Bestyrelsesmøde d. 16. juni 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. juni 2010 kl. 20 hos Leika.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Jens og Mick (ref.).

Afbud Morten.

Bestyrelsen

Bestyrelsen blev genvalgt på Generalforsamlingen.

Fordelingen af poster er som tidligere:

Leika – formand, Morten – kasserer, Claude, Marianne og Mick – bestyrelsesmedlemmer og Jens – suppleant.

Bunkersanlæg

A: Afhændelse af bunkersanlæg.

Leika tager kontakt med myndighederne med henblik på afhændelse af bunkersanlæg.

B: Fremtidsplaner.

Bestyrelsen har fundet at foreningens snarlige 100års-dag vil være en god anledning til at ansøge om midler til at forskønne pladsen ved Buen.

Bestyrelsen vil derfor ved næste bestyrelsesmøde nedsætte et udvalg, som vil forsøge at udarbejde nogle forslag til renovering af pladsen ved Buen.

Bestyrelsen tager kontakt til beboerne omkring pladsen med henblik på at finde repræsentanter til dette arbejde, således at deres interesser bliver varetaget.

Andre beboere i kvarteret vil også være velkommen til at deltage i arbejdet.

Vejbelysning

Arbejdet med etablering af ny vejbelysning er afsluttet.

Der blev afholdt besigtigelse/aflevering 15.06.10 med deltagelse af DONG, kommunen samt Leika og Mick fra Bestyrelsen.

Afleveringsdokument fremsendes fra kommunen til Leika.

Præventive tiltag mod indbrud

På generalforsamlingen blev bestyrelsen bedt om at undersøge præventive tiltag, der kan være med til at nedbringe antallet af indbrud i kvarteret.

Marianne og Jens kontakter til vagt- og forsikringsselskaber m.m.

Claude skriver et oplæg til hvordan nabotilsyn kunne gennemføres i praksis: praktiske råd til hvordan man kunne forholde sig m.h.t. tilsyn med sine naboers huse i dagtimerne og ved bortrejse.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 01.09.10 kl. 20:00 hos Jens.

Bestyrelsesmøde d.15. april 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2010 kl. 20 hos Leika.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Morten, Jens og Mick (ref.).

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling 28.04.10, kl. 19:00 på Falkonergårdens Gymnasium, Biblioteket. Dagsorden iht runddelt skrivelse.

Bunkersanlæg

Jens har besigtiget bunkersanlæg. Der står vand i den ene bunker. Den anden er pt tør.

Bestyrelsen går ind for at afhænde brugsretten til bunkersanlæg.

Muren ved Finsensvej og stier.

Flere beboere i området ved Finsensvej har vist interesse for at deltage i diverse tiltag vedrørende beplantning op ad muren.

Mick har taget kontakt med disse beboere for at få lagt en plan.

Mick følger desuden kontakt med kommunen så fejning af stier udføres i lighed med vejene i kvarteret.

Vejbelysning

Arbejdet med etablering af ny vejbelysning er påbegyndt på stier og Ved Grænsen den lave ende. Det forventes at tidsplanen over holdes, og arbejdet afsluttes uge 25. Sommerfesten vil dog som udgangspunkt ikke være påvirket af arbejdet. Folk skal huske at tage bevaringsværdige ting op.

Placeringen af master er som udgangspunkt gældende. Hvis masterne står inden for eget skel, eller to naboer kan blive kan blive enig om en placering, der ligger inden for en meter af den oprindelige placering, så kan man rette henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen vil videregive disse henvendelser til Dong Energy og Frederiksberg Kommune, som vil tage dem til efterretning.

Der henvises i øvrigt til tidsplan på hjemmesiden.

Opmærksomheden henledes stadig til tidligere runddelt skrivelse omhandlende retningslinier i forbindelse med udskiftning af vejbelysning.

I skrivelsen påpeges det, hvilke følger og forpligtigelser arbejdet har for den enkelte husejer.

Diverse

-Kommunen vedstår deres løfte om at trykke 100 stk. eksemplarer af Kvalitetsmanualen.

Disse er modtaget og omdeles til kvarterets beboere

-Kommunen er blevet opfordret til, som tidligere at orientere bestyrelsen om byggesager i kvarteret.

Leika bliver nu orienteret om byggeansøgninger: Buen 8 og Ved grænsen 8.

-Fastelavnsfesten forløb godt på trods af vinterkulde. Udskænkning af rom var en succes! Bestyrelsen overvejer at lade flere børnefamilier indgå i næste års fastlavns forberedelser.

-Bestyrelsen er blevet opfordret til at uddele ”opmuntringstilkendegivelser” til beboere i kvarteret.

Man er dog enig i bestyrelsen, at dette ikke falder under bestyrelsens arbejde.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af generalforsamling.

Bestyrelsesmøde d. 20. januar 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2010 kl. 20 hos Morten.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Morten og Mick (ref.). Afbud: Jens

Fastelavn

Der afholdes fastelavn på plænen d. 14.02.10. kl.11:00.

Skrivelse vil blive runddelt.

Sommerfest

Årets sommerfest afholdes d. 19.06.10.

Det forlyder at festudvalget arbejder på højtryk!

Forum på hjemmesiden.

Idet der ikke er den store trafik på ”Forum” på vores hjemmeside, blev der sat spørgsmål om den skulle nedlægges.

Bestyrelsen undersøger diverse tiltag og vil tage punktet op på det næste møde og på årets generalforsamling som er fastsat til 28.04.10.

Hundestativer/skiltning

Bestyrelsen overvejer hundeskilte til stier som ved de 2 pladser.

Claude indhenter priser.

Bunkersanlæg

Afventer tilbagemelding.

Se i øvrigt sidste referat.

P-plan.

Udarbejdet P-plan runddeles.

Muren ved Finsensvej.

Flere beboere i området ved Finsensvej har vist interesse for at deltage i diverse tiltag vedrørende beplantning op ad muren.

Mick tager kontakt med disse beboere for at få lagt en plan.

Vejbelysning

Etableringen af ny vejbelysning er sat midlertidig i bero pga frosten.

Der lægges ny tidsplan på hjemmesiden så snart der nyt fra det udførende entrenørfirma.

Opmærksomheden henledes stadig til tidligere runddelt skrivelse omhandlende retningslinier i forbindelse med udskiftning af vejbelysning.

I skrivelsen påpeges det, hvilke følger og forpligtigelser arbejdet har for den enkelte husejer.

Diverse

Kommunen vedstår deres løfte om at trykke 100 stk. eksemplarer af Kvalitetsmanualen.

Kommunen er blevet opfordret til, som tidligere at orientere bestyrelsen om byggesager i kvarteret.

Træ på volden mod banen udskiftes til foråret.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde holdes 15.04.10, kl. 20:00 hos Jens.