Bestyrelsesmøde d. 3. marts 2011

Bestyrelsesmøde onsdag den 03. marts 2011 kl. 20 hos Leika.

Til stede: Leika, Marianne, Morten og Mick (ref.).

Afbud Jens og Claude.

Bunkersanlæg

A: Afhændelse af bunkersanlæg.

Endelig afhændelse og overdragelse foretages, når espalier over nedgange er fjernet af Boligforeningen.

Nedrivningen vil blive koordineret weekenden inden næste storskrald (dato følger). Beboere i foreningen må meget gerne melde sig. Jens og Leika koordinerer nedrivningen.

Leika koordinerer med Beredskabsstyrelsen, således at der etableres sikring af nedgange til bunkers så snart espalier er fjernet. Afventer.

B: Fremtidsplaner.

 

Marianne og Mick har nu efter møder i Pladsudvalget udarbejdet ialt 5 forslag til ændring og forskønnelse af pladsen.

De 5 forslag er blevet gennemgået og diskuteret i Pladsudvalget, hvor Claus Carstensen (VG 22) har deltaget.

Forslagene vil blive præsenteret på møde for beboerne omkring Pladsen. Anne (BU 19) og Janni

(BU 21) indkalder.

På Generalforsamlingen vil der blive givet en orientering om det videre forløb

Præventive tiltag mod indbrud

Gennemgang af oplæg til nabosyn og tilbud på sikring fremlægges på Generalforsamling.

Lydforurening.

Beboere med matrikler stødende op til Flintholm Station er på det seneste blevet generet af reklamering for diverse varer via DSB´s højtaleranlæg på perronen.

Leika har haft kontakt med både DSB og kommunen og fortsætter med denne dialog for at få løst problemet

Myndigheder.

Bestyrelsen har besluttet at tage kontakt til myndighederne i kommunen for at evaluere kvalitetsmanualen, samt for at diskutere sagsbehandlingen af kvarterets byggeprojekter.

Generalforsamling.

Der vil blive afholdt generalforsamling 28.04.11.

Forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest 14.04.11.

Sommerfest.

Sommerfesten er planlagt til 18.06.11.

Der vil igen i år blive afholdt loppemarked om eftermiddagen inden festen.

Såfremt der er tilmeldinger nok vil der blive arrangeret fælles grill, som ved tidligere sommerfest.

Diverse

– Leika har holdt møde med BaneDanmark angående beplantning på baneskråning. Leika oplyser at muld er blevet udskiftet og sagen er derfor afsluttet.

– De samlede udgifter på sommerfesten er opgjort. Budgettet blev overholdt.

– Leika følger op på manglende skiltning efter ændring af vejbelysning.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 14.04.11 kl. 20:00 hos Morten.