Bestyrelsesmøde d.15. april 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2010 kl. 20 hos Leika.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Morten, Jens og Mick (ref.).

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling 28.04.10, kl. 19:00 på Falkonergårdens Gymnasium, Biblioteket. Dagsorden iht runddelt skrivelse.

Bunkersanlæg

Jens har besigtiget bunkersanlæg. Der står vand i den ene bunker. Den anden er pt tør.

Bestyrelsen går ind for at afhænde brugsretten til bunkersanlæg.

Muren ved Finsensvej og stier.

Flere beboere i området ved Finsensvej har vist interesse for at deltage i diverse tiltag vedrørende beplantning op ad muren.

Mick har taget kontakt med disse beboere for at få lagt en plan.

Mick følger desuden kontakt med kommunen så fejning af stier udføres i lighed med vejene i kvarteret.

Vejbelysning

Arbejdet med etablering af ny vejbelysning er påbegyndt på stier og Ved Grænsen den lave ende. Det forventes at tidsplanen over holdes, og arbejdet afsluttes uge 25. Sommerfesten vil dog som udgangspunkt ikke være påvirket af arbejdet. Folk skal huske at tage bevaringsværdige ting op.

Placeringen af master er som udgangspunkt gældende. Hvis masterne står inden for eget skel, eller to naboer kan blive kan blive enig om en placering, der ligger inden for en meter af den oprindelige placering, så kan man rette henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen vil videregive disse henvendelser til Dong Energy og Frederiksberg Kommune, som vil tage dem til efterretning.

Der henvises i øvrigt til tidsplan på hjemmesiden.

Opmærksomheden henledes stadig til tidligere runddelt skrivelse omhandlende retningslinier i forbindelse med udskiftning af vejbelysning.

I skrivelsen påpeges det, hvilke følger og forpligtigelser arbejdet har for den enkelte husejer.

Diverse

-Kommunen vedstår deres løfte om at trykke 100 stk. eksemplarer af Kvalitetsmanualen.

Disse er modtaget og omdeles til kvarterets beboere

-Kommunen er blevet opfordret til, som tidligere at orientere bestyrelsen om byggesager i kvarteret.

Leika bliver nu orienteret om byggeansøgninger: Buen 8 og Ved grænsen 8.

-Fastelavnsfesten forløb godt på trods af vinterkulde. Udskænkning af rom var en succes! Bestyrelsen overvejer at lade flere børnefamilier indgå i næste års fastlavns forberedelser.

-Bestyrelsen er blevet opfordret til at uddele ”opmuntringstilkendegivelser” til beboere i kvarteret.

Man er dog enig i bestyrelsen, at dette ikke falder under bestyrelsens arbejde.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af generalforsamling.