Bestyrelsesmøde d. 10. april 2012

Bestyrelsesmøde onsdag den 10. april 2012 kl. 20 hos Marianne.

Til stede: Leika, Marianne, Morten (afbud), Claude, Carsten og Mick(ref.).

Pladsen – Buen.

Bestyrelsen har afholdt møde med repræsentanter fra kommunen.

På mødet blev det udarbejdede forslag, som er godkendt af Pladsudvalget, præsenteret og gennemgået.

Kommunen så positivt på forslaget, men pointerede, at det er af stor vigtighed at den ny plads ikke kræver større vedligehold end i dag.

Dette skal der tages hensyn til ved valg af materialer, beplantning m.m.

Efter en evt. vedtagelse af forslaget på Generalforsamlingen, afholdes nyt møde med kommunen om det videre forløb.

BaneDanmark.

Leika har været i løbende dialog med BaneDanmark i forbindelse med beplantning ved Flintholm Station. BaneDanmark har imidlertid valgt at forhale processen, og derfor tager vi kontakt til Trafikstyrelsen, som i sin tid pålagde BaneDanmark at afskærme.

Finsensvej 102 har fået en god kontakt med BaneDanmark mht. baneskråningens afslutning ved broen mod Finsensvej. BaneDanmark vil snart sætte et nyt hegn op.

Kontingent.

Kampagnen for at få øget foreningens medlemstal har haft en god effekt.

Der er nu kun ganske få ejendomme, som ikke har indbetalt kontingent.

Bestyrelsen gør et sidste forsøg på at få medlemstallet helt i top.

Generalforsamling.

Dagsordenen til Generalforsamlingen blev gennemgået.

Der var ikke modtaget andre forslag ud over Bestyrelsens 2 forslag:

1)    Tilføjelser til Kvalitetsmanualen.

2)    Forslag til forskønnelse/ændring af Pladsen ved Buen.

Sommerfest.

Årets sommerfest vil blive afholdt d. 23.06.12

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af Generalforsamlingen d. 24.04.12

20.04.12