Historie

Boligforeningen er grundlagt 28. maj 1913 af funktionærer ved Frederiksberg Kommune og omfatter 100 boliger fordelt på enkelt- og dobbelthuse. Husene er tegnet af arkitekterne K.T. Seest og Hans Koch og blev opført i årene 1915-16 og i 1919 blev bebyggelsen præmieret af kommunen.

Senere er kvarteret blevet deklareret ”bevaringsværdigt”, og der er udarbejdet en Lokalplan nr.92, som er blevet suppleret med en Kvalitetsmanual. I dag regnes bebyggelsen for et helstøbt eksempel på ”Bedre Byggeskik”. Vi er alle på et tidspunkt blevet tiltrukket af kvarterets arkitektoniske kvaliteter og grønne karakter som haveby, og en af foreningens grundholdninger er derfor at bevare og værne om disse kvaliteter, så de ikke går tabt. Kvalitetsmanualen giver gode anvisninger for hvad der skal søges tilladelse til af kommunen og retningslinjer for vedligeholdelse af husene.

En anden vigtig grundholdning er at skabe et godt sammenhold og miljø for både børn og voksne. Ud over den årlige generalforsamling i april afholdes der fastelavn med tøndeslagning for alle, samt en sommerfest i juni måned. Hvert femte år holder vi en større fest for at markere bebyggelsens jubilæum. Vi fejrer vores jubilæum ud fra det år, hvor grundstenen blev nedlagt. Og det blev den d. 13. maj 1915, ved V.G 8.

Et bevaringsværdigt haveboligområde

http://www.frederiksberg.dk/By-og-kultur/Kend-din-by/Bevaringsvaerdige-bygninger.aspx

Områdets karakter

Buen/Ved Grænsen er et fint, lille, homogent kvarter med udpræget havebykarakter. Bygningerne er opført efter en samlet plan, og de er karakteriserede ved små, kompakte enkelt- og dobbelthuse. Ingen af bygningerne er ens, men bindes sammen af de relativt små, tætliggende bygningsvolumener. Bebyggelsen præges af stor farvevariation, røde tegltage (ofte hel- eller halvvalmede), sprossede trævinduer, kviste, altaner, frontispicer, karnapper, små havestuer og oprindeligt hvide stakitter. 
Bygningernes facadelinjer er trukket nogle meter tilbage fra gaden, så der bliver plads til små halv-offentlige forhaver. En disposition der gør, at gaderummet visuelt udvides med forhaverne. Det halv-offentlige understreges i mange tilfælde ved lave, hvidmalede hegn, som giver forbipasserende frit indblik i forhaverne. 
Baghaverne er beboernes private rum, og de er ofte skærmet for indblik fra gaden af lave mure/garager, som ligger tilbagetrukket fra facadelinjerne. 
Gaderummenes buede forløb bevirker, at perspektivet til stadighed ændres, så en tur gennem det lille område bliver overraskende varieret.

Bydelene ved Finsensvej

Den lille koloni af 100 enkelt- og dobbelthuse på Buen og Ved Grænsen er et andet eksempel på almennyttigt boligbyggeri fra årene omkring 1. Verdenskrig. Bebyggelsen er opført af Frederiksberg kommunale Funktionærers Boligforening 1914-19 og er stærkt inspireret af tidens haveboligbevægelse og foreningen “Bedre Byggeskik”, der arbejder for et kvalitetsløft i det almindelige boligbyggeri baseret på de gamle traditioner i byggehåndværket.

Buen & Ved Grænsen.

Grundlagt 28. maj 1913 af funktionærer på Frederiksberg.

Sted: Buen & Ved Grænsen.

Arkitekter: K.T. Seest & H. Koch.

Byggeriet består af 100 enkelt- og dobbelthuse.

Grundlagt: 28. maj 1913

Målgruppe/stiftere: Arbejdere og funktionærer på Frederiksberg

Sted: Buen, Ved Grænsen

Arkitekter: Knud Tanggaard Seest & Hans Henrik Koch
Byggeperiode: 1915-16