtryk for, at de nuværende formuleringer var dækkende og ikke ville ændre eller lave tilføjelser til den eksisterende Kvalitetsmanual.

Da dette er i strid med tidligere aftaler og praksis, bad bestyrelsen om et møde med bygningsmyndighederne.

Foreningen var repræsenteret af undertegnede samt Knud Erik, VG 44 og Leika VG 48, som begge tidligere har siddet i bestyrelsen og deltaget i møder med forvaltningen og arbejdet med udarbejdelsen Kvalitetsmanualen.

Kommunen oplyste, at de ikke længere har ressourcer til at fortsætte den hidtidige praksis, hvor ændringer i manualen skal forelægges det politiske system og at manualen kunne udgøre et juridisk problem i relation til planloven.

Kommunen er dog meget interesseret i at fortsætte samarbejdet med vores forening. Man vil fortsat gerne modtage forslag til ændringer og præciseringer i kvalitetsmanualen og såfremt disse ligger inden for Lokalplanens rammer og man i øvrigt kan ”nikke” ja til forslagene, vil forvaltningen administrere efter sådanne nye retningslinjer.

De påpegede dog, at ved afgørelse i sager har kommunen ikke hjemmel i manualen, men må henvise til praksis og fortolkning af Lokalplanen.

BaneDanmark.

Foreningen har i flere år været i dialog med BaneDanmark angående beplantningen på baneskråningen mod Flintholm Station.

Beplantningen har aldrig fået den tiltænkte afskærmende virkning, der skulle hindre indblik til de nærmeste ejendomme/ matrikler samt området omkring pladsen, grundet dårlige vækstbetingelser.

Hidtil har BaneDanmark udvist en noget afvisende holdning til problemet, men efter at foreningen fik en udtalelse om vækstbetingelserne og beplantningens tilstand fra Stadsgartneren, har de været mere imødekommende med henblik på at finde en løsning.

Første forslag fra BaneDanmark gik på at videreføre afskærmningen på broen ved den øvre perron.

Da dette ikke kunne lade sig gøre af tekniske grunde har BaneDanmark foreslået en løsning med en 5-6 m høj afskærmning på volden mod nederste perron. Der er derfor pt afsat ca. 6 m høje træpæle på skråningens top, for at indikere højden.

Denne løsning finder både beboere, der har matrikler op til Flintholm Station og bestyrelsen som temmelig uhensigtsmæssig.

Knud Erik VG 44, har på vegne af foreningen anmodet om et møde med BaneDanmark for at få diskuteret alternative løsninger.

Grundskyld.

Den stigende grundskyld i kommunen har vagt bekymring hos mange. Leika VG 48, har derfor taget initiativ til at udfærdige en skrivelse på vegne foreningen, Skrivelsen vil ud fra 3 forskellige parametre beregner grundværdien:

–       en vurdering af vore matrikler sammenlignet med tilsvarende kvartererne

–       en vurdering af ejendom ift værdi af matrikel

–       en sammenligning af ejendomsvurdering sammenholdt med de faktiske salgspriser

Skrivelsen vil blive fremsendt til Skat i løbet af den kommende måned.

Renovering af byrum ved Buen/100års – projekt.

Bestyrelsen har fremsendt yderligere 8 ansøgninger til forskellige fonde, for at søge om økonomisk støtte til vort 100 års projekt. Der er således udsendt i alt 15 ansøgninger.

Desværre har alle tilbagemeldingerne på de fremsendte ansøgninger været negative.

Det må derfor konkluderes, at der dels i disse år, hvor de offentlige midler er knappe, er stor søgning hos de forskellige fonde og dels er vort projekt nok for ”lokalt”, forstået på den måde, at der er for få der får gavn af projektet.

Det skal nævnes at en enkelt fond viste interesse, men stillede som betingelse, at kommunen stod for udgiften til fjernelse af bunkersanlæggene. Men dette kunne kommunen ikke afse midler til.

Bestyrelsen har derfor nu besluttet ikke at fremsende flere ansøgninger og lader projektet ligge i denne omgang.

 

Internt i foreningen er der blevet arbejdet med:

Muren mod Finsensvej.

Ulla fra bestyrelsen holder myndighederne i ørerne med henblik på at renholde muren for graffetti.

Desuden pågår en dialog med Vej og Park om at få udbedret skader i vejbelægningen.

Bestyrelsen har fået tilsagn om at der kan udplantes efeu langs muren. Tilbuddet givet af en anlægsgartner, skønnes ikke at være aktuelt. Alternativ tilbud vil blive indhentet.

Hjemmeside/mail- og adresselister.

Den nye hjemmeside fungerer og mangler kun mindre justeringer. Hjemmesiden indeholder bl.a adresselister.

Bestyrelsens ihærdige arbejde med medlemstallet gør, at der stadig er over 90 betalende medlemmer.

Lokalt historisk materiale.

Adam, fraflyttet fra VG 23, som har stået for udarbejdelsen af skriftet ”En haveby bliver til” har overgivet sit indsamlede historiske materiale til bestyrelsen.

Bestyrelsen har overvejet at få skriftet opdateret efter foreningens 100 års jubilæum.

Afslutningsvis vil jeg nævne foreningens 2 traditionelle arrangementer: sommerfest og fastelavn.

Førstnævnte blev en våd affære, idet regnen sådan set startede i det øjeblik festlighederne skulle igang. En hård kerne samledes kort om det lejede fadølsanker og besluttede hurtigt, at det var bedst at søge ly inden døre.

Bedre held havde vi med fastelavn, hvor vejret var med os for en gangs skyld. Der var stor tilslutning og ideen med ikke at placere arrangementet i vinterferien, vil blive gentaget.

Boligforeningen går i det kommende år ind i jubilæumsåret.

Bestyrelsen vil snarest nedsætte et udvalg som vil arbejde for, at vor sommerfest i 2015 vil blive en festlig dag.

Mick Ammentorp VG 7 – april 2014.

Bestyrrelsesmøde d. 10. april 2014

Bestyrelsesmøde d.10.april 2014 hos Mick VG 7

Tilstede: Sissel VG 26, Anders Emil VG 43, Mick VG 7 og Marianne VG 62(referent).  Afbud : Ulla VG 88 og Carsten Buen 17

 1. Banedanmark

Bestyrelsen er i skriftlig dialog med Banedanmark, som har foreslået at bygge en ca.6m høj skærm, som skal hindre indkig til nærliggende matrikler, ejendomme og kvarteret omkring pladsen Ved Grænsen fra perronen på Flintholm station. Der er på nuværende tidspunkt afsat pæle med den givne højde for den tiltænkte skærm på volden ved det nedre banelegeme. Bestyrelsen har sammen med Knud Erik VG 40 reageret på Banedanmarks forslag med henblik på at få arrangeret et møde for at finde frem til en alternativ løsning.

 1. 100års projektet

Mick har underrettet stadsgartner Karsten Klintø fra Vej og Park, om at der ikke er opnået tilsagn fra de 12-15 fonde, hvor der er blevet ansøgt om midler til forskønnelse af pladsen ved Buen. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke er flere muligheder for at opnå støtte gennem fonde. Der vil derfor ikke blive foretaget flere tiltag i sagen i denne omgang.

 1. Kvalitetsmanual

Kommunen ønsker at ændre samarbejdet med boligforeningen om manualen, således at justeringer ikke skal forelægges det politiske system. Mick har sammen med de tidligere formænd, Leika og Knud Erik, holdt møde med kommunen for at høre mere om baggrunden – og for at få uddybet kommunens forslag til fremtidig procedure. Kommunen vil fortsat administrere efter retningslinjerne i den eksisterende manual.  Hvis boligforeningen ønsker forslag til ændringer, tilføjelser eller præciseringer vil kommunen gerne gennemlæse forslagene, og såfremt de ligger indenfor rammerne af lokalplanen, og man i øvrigt kan nikke ja til forslagene, vil forvaltningen administrere efter sådanne nye retningslinjer.

Bestyrelsen vil anbefale generalforsamlingen, at vi siger ja til den nye samarbejdsmodel.

 1.  Muren ved Finsensvej

Ulla har indhentet tilbud på beplantning langs muren mod Finsensvej. Tilbuddet lød på 25000kr eksl. moms. Bestyrelsen finder at denne udgift er for stor i forhold til foreningens samlede budget. Bestyrelsen overvejer at indhente et alternativt tilbud.

Ulla er desuden i dialog med Vej og Park om reparation af asfalten ved udkørslen til Finsensvej ved trappen og muren.

 1.  Fastelavn

Fastelavnsfesten var i år en stor succes med mange deltagere. Vejret var fint, og ideen med at afholde fastelavn udenfor vinterferien er værd at gentage.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN D. 24.APRIL

Frederiksberg d.11-4-2014

Bestyrelsesmøde d. 29. Januar 2014

Bestyrelsesmøde onsdag d.29.januar 2014 hos Ulla, VG 88

Tilstede: Ulla VG 88, Mick VG 7, Carsten Buen 17, Sissel VG 26, Anders Emil VG 43 og Marianne VG 62(referent). Gæst: Adam Uldall(tidligere VG 23)

1. Indlæg ved Adam Uldall

Adam Uldall, som står bag vores fine bog om kvarteret, overleverede diverse arkivalier til bestyrelsen.

Materialet omfattede bl.a. adskillige hæfter om ”Industrialismens bygninger og boliger”. Det industrielle miljø 1840-1940.

Desuden en meget fin bog ”Den hvide By” Frederiksberg Arbejderes Byggeforening 1898-1998 plus adskilligt andet interessant materiale, som Mick vil gennemse. Bestyrelsen takker Adam Uldall mange gange.

2. Fastelavn

Fastelavn fejres d.2.marts kl.11 på plænen med 3 tønder til børnene og en til de voksne. Venner og familie er velkomne og vi opfordrer til at møde op udklædt

3. Parkering Frederiksberg Vest

Der er planlagt en udvidelse af betalingsparkeringszonen ,  Frederiksberg Vest. Bestyrelsen har været i kontakt med Vej og Park, som oplyser at der arbejdes med 3 parkeringsmodeller. Da vort kvarter er placeret tæt på metro-linjen, indgår kvarteret i alle 3p-modeller. Der er høringsperiode frem til 31.marts. Yderligere oplysninger kan hentes på kommunens hjemmeside ved at søge ”Høring-Frederiksberg Vest”. Evt. indlæg fra kvarterets beboere modtages gerne på foreningens hjemmeside.

Link: http://www.frederiksberg.dk/da/Borger/Trafik-og-parkering/Parkering/BedreParkering.aspx

4. Myndigheder

Banedanmark er vendt positivt tilbage efter bestyrelsens henvendelse med stadsgartner Karsten Klintøs bemærkninger om beplantningens dårlige forfatning ved Flintholm station. De foreslår en afskærmning på den højtliggende perron som skal hindre indkig. Processen vil foregå i dialog med Knud Erik VG 40 og Leika VG 48.

Opdatering af kvalitetsmanualen er ikke en afsluttet sag som først oplyst af kommunen.  Der er netop modtaget tilbagemelding fra Miljø og Teknik, som vil blive kommenteret.

Den høje og stigende grundskyld på Frederiksberg er et problem for mange og et udvalg ved Knud Erik og Leika arbejder på en skrivelse til myndigheder og presse.

5. Beplantning ved muren

Ulla har rykket Det grønne Kompagni for et tilbud på beplantning langs muren.

6. 100 års projektet

Mick har sendt yderligere 4-5 nye ansøgninger af sted om økonomisk støtte til renovering af pladsen ved Buen.

7. Hjemmeside

Forsiden mangler en endelig opdatering med nye fotos fra kvarteret.

Evt.

Nye beboere skal gøres opmærksom på, at der skal søges om tilladelse hos kommunen til alle udvendige ændringer af husene såsom etablering af nye døre og vinduesåbninger og opsætning af skure.

Bestyrelsen har modtaget klager over byggemateriale og affald, som opbevares i længere perioder på kvarterets fortove. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at fortovene i kvarteret både løbende og specielt efter afsluttet byggeri friholdes. Desuden opfordrer bestyrelsen til, at retningslinjer, udstukket af kommunen om at storskrald sættes frem inden kl. 7.00, men tidligst aftenen før, så vidt muligt overholdes.

Generalforsamling afholdes torsdag d.24.april

Forslag skal være bestyrelsen i hænde inden d.10.april

Næste bestyrelsesmøde afholdes d.10.april hos Anders Emil VG 43

Frederiksberg d.31-1-2014