Vedtægter

Navn, hjemsted og formål

1. Foreningen er stiftet den 28. maj 1913 med navnet: Frederiksberg Kommunale Funktionærers Boligforening.

2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

3. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser – herunder at varetage disse over for offentlige myndigheder, værne om kvarterets særlige egenart samt stå for arrangementer af fælles interesse.

 

Medlemmer

4. Som medlemmer kan optages grundejere på Ved Grænsen, Buen og Finsensvej 102-134. Enhver, der har betalt kontingent til foreningen, er medlem. Den enkelte ejendom er dog kun repræsenteret med én stemme på foreningens generalforsamlinger, jvf. punkt 10.

 

Generalforsamlingen

5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

6. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i april måned. Generalforsamlings-datoen varsles skriftligt senest 4 uger forinden, og generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 uges varsel – bilagt regnskab og forslag, jvf. punkt 8 og 16.

7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Regnskab til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Budget og kontingentfastsættelse

6) Valg af bestyrelse og suppleant

7) Valg af revisor/revisorsuppleant

8) Eventuelt

Såvel beretning som regnskab sættes til afstemning.

8. Forslag til behandling og eventuel beslutning på generalforsamlingen skal tilstilles bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen og bilægges indkaldelsen, jvf. punkt 6

9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel. Hvis halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer en ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med ovenfor nævnte varsel senest 2 uger efter at en sådan begæring er modtaget.

10. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte – med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, jvf. punkt 19 og 20.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer af foreningen har stemmeret – dog således at hver ejendom alene er repræsenteret ved en stemme.

Fraværende medlemmer kan ved fuldmagt lade sig repræsentere af et andet medlem. Begæring om skriftlig afstemning skal efterkommes. Dirigenten afgør i øvrigt alle spørgsmål om afstemninger og sagers behandling.

11. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, der underskrives af formand, dirigent og referent.

 

Bestyrelsen

12.  Foreningens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen – således at 3 medlemmer vælges i lige år, 2 medlemmer og en suppleant i ulige år.

Intet bestyrelsesmedlem kan sidde i mere end 3 hele valgperioder, dvs. 6 år, i træk.

13. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer.

14. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

15. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

 

Regnskab og Revision

16. Regnskabsåret er lig med kalenderåret. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet underskrives af formand, kasserer og revisor og fremsendes som bilag til indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, jvf. punkt 6.

17. Revisor og revisorsuppleant vælges for to år ad gangen. Valgene foregår forskudt, således at revisor vælges det ene år og suppleanten det andet år. Ingen af de to nævnte kan være medlem af bestyrelsen.

 

Hæftelse

18. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

 

Vedtægtsændringer og opløsning

19. Forslag til vedtægtsændringer skal være bilagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Til ændring af foreningens love kræves, at halvdelen af medlemmerne er fremmødt eller repræsenteret – samt at ændringsforslaget har fået 2/3 af de afgivne stemmer.

I tilfælde, hvor den krævede halvdel af medlemmerne ikke er enten til stede eller repræsenteret, indkalder bestyrelsen – hvis det i øvrigt fremgår af forhandlingerne på generalforsamlingen, at forslaget ønskes fremmet – til en ekstraordinær generalforsamling. På denne vil ændringerne kunne vedtages med 2/3 af afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte eller repræsenterede medlemmer.

20. Forslag om opløsning af foreningen behandles efter reglerne om vedtægtsændringer, jvf. punkt 19.

Den opløsende generalforsamling skal træffe bestemmelse om anvendelse af eventuelle midler og opbevaring af foreningens arkiv og historiske dokumenter.

 

Vedtaget på generalforsamlingerne 22. april og 12. juni 2004