Formandens beretning til generalforsamling 17. april 2013

Formandens beretning til generalforsamlingen 17. april 2013 (dagsordenens punkt 2)

Dette år har været et stille og roligt år ift tidligere år. Vi har hverken haft voldsomme skybrud eller udsat for planer om store bygge- eller anlægsprojekter i vort nabolag.

Det betyder dog ikke at bestyrelsen har ligget på den lade side.

Udadtil er blevet afholdt møder med bygningsmyndighederne på Frederiksberg Rådhus og Lokal Historisk Arkiv – vi har været i kontakt med kommunens Vej og Park afdeling samt fremsendt diverse ansøgninger til fonde i forbindelse med 100 års projektet.

Bygningsmyndighederne.
I marts blev der afholdt møde med Bygningsmyndighederne. Formålet med mødet at præsenterer og gennemgå de punkter angående kvarterets Kvalitetsmanual, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling.
Kommunen var af den opfattelse at de nuværende formuleringer var dækkende og ville ikke ændre eller lave tilføjelser til den eksisterende Kvalitetsmanual.
De tog dog vore ønsker til efterretning.
Der udarbejdet notat fra mødet, som vil blive lagt ud på vor hjemmeside.
Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at præciseringerne vil blive vedlagt velkomstpakken, som en orientering til de nye beboere.

Lokal Historisk Arkiv.
Ulla fra bestyrelsen har sammen med Knud Erik bragt orden i foreningens dokumenter fra perioden 2003 – 12.
Dokumenterne er blevet afleveret til Lokal Historisk arkiv opdelt i 3 kategorier:
Diverse referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Tilblivelse af vor kvalitetsmanual herunder korrespondance og mødereferater.
Sager med de offentlige myndigheder

Vej og Park.
Vej og Park har godkendt projektet for renovering af pladsen ved Buen.
Der har desuden dels været forespørgsel til Vej og Park angående fældning og beskæring af træer i kvarteret, der er mere end 25 år og dels angående beplantningen på baneskråningen mod Flintholm Station.
Vedrørende fældning og beskæring af træer, der er mere end 25 år skal der fremsendes ansøgning til kommunen.
Vedrørende beplantningen på baneskråningen har bestyrelsen anmodet Vej og Park om en vurdering af beplantningens tilstand og mulighed for at komme i vækst.
Anmodningen er fremsendt, idet korrespondancen med BaneDanmark vedrørende væksten af beplantningen er gået i ”hård-knude”.
Bestyrelsen har endnu ikke modtaget svar fra Vej og Park.

Det skal også lige nævnes at Buen er blevet forsynet med nyt skilt ved pladsen.
100års – projekt.
Bestyrelsen har fremsendt 7 ansøgninger til fonde bl.a. Real Dania fonden, om økonomisk støtte til vort 100 års projekt.
Der er kommet tilbagemelding på en ansøgning – Frederiksberg Fonden – som gav afslag på det ansøgte. Tilbagemelding fra de øvrige ansøgninger forventes senest i juni.

Der fremsendes snarest yderligere 2 ansøgninger og desuden vil der afhængig af tilbagemeldingerne, blive fremsendt ansøgninger til ca. 8-10 relevante fonde.

Internt i foreningen er der blevet arbejdet med:

Adresselisten.
Ulla har efter ihærdigt arbejdet fået opdateret vor adresseliste, som nu er blevet runddelt.

Mail-liste.
Carsten har gjort et stort arbejde for at få de fleste beboere med på vor mail-liste – i alt 95 ud af 100. Dette har tillige medført et meget højt medlemstal – i alt 93.

Hjemmeside.
Med hjælp fra Dennis, Buen 9, er bestyrelsen ved at få udarbejdet en ny hjemmeside, som pr. 01.10.13 skal erstatte den gamle.
Da der ikke er nogen i bestyrelsen, der har den store erfaring med udarbejdelse hjemmesider, håber vi på at der er en fra kvarteret, der vil være behjælpelig med færdiggørelsen og forestå den fremtidige opdatering – f. eks. ved at indtræde i denne.

Skadedyr.
Flere beboere i kvarteret har denne vinter observeret rotter i deres haver. Der er som bekendt anmeldelsespligt. Oplysninger om dette kan fås på kommunens hjemmeside.
Det er blevet oplyst at bla nedfaldsfrugter, fuglefoder og hønsehold tiltrækker rotter.
I den forbindelse skal der gøres opmærksom på kommunens forskrift for ikke erhvervsmæssige dyrehold. Her angives en række anvisninger til indretning af bure og gårde for bla. høns.

Til sidst vil jeg nævne vor præmieringsskilt, som er placeret på den ene plads.
Skiltet bukkede i bogstaveligste forstand under lige omkring årets sommerfest.
Med hjælp fra Nils-Ole, VG 48, er det lykkedes at få et renoveret skilt retur, som forhåbentlig overlever mange sommerfester fremover!
Mick Ammentorp – april 2013.