Formandens beretning til generalforsamling 24. april 2012

Formandens beretning til generalforsamlingen 24. april 2012 (dagsordenens punkt 2) 

Det der har fyldt mest for bestyrelsen er hundredårsprojektet ved bunkersanlægget samt skybruddet den 2. juni.

Bunkersudvalget har arbejdet hårdt for at komme frem til et forslag som tilgodeser alle parter, og vi har haft flere møder med kommunen, som har været meget imødekommende. Mick vil fortælle meget mere når vi kommer til forslagene. Bunkersanlæggene er blevet afhændet og er nu blokeret. Kommunen har rykket entreprenøren for at få opsat skilte.

Skybruddet og de efterfølgende kraftige regnskyl affødte en del korrespondance med Frederiksberg kommune. Vi har en den sammenhæng udarbejdet en rapport som beskriver problemerne i kvarteret. Det er resulteret i at Kloakkerne i kvarteret er blevet gennemgået, og en del riste er blevet repareret. Der vil desuden blive etableret yderligere to riste. Kommunen havde i første omgang ikke fokus på kvarteret, idet kun få havde indberettet vandproblemer.

Siden sidst er kvarteret blevet et hus rigere. I Flintholm kvarteret er der bygget et stort center, som er meget dominerende, fra flere steder i kvarteret. Vi har talt med kommunen om det, og det er planlagt en mindre skov foran bygningen. Træerne ser ikke ud af meget i dag, men det er planen, at de skal vokse.

Vi har desuden haft møde med kommunen angående byggesager. Kommunen har lovet at stramme op på sagsbehandlingen, så den bliver hurtigere og mere ensartet. De har udnævnt en person som er ansvarlig for kvarteret.

Året har også budt på en del korrespondance med BaneDanmark. Det med varierende succes. BaneDanmark mener ikke, at de har pligt til at renholde baneskråningerne, de har dog lovet at sætte hegn op ved Finsensvej.

Træerne ved stationen dækker desværre ikke af som det var lovet. BaneDanmark vil dog ikke gøre mere ved sagen, og vi går derfor nu videre til Trafikstyrelsen som i sin tid pålagde BaneDanmark at afskærme.

Vi kan takke Birgitte Vg60 og Carsten for at vi har fået rigtig mange kontingent indbetalinger. Vi skal huske at regnskabet ikke dækker alle de frivillige timer som beboerne og bestyrelsen lægger i boligforeningen. Bl.a. kan vi takke Ulla for at holde et vågent øje med graffiti, som desværre ar været et stort problem i den seneste tid. Og til Marianne og Mick for alle de timer de har brugt på forslag til pladsen. Beboerlisten er i gang med at blive opdateret, og vil komme med i sammen med referatet for generalforsamlingen.

Sidst men ikke mindst er datoen for sommerfesten blevet fastsat. Det bliver den 23. juni, Sankt hans aften. Vi vil undersøge muligheden for at lave bål.

Leika Jørgensen

Bestyrelsesmøde d. 10. april 2012

Bestyrelsesmøde onsdag den 10. april 2012 kl. 20 hos Marianne.

Til stede: Leika, Marianne, Morten (afbud), Claude, Carsten og Mick(ref.).

Pladsen – Buen.

Bestyrelsen har afholdt møde med repræsentanter fra kommunen.

På mødet blev det udarbejdede forslag, som er godkendt af Pladsudvalget, præsenteret og gennemgået.

Kommunen så positivt på forslaget, men pointerede, at det er af stor vigtighed at den ny plads ikke kræver større vedligehold end i dag.

Dette skal der tages hensyn til ved valg af materialer, beplantning m.m.

Efter en evt. vedtagelse af forslaget på Generalforsamlingen, afholdes nyt møde med kommunen om det videre forløb.

BaneDanmark.

Leika har været i løbende dialog med BaneDanmark i forbindelse med beplantning ved Flintholm Station. BaneDanmark har imidlertid valgt at forhale processen, og derfor tager vi kontakt til Trafikstyrelsen, som i sin tid pålagde BaneDanmark at afskærme.

Finsensvej 102 har fået en god kontakt med BaneDanmark mht. baneskråningens afslutning ved broen mod Finsensvej. BaneDanmark vil snart sætte et nyt hegn op.

Kontingent.

Kampagnen for at få øget foreningens medlemstal har haft en god effekt.

Der er nu kun ganske få ejendomme, som ikke har indbetalt kontingent.

Bestyrelsen gør et sidste forsøg på at få medlemstallet helt i top.

Generalforsamling.

Dagsordenen til Generalforsamlingen blev gennemgået.

Der var ikke modtaget andre forslag ud over Bestyrelsens 2 forslag:

1)    Tilføjelser til Kvalitetsmanualen.

2)    Forslag til forskønnelse/ændring af Pladsen ved Buen.

Sommerfest.

Årets sommerfest vil blive afholdt d. 23.06.12

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af Generalforsamlingen d. 24.04.12

20.04.12

Bestyrelsesmøde d. 25. januar 2012

Bestyrelsesmøde onsdag den 25. januar 2012 kl. 20 hos Morten.

Til stede: Leika, Marianne, Morten, Claude, Carsten og Mick(ref.).

Pladsen – Buen.

Bestyrelsen arbejder på at få et møde i stand med repræsentanter fra kommunen, for at gennemgå og drøfte det udarbejdede forslag, samt fastlægge det videre forløb.

Mødet forventes afholdt i februar.

Forslag og strategi for det videre forløb, vil blive præsenteret på næste Generalforsamling.

Kloak.

Leika har udarbejdet rapport om kloakker i kvarteret. Rapporten er fremsendt til kommunen.

Kommunen har meldt tilbage at rapportens indhold er taget til efterretning og vil indgå i vurdering af kloaknettet mhp en renovering.

Der er således allerede foretaget en spuling og TV inspektion af kloakkerne.

Rapporten er lagt ud på hjemmesiden.

BaneDanmark.

Leika er i løbende dialog med BaneDanmark i forbindelse med beplantning ved Flintholm Station og baneskråningens afslutning ved broen mod Finsensvej.

Der afventes en tilbagemelding fra BaneDanmark.

 Fastelavn.

Der afholdes fastelavn på plænen d. søndag d. 19.02. kl 11.

Bestyrelsen forventer at en hjælpende hånd med det praktiske fra et par af kvarterets børnefamilier.

Der runddeles oplysninger om arrangementet

Kontingent.

Status på antallet af indbetalte kontingenter viser at medlemstallet er stærkt dalende, hvilket bekymrer Bestyrelsen, idet kontingentindbetalinger danner grundlag for bl.a. afholdelse af fastelavn og de årlige sommerfester.

Birgitte (VG 60) har været rundt i kvarteret for at uddele indbetalingskort til manglende betalere. Dette har medført 20 indbetalinger.

Men der er stadig ca. 30 svarende til ca. 25%, der ikke har betalt.

Bestyrelsen iværksætter aktion for få yderligere indbetalinger.

Diverse.

Skiltning:

Bestyrelsen følger op på manglende skiltning: ”Buen nr. 05 – 21”

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes efter nærmere aftale d. 10. el 12.04.12 kl. 20:00 hos Marianne eller Carsten.

01.02.12

Bestyrelsesmøde d. 23. november 2011

Bestyrelsesmøde onsdag den 23. november 2011 kl. 20 hos Mick.

Til stede: Leika, Marianne, Morten, Claude, Carsten og Mick(ref.).

Pladsen – Buen.

Med udgangspunkt i de synspunkter, som Carsten fremlagde som repræsentant for beboerne omkring Pladsen på sidste bestyrelsesmøde, var der udarbejdet et nyt forslag til forskønnelse af Pladsen ved Buen:

De 2 bunkers fjernes som minimum til terræn og erstattes af 2 let forhøjede arealer, som afsluttes med en granit sætning mod vej. De forhøjede arealer beplantes med lave buske omkring mindre stier.

De forhøjede arealer afsluttes med trin mod det centrale træ. Området under dette træ foreslås udført med en fast belægning.

Dette forslag vil blive forelagt kommunen med henblik på en godkendelse og en efterfølgende videre bearbejdning.

Det endelige forslag vil blive præsenteret på næste Generalforsamling.

Kloak.

Efter runddeling af sedler i kvarteret, var der kommet mange henvendelser om vandskader.

På baggrund af disse henvendelser, udarbejder Leika rapport med en kortlæggelse af de problemer, der har været i kvarteret.

Rapport vil blive fremsendt til kommunens tekniske afdeling.

BaneDanmark.

Leika har været i kontakt med BaneDanmark i forbindelse baneskråningens afslutning ved broen mod Finsensvej. Stakittet her er ældet og mangelfuldt.

Dette har medført, at området anvendes til henkastning af affald.

Desuden letter det adgang til baneskråningen og dermed til de matrikler der støder op til banen på denne strækning.

BaneDanmark har indtil videre ikke udvist den største imødekommenhed til at udskifte det nuværende stakit med et nyt.

Desuden har Leika påpeget, at beplantningen ved Flintholm Station stadig ikke dækker for indblik fra perronen til visse af kvarterets ejendomme.

BaneDanmark anerkender dette og vil observere beplantningen nærmere.

Leika følger op på begge ovenstående forhold.

Kvalitetsmanual.

Bestyrelsen udarbejder oplæg til evaluering af kvalitetsmanualen, som vil blive fremlagt til godkendelse på kommende Generelforsamling.

Diverse.

Skiltning:

Bestyrelsen følger op på manglende forbudsskiltning på stier.

Medlemstal:

Bestyrelsen har desværre konstateret, at der er meget få, der har indbetalt kontingent. Derfor opfordres medlemmerne til at undersøge en ekstra gang om de har fået betalt. Morten Brøns vil desuden gøre status og undersøger alternative opkrævningsformer til næste bestyrelsesmøde.

Bebyggelsen ved Flintholm Station:

Der var enighed i bestyrelsen om, at den ny bebyggelse ved Flintholm Station på grund af sin højde er blevet meget visuel dominerende og ses tydeligt fra visse steder i kvarteret.

Det undersøges derfor, om der kan udføres en beplantning foran bebyggelsen, således at der delvis afskærmes for det nye kontorhus.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 25.01.12 kl. 20:00 hos Morten.

Bestyrelsesmøde d. 13. september 2011

Bestyrelsesmøde onsdag den 13. september 2011 kl. 20 hos Claude.

Til stede: Leika, Marianne, Morten, Claude, Carsten og Mick(ref.).

Sommerfest

Der blev afholdt sommerfest 18. juni. På trods af dårligt vejr mødte der alligevel ca 30 beboere op incl børn. Senere stødte ca 15 flere til fra kvarteret.

Leika lagde carport til og der blev lånt en presenning i den lokale børnehave, som blev honoreret med et par flasker vin.

Der var ikke nok tilmeldinger til fælles grill, men salg af vin gik godt og vil blive gentaget. Evt. overskud går som tidligere nævnt til 100 års festen.

Budgettet for sommerfesten blev holdt.

Postkasser.

Bestyrelsen (Mick og Carsten) udarbejder retningslinier for opsætning af postkasser ved matrikelskel.

Retningslinier vil indeholde information om:

–       forslag til type/farve og evt. rabat ved evt. fælleskøb.

–       præcisering af placering ved skel/indgang til matrikel.

–       evt. lempelser ift. Post Danmarks regler grundet udarbejdet Kvalitetsmanual for kvarteret.

Retningslinier vil både blive lagt ud på foreningens hjemmeside og blive runddelt.

Pladsen – Buen.

Den 23. august blev der afholdt møde med Karsten Klintø (KK) og Susanne Viuf (SV) fra kommunen vedrørende forskønnelse af pladsen. Buen.

Fra Bestyrelsen deltog Leika, Morten, Marianne, Claude og Mick.

Formålet med mødet var dels at præsentere Bestyrelsens ide med en forskønnelse af pladsen med en ønsket færdiggørelse til foreningens 100års jubilæum og dels at få en ide om kommunens holdning til dette.

(KK) var positiv overfor ideen.

Bestyrelsen fremviste og gennemgik det forslag, som Pladsudvalget pt var blevet enige om.

Det blev pointeret, at der var en løbende dialog med repræsentanter af beboere omkring pladsen, og forslaget, derfor kun var at betragte som et ideoplæg.

(KK) oplyste, at han ikke så det som et problem at fjerne bunkerne og samtidig bevare de 3 store træer.

Dog kunne han se at det ene træ var angrebet af sygdom.

(SV) oplyste, at man skulle forvente at pasning af beplantning m.m. delvis skulle udføres af beboerne, såfremt kommunen skulle bakke op om projektet.

Det blev aftalt at Pladsudvalget skulle udarbejde et forslag og præsentere det på et møde med (KK), hvor man også kunne fastlægge en plan for det videre forløb herunder ansøgning om midler hos diverse fonde.

På bestyrelsesmødet præsenterede Carsten de ideer for Pladsen, som beboerne omkring Pladsen var kommet frem til i fællesskab.

Disse ideer og ønsker vil blive indarbejdet i det forslag som præsenteres på mødet med kommunen.

Kloak.

I forlængelse af møde vedrørende pladsen forklarede Leika og Morten de problemer der havde været i kvarteret i forbindelse med skybruddet d. 02. juli.

De områder i kvarteret der blev hårdest ramt af vand, som ikke kunne ledes bort via kloak, blev fremvist.

Leika følger op med rapport og billeder og vil derefter fastholde en dialog med myndighederne om hvorledes problemerne kan afhjælpes fremover.

På kommunens hjemmeside kan man som borger informere om og anmelde evt. vandskader. Dette vil være med til at give myndighederne et overblik over de områder i kommunen der bør være fokus på med henblik på en forbedring af kloak- afløbsforhold.

Myndigheder.

Leika, Claude og Mick har afholdt møde myndighederne d.  05.09.11  vedrørende sagsbehandlingen af byggesager i kvarteret.

Emnerne til mødet var flg.:

1) Behandlingstiden på byggesager.

2) Myndighedernes forskelligartede krav til materiale ifm byggesagsbehandling.

3) Kvalitetsmanual.

1) Bestyrelsen stillede spørgsmål til den lange behandlingstid for byggeansøgninger – i visse tilfælde op til 12 måneder.

Det blev oplyst, at man pt. skal forvente en behandlingstid på ca. 6 måneder grundet antallet af byggesager i forhold til byggesagsbehandlere.

2) Bestyrelsen oplyste, at byggesagsafdelingen gennem de sidste år havde krævet vidt forskelligt materiale mht detaljering og oplysninger fra ansøgere i kvarteret i forbindelse med større og mindre ændringer af ejendomme.

Dette vil blive taget på et internt møde i byggesagsafdelingen, som også kunne meddele, at de fremover vil forsøge at der kun bliver knyttet en og samme person til hver enkelt byggesag.

3) Bestyrelsen ønskede en evaluering af kvalitetsmanualen. Dette blev der set positivt på. Det blev besluttet at bestyrelsen udarbejder et oplæg til et tillæg til kvalitetsmanualen, som man kunne stemme om på næste generalforsamling og herefter præsentere for repræsentanter fra byggesagafdelingen.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 23 11.11 kl. 20:00 hos Mick.

 

Bestyrelsesmøde d. 3. marts 2011

Bestyrelsesmøde onsdag den 03. marts 2011 kl. 20 hos Leika.

Til stede: Leika, Marianne, Morten og Mick (ref.).

Afbud Jens og Claude.

Bunkersanlæg

A: Afhændelse af bunkersanlæg.

Endelig afhændelse og overdragelse foretages, når espalier over nedgange er fjernet af Boligforeningen.

Nedrivningen vil blive koordineret weekenden inden næste storskrald (dato følger). Beboere i foreningen må meget gerne melde sig. Jens og Leika koordinerer nedrivningen.

Leika koordinerer med Beredskabsstyrelsen, således at der etableres sikring af nedgange til bunkers så snart espalier er fjernet. Afventer.

B: Fremtidsplaner.

 

Marianne og Mick har nu efter møder i Pladsudvalget udarbejdet ialt 5 forslag til ændring og forskønnelse af pladsen.

De 5 forslag er blevet gennemgået og diskuteret i Pladsudvalget, hvor Claus Carstensen (VG 22) har deltaget.

Forslagene vil blive præsenteret på møde for beboerne omkring Pladsen. Anne (BU 19) og Janni

(BU 21) indkalder.

På Generalforsamlingen vil der blive givet en orientering om det videre forløb

Præventive tiltag mod indbrud

Gennemgang af oplæg til nabosyn og tilbud på sikring fremlægges på Generalforsamling.

Lydforurening.

Beboere med matrikler stødende op til Flintholm Station er på det seneste blevet generet af reklamering for diverse varer via DSB´s højtaleranlæg på perronen.

Leika har haft kontakt med både DSB og kommunen og fortsætter med denne dialog for at få løst problemet

Myndigheder.

Bestyrelsen har besluttet at tage kontakt til myndighederne i kommunen for at evaluere kvalitetsmanualen, samt for at diskutere sagsbehandlingen af kvarterets byggeprojekter.

Generalforsamling.

Der vil blive afholdt generalforsamling 28.04.11.

Forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest 14.04.11.

Sommerfest.

Sommerfesten er planlagt til 18.06.11.

Der vil igen i år blive afholdt loppemarked om eftermiddagen inden festen.

Såfremt der er tilmeldinger nok vil der blive arrangeret fælles grill, som ved tidligere sommerfest.

Diverse

– Leika har holdt møde med BaneDanmark angående beplantning på baneskråning. Leika oplyser at muld er blevet udskiftet og sagen er derfor afsluttet.

– De samlede udgifter på sommerfesten er opgjort. Budgettet blev overholdt.

– Leika følger op på manglende skiltning efter ændring af vejbelysning.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 14.04.11 kl. 20:00 hos Morten.

Bestyrelsesmøde d. 3. november 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 03. november 2010 kl. 20 hos Jens.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Jens og Mick (ref.). samt Jens` unge New Foundlænder! Afbud Morten.

Bunkersanlæg

A: Afhændelse af bunkersanlæg.

Leika har modtaget afhændelsesdokument fra Beredskabsstyrelsen. Endelig afhændelse og overdragelse kan dog først ske når espalier over nedgange er fjernet af Boligforeningen.

Nedrivningen vil blive koordineret weekenden inden næste storskrald (dato følger). Beboere i foreningen må meget gerne melde sig. Jens og Leika koordinerer nedrivningen.

Leika koordinerer med Beredskabsstyrelsen, således at der etableres sikring af nedgange til bunkers så snart espalier er fjernet.

B: Fremtidsplaner.

 

Marianne og Mick fremlagde 3 forslag til ændring og forskønnelse af pladsen.

Bestyrelsen besluttede sig for at tilføje et 4., som der udarbejdes forslag til.

Leika finder frem til en ”5.” person som kan indgå i Pladsudvalget.

Herefter fremlægges og gennemgås de 4 forslag i udvalget.

Leika kontakter kommunen, for efterfølgende at få et møde i stand med henblik på at få en ide om kommunens mening og syn på en forskønnelse af pladsen.

Vejbelysning

Afleveringsdokument er fremsendt til Leika.

Leika følger op på nogle enkelte mangler herunder skiltning.

Præventive tiltag mod indbrud

Gennemgang af oplæg til nabosyn og tilbud på sikring fremlægges på Generalforsamling.

Diverse

– Leika afventer møde med BaneDanmark angående beplantning på baneskråning.

– 8 beboere havde meldt tilbage vedrørende vand i kælder ifm skybrud i august. På baggrund af de få tilbagemeldinger agter bestyrelsen ikke at gøre mere ved sagen.

– Stier og trappe renholdes i så ringe grad, og da telefonisk henvendelse ikke har hjulpet, besluttede bestyrelsen at der nu rettes skriftlig henvendelse til kommunen.

– Morten udarbejder regnskab for sommerfest, når alle bilag fra Festudvalget er modtaget.

(Morten havde meldt afbud til møde).

– Morten havde oplyst inden mødet, at 68 har betalt kontingent til foreningen. Rykker rundsendes.

– Ved Grænsen ”de høje numre” mødes og holder arbejdsdag 14.11. – kl 10:00.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 09.02.11 kl. 20:00.

Bestyrelsesmøde d. 8. september 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 08. september 2010 kl. 20 hos Leika.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Jens, Morten og Mick (ref.).

Bunkersanlæg

A: Afhændelse af bunkersanlæg.

Leika har kontakt med Beredskabsstyrelsen. For endelig afhændelse fremsendes dokumenter til Leika til underskrift.

B: Fremtidsplaner.

Anne, Buen 19, og Janni, Buen 21, deltog i første del af mødet, hvor fremtidsplaner for pladsen og bunkersanlæg på Buen blev diskuteret.

De havde haft kontakt med flere af beboerne omkring pladsen. Det generelle ønske var at bevare de 3 store træer og pladsens nuværende udformning med ”bakker”, som tiltrækker mange af kvarterets børn.

Dog var der tillige et ønske om at forskønne pladsen ved f.eks. at forbedre stensætning, fjerne ventilationstårne og blænde nedgange til bunkersanlæg.

Leika foreslog at der skulle udarbejdes flere vidt forskellige forslag til pladsens indretning, som kunne danne grundlag for en videre drøftelse.

Marianne syntes det var vigtigt, at der blev tænkt langsigtet, når der skulle tages stilling til den endelige indretning og gjorde opmærksom på at pladsen i princippet er hele kvarterets plads.

Morten efterlyste ønsker til brugen af pladsen før der blev taget stilling til en bestemt udformning. Desuden mente han, at grundlæggende er bunkersanlæggene et fremmedlegeme i kvarteret, og at der bør tænkes på de ideer for kvarterets udformning, som er indeholdt i lokalplan og kvalitetsmanual.

Det blev aftalt, at der skulle nedsættes et udvalg på ca. 5 personer. Udvalget kunne bestå af 2 personer fra Buen, 2 fra bestyrelsen og 1 person som ikke bor ved pladsen.

Udvalget skal sammen udarbejde 2-3 forslag til nyindretning af pladsen, som kan fremlægges på næste generalforsamling.

Fra bestyrelsen deltager Marianne og Mick, som udarbejder forskellige ideforslag.

Janni tager igen kontakt til beboerne omkring pladsen og finder frem til 2 repræsentanter.

Bestyrelsen prøver at finde endnu en person fra kvarteret som kan deltage.

Ideforslag afleveres til Janni medio november. Herefter afholdes der møde i Pladsudvalget.

Vejbelysning

Der er suppleret med ny vejbelysning på eksisterende master ved ”muren” mod Finsensvej.

Afleveringsdokument fremsendes af Morten Skibstrup, Frederiksberg Kommune, til Leika.

Præventive tiltag mod indbrud

Marianne og Jens har kontaktet vagt- og forsikringsselskaber og modtaget diverse tilbud.

Der arbejdes videre med disse tilbud.

Endelige tilbud vil blive fremlagt og gennemgået på Generalforsamling.

Claude havde fremsendt oplæg til nabotilsyn.

Oplægget blev kommenteret. Claude bearbejder oplæg.

Diverse

– Leika afholder møde med BaneDanmark angående beplantning på baneskråning.

– Beboere, der har haft vand i kælder i forbindelse med skybrud, opfordres til at kontakte Leika, således at man kan få et overblik over omfang. Herefter vil myndigheder evt. blive kontaktet.

– Mick følger igen op på renholdelse af stier og trappen op til Finsensvej.

– Morten udarbejder regnskab for sommerfest, når alle bilag fra Festudvalget er modtaget.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 03.11.10 kl. 20:00 hos Jens.