Bestyrelsesmøde d. 23. november 2011

Bestyrelsesmøde onsdag den 23. november 2011 kl. 20 hos Mick.

Til stede: Leika, Marianne, Morten, Claude, Carsten og Mick(ref.).

Pladsen – Buen.

Med udgangspunkt i de synspunkter, som Carsten fremlagde som repræsentant for beboerne omkring Pladsen på sidste bestyrelsesmøde, var der udarbejdet et nyt forslag til forskønnelse af Pladsen ved Buen:

De 2 bunkers fjernes som minimum til terræn og erstattes af 2 let forhøjede arealer, som afsluttes med en granit sætning mod vej. De forhøjede arealer beplantes med lave buske omkring mindre stier.

De forhøjede arealer afsluttes med trin mod det centrale træ. Området under dette træ foreslås udført med en fast belægning.

Dette forslag vil blive forelagt kommunen med henblik på en godkendelse og en efterfølgende videre bearbejdning.

Det endelige forslag vil blive præsenteret på næste Generalforsamling.

Kloak.

Efter runddeling af sedler i kvarteret, var der kommet mange henvendelser om vandskader.

På baggrund af disse henvendelser, udarbejder Leika rapport med en kortlæggelse af de problemer, der har været i kvarteret.

Rapport vil blive fremsendt til kommunens tekniske afdeling.

BaneDanmark.

Leika har været i kontakt med BaneDanmark i forbindelse baneskråningens afslutning ved broen mod Finsensvej. Stakittet her er ældet og mangelfuldt.

Dette har medført, at området anvendes til henkastning af affald.

Desuden letter det adgang til baneskråningen og dermed til de matrikler der støder op til banen på denne strækning.

BaneDanmark har indtil videre ikke udvist den største imødekommenhed til at udskifte det nuværende stakit med et nyt.

Desuden har Leika påpeget, at beplantningen ved Flintholm Station stadig ikke dækker for indblik fra perronen til visse af kvarterets ejendomme.

BaneDanmark anerkender dette og vil observere beplantningen nærmere.

Leika følger op på begge ovenstående forhold.

Kvalitetsmanual.

Bestyrelsen udarbejder oplæg til evaluering af kvalitetsmanualen, som vil blive fremlagt til godkendelse på kommende Generelforsamling.

Diverse.

Skiltning:

Bestyrelsen følger op på manglende forbudsskiltning på stier.

Medlemstal:

Bestyrelsen har desværre konstateret, at der er meget få, der har indbetalt kontingent. Derfor opfordres medlemmerne til at undersøge en ekstra gang om de har fået betalt. Morten Brøns vil desuden gøre status og undersøger alternative opkrævningsformer til næste bestyrelsesmøde.

Bebyggelsen ved Flintholm Station:

Der var enighed i bestyrelsen om, at den ny bebyggelse ved Flintholm Station på grund af sin højde er blevet meget visuel dominerende og ses tydeligt fra visse steder i kvarteret.

Det undersøges derfor, om der kan udføres en beplantning foran bebyggelsen, således at der delvis afskærmes for det nye kontorhus.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 25.01.12 kl. 20:00 hos Morten.