Formandens beretning til generalforsamling 24. april 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 24. april 2014 (dagsordenens punkt 2)

Bestyrelsen har i år primært arbejdet videre med sidste års opgaver, hvor en del af dem efterhånden er gået hen og blevet til mærkesager:

–       Dialog med bygningsmyndighederne omkring evaluering af vor kvalitetsmanual.

–       Dialog med BaneDanmark omkring afskærmningen mod Flintholm Station.

–       Fremsendelse af ansøgninger til fonde ifm vort 100 års projekt.

–       Færdiggørelsen af den nye hjemmeside.

Bygningsmyndighederne.

Der har i det forløbne år kørt en korrespondance mellem bestyrelsen og bygningsmyndighederne, for at få klarlagt, hvorledes kommunens forholder sig til ændringer i vor kvalitetsmanual. Den oprindelige aftale gik på at der godt kunne ændres og tilføjes i kvalitetsmanualen. Manualen blev således revideret i 2009.

Kommunen gav imidlertid sidste år udtryk for, at de nuværende formuleringer var dækkende og ikke ville ændre eller lave tilføjelser til den eksisterende Kvalitetsmanual.

Da dette er i strid med tidligere aftaler og praksis, bad bestyrelsen om et møde med bygningsmyndighederne.

Foreningen var repræsenteret af undertegnede samt Knud Erik, VG 44 og Leika VG 48, som begge tidligere har siddet i bestyrelsen og deltaget i møder med forvaltningen og arbejdet med udarbejdelsen Kvalitetsmanualen.

Kommunen oplyste, at de ikke længere har ressourcer til at fortsætte den hidtidige praksis, hvor ændringer i manualen skal forelægges det politiske system og at manualen kunne udgøre et juridisk problem i relation til planloven.

Kommunen er dog meget interesseret i at fortsætte samarbejdet med vores forening. Man vil fortsat gerne modtage forslag til ændringer og præciseringer i kvalitetsmanualen og såfremt disse ligger inden for Lokalplanens rammer og man i øvrigt kan ”nikke” ja til forslagene, vil forvaltningen administrere efter sådanne nye retningslinjer.

De påpegede dog, at ved afgørelse i sager har kommunen ikke hjemmel i manualen, men må henvise til praksis og fortolkning af Lokalplanen.

BaneDanmark.

Foreningen har i flere år været i dialog med BaneDanmark angående beplantningen på baneskråningen mod Flintholm Station.

Beplantningen har aldrig fået den tiltænkte afskærmende virkning, der skulle hindre indblik til de nærmeste ejendomme/ matrikler samt området omkring pladsen, grundet dårlige vækstbetingelser.

Hidtil har BaneDanmark udvist en noget afvisende holdning til problemet, men efter at foreningen fik en udtalelse om vækstbetingelserne og beplantningens tilstand fra Stadsgartneren, har de været mere imødekommende med henblik på at finde en løsning.

Første forslag fra BaneDanmark gik på at videreføre afskærmningen på broen ved den øvre perron.

Da dette ikke kunne lade sig gøre af tekniske grunde har BaneDanmark foreslået en løsning med en 5-6 m høj afskærmning på volden mod nederste perron. Der er derfor pt afsat ca. 6 m høje træpæle på skråningens top, for at indikere højden.

Denne løsning finder både beboere, der har matrikler op til Flintholm Station og bestyrelsen som temmelig uhensigtsmæssig.

Knud Erik VG 44, har på vegne af foreningen anmodet om et møde med BaneDanmark for at få diskuteret alternative løsninger.

Grundskyld.

Den stigende grundskyld i kommunen har vagt bekymring hos mange. Leika VG 48, har derfor taget initiativ til at udfærdige en skrivelse på vegne foreningen, Skrivelsen vil ud fra 3 forskellige parametre beregner grundværdien:

–       en vurdering af vore matrikler sammenlignet med tilsvarende kvartererne

–       en vurdering af ejendom ift værdi af matrikel

–       en sammenligning af ejendomsvurdering sammenholdt med de faktiske salgspriser

Skrivelsen vil blive fremsendt til Skat i løbet af den kommende måned.

Renovering af byrum ved Buen/100års – projekt.

Bestyrelsen har fremsendt yderligere 8 ansøgninger til forskellige fonde, for at søge om økonomisk støtte til vort 100 års projekt. Der er således udsendt i alt 15 ansøgninger.

Desværre har alle tilbagemeldingerne på de fremsendte ansøgninger været negative.

Det må derfor konkluderes, at der dels i disse år, hvor de offentlige midler er knappe, er stor søgning hos de forskellige fonde og dels er vort projekt nok for ”lokalt”, forstået på den måde, at der er for få der får gavn af projektet.

Det skal nævnes at en enkelt fond viste interesse, men stillede som betingelse, at kommunen stod for udgiften til fjernelse af bunkersanlæggene. Men dette kunne kommunen ikke afse midler til.

Bestyrelsen har derfor nu besluttet ikke at fremsende flere ansøgninger og lader projektet ligge i denne omgang.

 

Internt i foreningen er der blevet arbejdet med:

Muren mod Finsensvej.

Ulla fra bestyrelsen holder myndighederne i ørerne med henblik på at renholde muren for graffetti.

Desuden pågår en dialog med Vej og Park om at få udbedret skader i vejbelægningen.

Bestyrelsen har fået tilsagn om at der kan udplantes efeu langs muren. Tilbuddet givet af en anlægsgartner, skønnes ikke at være aktuelt. Alternativ tilbud vil blive indhentet.

Hjemmeside/mail- og adresselister.

Den nye hjemmeside fungerer og mangler kun mindre justeringer. Hjemmesiden indeholder bl.a adresselister.

Bestyrelsens ihærdige arbejde med medlemstallet gør, at der stadig er over 90 betalende medlemmer.

Lokalt historisk materiale.

Adam, fraflyttet fra VG 23, som har stået for udarbejdelsen af skriftet ”En haveby bliver til” har overgivet sit indsamlede historiske materiale til bestyrelsen.

Bestyrelsen har overvejet at få skriftet opdateret efter foreningens 100 års jubilæum.

Afslutningsvis vil jeg nævne foreningens 2 traditionelle arrangementer: sommerfest og fastelavn.

Førstnævnte blev en våd affære, idet regnen sådan set startede i det øjeblik festlighederne skulle igang. En hård kerne samledes kort om det lejede fadølsanker og besluttede hurtigt, at det var bedst at søge ly inden døre.

Bedre held havde vi med fastelavn, hvor vejret var med os for en gangs skyld. Der var stor tilslutning og ideen med ikke at placere arrangementet i vinterferien, vil blive gentaget.

Boligforeningen går i det kommende år ind i jubilæumsåret.

Bestyrelsen vil snarest nedsætte et udvalg som vil arbejde for, at vor sommerfest i 2015 vil blive en festlig dag.

Mick Ammentorp VG 7 – april 2014.