Bestyrelsesmøde d. 8. september 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 08. september 2010 kl. 20 hos Leika.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Jens, Morten og Mick (ref.).

Bunkersanlæg

A: Afhændelse af bunkersanlæg.

Leika har kontakt med Beredskabsstyrelsen. For endelig afhændelse fremsendes dokumenter til Leika til underskrift.

B: Fremtidsplaner.

Anne, Buen 19, og Janni, Buen 21, deltog i første del af mødet, hvor fremtidsplaner for pladsen og bunkersanlæg på Buen blev diskuteret.

De havde haft kontakt med flere af beboerne omkring pladsen. Det generelle ønske var at bevare de 3 store træer og pladsens nuværende udformning med ”bakker”, som tiltrækker mange af kvarterets børn.

Dog var der tillige et ønske om at forskønne pladsen ved f.eks. at forbedre stensætning, fjerne ventilationstårne og blænde nedgange til bunkersanlæg.

Leika foreslog at der skulle udarbejdes flere vidt forskellige forslag til pladsens indretning, som kunne danne grundlag for en videre drøftelse.

Marianne syntes det var vigtigt, at der blev tænkt langsigtet, når der skulle tages stilling til den endelige indretning og gjorde opmærksom på at pladsen i princippet er hele kvarterets plads.

Morten efterlyste ønsker til brugen af pladsen før der blev taget stilling til en bestemt udformning. Desuden mente han, at grundlæggende er bunkersanlæggene et fremmedlegeme i kvarteret, og at der bør tænkes på de ideer for kvarterets udformning, som er indeholdt i lokalplan og kvalitetsmanual.

Det blev aftalt, at der skulle nedsættes et udvalg på ca. 5 personer. Udvalget kunne bestå af 2 personer fra Buen, 2 fra bestyrelsen og 1 person som ikke bor ved pladsen.

Udvalget skal sammen udarbejde 2-3 forslag til nyindretning af pladsen, som kan fremlægges på næste generalforsamling.

Fra bestyrelsen deltager Marianne og Mick, som udarbejder forskellige ideforslag.

Janni tager igen kontakt til beboerne omkring pladsen og finder frem til 2 repræsentanter.

Bestyrelsen prøver at finde endnu en person fra kvarteret som kan deltage.

Ideforslag afleveres til Janni medio november. Herefter afholdes der møde i Pladsudvalget.

Vejbelysning

Der er suppleret med ny vejbelysning på eksisterende master ved ”muren” mod Finsensvej.

Afleveringsdokument fremsendes af Morten Skibstrup, Frederiksberg Kommune, til Leika.

Præventive tiltag mod indbrud

Marianne og Jens har kontaktet vagt- og forsikringsselskaber og modtaget diverse tilbud.

Der arbejdes videre med disse tilbud.

Endelige tilbud vil blive fremlagt og gennemgået på Generalforsamling.

Claude havde fremsendt oplæg til nabotilsyn.

Oplægget blev kommenteret. Claude bearbejder oplæg.

Diverse

– Leika afholder møde med BaneDanmark angående beplantning på baneskråning.

– Beboere, der har haft vand i kælder i forbindelse med skybrud, opfordres til at kontakte Leika, således at man kan få et overblik over omfang. Herefter vil myndigheder evt. blive kontaktet.

– Mick følger igen op på renholdelse af stier og trappen op til Finsensvej.

– Morten udarbejder regnskab for sommerfest, når alle bilag fra Festudvalget er modtaget.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 03.11.10 kl. 20:00 hos Jens.