Formandens beretning til generalforsamling 24. april 2012

Formandens beretning til generalforsamlingen 24. april 2012 (dagsordenens punkt 2) 

Det der har fyldt mest for bestyrelsen er hundredårsprojektet ved bunkersanlægget samt skybruddet den 2. juni.

Bunkersudvalget har arbejdet hårdt for at komme frem til et forslag som tilgodeser alle parter, og vi har haft flere møder med kommunen, som har været meget imødekommende. Mick vil fortælle meget mere når vi kommer til forslagene. Bunkersanlæggene er blevet afhændet og er nu blokeret. Kommunen har rykket entreprenøren for at få opsat skilte.

Skybruddet og de efterfølgende kraftige regnskyl affødte en del korrespondance med Frederiksberg kommune. Vi har en den sammenhæng udarbejdet en rapport som beskriver problemerne i kvarteret. Det er resulteret i at Kloakkerne i kvarteret er blevet gennemgået, og en del riste er blevet repareret. Der vil desuden blive etableret yderligere to riste. Kommunen havde i første omgang ikke fokus på kvarteret, idet kun få havde indberettet vandproblemer.

Siden sidst er kvarteret blevet et hus rigere. I Flintholm kvarteret er der bygget et stort center, som er meget dominerende, fra flere steder i kvarteret. Vi har talt med kommunen om det, og det er planlagt en mindre skov foran bygningen. Træerne ser ikke ud af meget i dag, men det er planen, at de skal vokse.

Vi har desuden haft møde med kommunen angående byggesager. Kommunen har lovet at stramme op på sagsbehandlingen, så den bliver hurtigere og mere ensartet. De har udnævnt en person som er ansvarlig for kvarteret.

Året har også budt på en del korrespondance med BaneDanmark. Det med varierende succes. BaneDanmark mener ikke, at de har pligt til at renholde baneskråningerne, de har dog lovet at sætte hegn op ved Finsensvej.

Træerne ved stationen dækker desværre ikke af som det var lovet. BaneDanmark vil dog ikke gøre mere ved sagen, og vi går derfor nu videre til Trafikstyrelsen som i sin tid pålagde BaneDanmark at afskærme.

Vi kan takke Birgitte Vg60 og Carsten for at vi har fået rigtig mange kontingent indbetalinger. Vi skal huske at regnskabet ikke dækker alle de frivillige timer som beboerne og bestyrelsen lægger i boligforeningen. Bl.a. kan vi takke Ulla for at holde et vågent øje med graffiti, som desværre ar været et stort problem i den seneste tid. Og til Marianne og Mick for alle de timer de har brugt på forslag til pladsen. Beboerlisten er i gang med at blive opdateret, og vil komme med i sammen med referatet for generalforsamlingen.

Sidst men ikke mindst er datoen for sommerfesten blevet fastsat. Det bliver den 23. juni, Sankt hans aften. Vi vil undersøge muligheden for at lave bål.

Leika Jørgensen