Bestyrelsesmøde 1. juni 2017

Referat af bestyrelsesmødet hos Marie VG 84, d. 1.juni 2017 fra kl. 20.

1. Opfølgning på generalforsamling og drøftelse af emner der skal bearbejdes i løbet af året:

 • En pixipjece: til håndværkere om rammer og regler for forandringer og fornyelser på vores huse. (Peter)
 • Jordfarver: Vi vil have forklaret jordfarver ud fra bem. Og fortolkninger i forbindelse med udarbejdelse af Kvalitetsmanualen. Planloven siger om husenes farve: ”Ved vedligeholdelse af bebyggelsen skal det tilstræbes, at denne fremtræder med oprindelig udformning og farve. Malede husfacader skal have traditionelle kalkagtige farver” (Else spørger Mick og opsummerer)
 • Rotter: søge Statistik fra kommunen, samtidig foreslå kontakt til Bane Danmark, tjekke vejledning ang. rottebekæmpelse (Marie handler på dette)
 • Parkering: Formålet var at alle tænker over hvordan de parkerer bedst så de ikke vanskeliggør passage også for større biler. (Peter laver et oplæg til konklusion og kommunikation til foreningen. Drøftes på bestyrelsesmøde 5.9.)
 • Vedtægtsændring: generalforsamling indkaldes til at finde sted umiddelbart før ordinær Generalforsamling 2018. Forslaget skal udsendes 3 uger før, jf. vedtægterne (Peter)
 • Store træer: Der tages en snak med stadsgartneren mhp at kunne kommunikere til foreningen om begrænsninger og muligheder i forhold til beskæring, udskiftning af syge træer m.v. (Ulla)
 • Grafitti og vejens vedligeholdelse: Ulla varetager handlinger på disse områder.
 • Hjemmesiden: Marie laver en plan for hvordan den kan udformes. Vi havde en debat om Facebook som supplement til hjemmesiden, men tog ingen beslutning herom.
 • Besvare henvendelser: fra beboere (Ulla) evt. efter kontakt til Peter
 • Kassererens arbejde: Ulla og Bo tager kontakt til Carsten for begge at blive sat ind i arbejdsgangen
 1. Aftaler vedrørende sommerfesten 10.6.: Peter udformer invitationen, trykker og leverer til Sissel, som deler ud. Vi debatterede hvordan vi får lavet en inkluderende fest. Bo og Peter sørger for pavillon og Bo sørger også for fadølsanlæg og fustager.
 2. Støj- og luftgener fra veterantog: – henvendelse fra Leika VG 48 i lyset af, at der køres betydeligt oftere med veterantog nu end tidligere. Emnet var ikke oppe på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, for at få mere viden om de oplevede gener, at der bliver gennemført en lille rundspørge, dvs.   blandt beboerne og at det derefter overvejes at skrive et udkast til brev til Bane Danmark, hvis der er generel opbakning til at reagere som samlet forening (Peter)
 3. Årets vigtige datoer:

2017
Den 5. september – bestyrelsesmøde hos Peter
Den 14. november – bestyrelsesmøde
Den 3. december – JULETRÆSTÆNDING!

2018
Den 30. januar – bestyrelsesmøde
Den 11. februar – FASTELAVN !
Den 10. april – bestyrelsesmøde
Den 19. april – ekstraordinær generalforsamling og ordinær generalforsamling
Den 29. maj – bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde torsdag den 27. april 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2017

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning afholdtes et kort møde, hvor den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig.

Carsten Frandsen, BU 17, var udtrådt som kasserer og bestyrelsesmedlem.

Ulla Svendsen, VG 88 blev valgt til kasserer.

Marie Frølich, VG 84, blev valgt ind i bestyrelsen som menigt medlem.

Bo Helleberg, VG 35 blev valgt til suppleant i stedet for Kasper Hyllested, VG 50.

Den nye bestyrelse pegede fortsat på Peter Østergård Have, VG 31, som formand, hvilket han accepterede.

Bestyrelsen er derfor nu sammensat som følger:

Peter Østergård Have, VG 31, formand

Ulla Svendsen, VG 88, kasserer

Sissel Fuglsang-Smidt, VG 26

Else Slange, VG 12

Marie Frølich, VG 84

Bo Helleberg, VG 35, suppleant

 

Opgavefordelingen vil blive konkretiseret ved næste bestyrelsesmøde, som vil finde sted den 1. juni kl.20.00.

 

Bestyrelsesmøde 1. februar 2017

Referat af FKFB bestyrelsesmøde on. d. 1.2.2017 hos Else

Dagsordenen:

Fastelavnsplanlægning.

 1. Fastelavnsplanlægning.

Vi håber endnu en gang på et flot fremmøde af fastelavnsudklædte børn og voksne.

Udvalget består af: Peter, Bo VG 35, Sissel, som skaffer slik til tønden, og Carsten. Ulla har bestilt voksentønden hos Arne. Peter bestiller øvrige tønder. Peter sender mail ud til udvalget om fordeling af slikindkøb m.v.

2. Videre drøftelser af parkeringsproblemstilling.

Else har gennemgået de faktiske parkeringsforhold af to omgange i efteråret 2016. Det viser sig, at den faktiske parkering ikke svarer til planen, primært VG lave numre. Vi opdaterer parkeringsplanen med grøn parkeringsmarkering ud for lige numre. Den opdaterede plan deles ud med indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor Peter desuden fortæller om vores forarbejde omkring parkering i kvarteret. Peter kontakter Marianne Thygesen for at få fat i den oprindelige rentegning. Ulla kigger i papirer efter en rentegning.

3. Evaluering af juletræsarrangement/juletræ.

Det var festligt – lad os gentage det. Både børn og voksne synes det var fint. Vi skal nok købe et par lyskæder mere og måske en lysende stjerne.

For at undgå hærværk skal vi overveje at fjerne juletræet før nytårsaften.

4. Emner til generalforsamling.

 • Parkering: præsentation af arbejdet med dette.
 • Beskæring af træer: bestyrelsen undersøger om det er muligt at få besøg af den kommunale stadsgartner for at høre om muligheder og begrænsninger i forhold til kvarterets træer, evt. på baggrund af et besøg i kvarteret.

Vedtægtsændring: En forenkling af arbejdsgangen vedrørende tegningsregler – kun 2 fra bestyrelsen skal tegne foreningen formand + et medlem. Else kigger på vedtægter og laver et forslag.

På valg er Sissel og Kasper.

Ulla bestiller biblioteket på gymnasiet.

5. Hærværk nytårsnat.

Ulla havde kun fået 4 henvendelser på sin opfordring til at give lyd fra sig, hvis man var berørt af hærværket. Bestyrelsen er orienteret om, at op imod ti biler blev skadet.

Ulla har fået oplyst at nogle forsikringer har en forsikring mod såkaldt seriehærværk.

6. Politik i forhold til indbrud.

Drøftet bestyrelsens tilgang til kommunikation i forbindelse med indbrud.

Det har været praksis, at orientere kvarteret om indbrud. Den praksis vil bestyrelsen fortsætte, og vi vil i de konkrete tilfælde sikre os, at de berørte er indforstået med, at bestyrelsen kommunikerer om hændelsen i bestyrelsesreferater på hjemmesiden.

Vi vil fortsat være glade for, at de berørte selv sender bestyrelsen en mail, som vi kan sende ud om sådanne oplevelser. Vi mener det skærper alles opsyn med egne og andres huse.

7. Myndigheder

  1. Byggesager – drøftet aktuelle byggesager.

8. Evt.

 • Informationsspredning: Vi vælger i hvert tilfælde om det skal være pr mail eller papiromdeling. Vi vælger papiromdeling med indkaldelse til generalforsamlingen

Til næste bestyrelsesmøde d.19.april 2017

 • Jubilæumsfesten: Vi vil samle billederne sammen og evt. lægge dem på hjemmesiden eller lave en dvd eller usb-stik., som kan sælges for kostprisen til beboere.
 • Revisionen af velkomstbrevet til nye beboere er næsten færdigt. Det er håndværkerbrevet der mangler. Punkt næste gang
 • Opdatering om bøger: Bogen om havebyer kommer efterår 2017; forfatterne skal inviteres til generalforsamling 2018

Referat af bestyrelsesmøde 7.9.16

07.09.2016 Referat af bestyrelsesmøde i FKFB hos Ulla

 1. Parkering

Parkeringsplanen blev drøftet

Else har udarbejdet et øjebliksbillede over parkeringsforholdene. Elses observationer viser, at der kan være brug for at justere planen for at sikre, at parkeringen er hensigtsmæssig og, at der er plads til udrykningskøretøjer. Der er brug for lidt flere data for at kunne beslutte tilgangen. Bl.a. er der brug for at finde ud af hvor mange funktionelle indkørsler der ikke bruges i dag.

Else laver en ny øjebliksobservation en søndag kl.18.30. Der registreres:

Alle brugbare indkørsler – nedlagte indkørsler stryges på kortet

Alle parkerede biler – evt. trailere på dette tidspunkt.

På næste bestyrelsesmøde tages stilling til strategi

2. Velkomstbrev.

Tilfredshed med Peters samlende formulering af nyt velkomstbrev og informationsbrev.

Disse bruges fremover (uploades på fkfb.dk og fordeles til nye beboere).

Bestyrelsen vil også udarbejde et ”håndværker bilag” til velkomstbrevet som et let tilgængeligt overblik over krav i kvalitetsmanual og lokalplan.

3. Juletræsarrangement.

Der afholdes julearrangement på plænen 1.søndag i advent (27. november). Sissel og Peter er juleudvalg (sammen med andre med overskud af julestemning). Der indkøbes Juletræ, fod samt batteridrevet lys og stjerne. Træets højde 3-3,5 m. og træet placeres et godt sted på planen.

Fourage: Der vil blive serveret varm kakao, gløgg, brunkager, pebernødder.

Underholdning: Julesange og dans om juletræet m.v.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 27. november og vær med til at synge julen ind i kvarteret.

4. Myndigheder.

Byggesager: Nr.35 overdækning af terrasse (nabohøring), nr.52 tilbygning til hus ud i haven m.m.

Støj fra skinner: Sissel tjekker op på reparationen, hvis det ikke er klaret følger bestyrelsen op igen overfor BaneDK.

Klimasikring: Peter ringer til kommunen og finder ud af om de har nogle gode forslag til beboerne i kvarteret i form af informationspapirer og anbefalinger.

5. Bestyrelsens fokusområder: Udsat til næste møde.

6. Evt. En gammel El-servitut er først nu tinglyst på VG. De lave nr. – Graffiti meldt til kommunen. Indbrud i sommer i nr. 53. Bog om Havebyer foreligger nu i manuskript. Forslag om at koordinere en murer til tageftersyn. Mulighed for at låne telt på 5 x 8 m. til næste sommerfest.
Næste møde er d.2.november hos Peter.

 

Ref. Else

Referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde i FKFB d.06.06.16

Hos Kasper VG 50

Dagsorden:

 1. Besigtigelse af muren mod Flintholm: Bestyrelsen foretog en havevandring ud gennem hegnet og om på den stationsvendte del af muren bag VG nr.50 og nr.48. Muren er allerede blevet besøgt af flere grafittimalere, og det er tydeligt at se på affald, tomme dåser m.v., at muren også er fungerer som læ/skjul for folk der har brug for et personer, der har brug for det. Bestyrelse drøftede den plantede efeu, som efter planen skal vokse op ad muren – vil den gro og dække muren og forhindre mere graffiti? Måske skulle man give den en gang gødning af og til.
 2. Opfølgninger på generalforsamling:
  Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen, hvor fremmødet i år ikke var overvældende. Bestyrelsen overvejer forskellige virkemidler til at fremme interessen på næste års generalforsamling
 • Det blev overvejet at flytte mødet til samme dato som en af årets sociale aktiviteter fx sommerfesten.
 • Lav debatoplæg, om emne som optager medlemmerne, hvor man skal tage stilling til en række forslag
 • Præsenter en problematisk sag for foreningens medlemmer
 • Trækplaster i form af eksternt oplæg eller lignende.

Drøftes igen senere på året.

Konkret opfølgning på emner drøftet på generalforsamlingen:

 • Redigering af forslag til mere målrettede introbreve om kvarteret regler, herunder kvalitetsmanual etc. – besluttes på bestyrelsesmøde til september
 • Prioriteringsplanen opdateres ligeledes til efteråret
 • Bestyrelsen genoptager drøftelsen af skybrudssikring efter sommeren, og finder der ud af om vi kan gøre tiltag i relation til kommunen, og det overvejes at samle og formidle informationer og gode råd om klimasikring i kvarteret

Øvrige opmærksomhedpunkter i forhold til næste års generalforsamling

 • Carsten udtræder af bestyrelsen næste år grundet 6-års reglen i vedtægterne. Vi kommer til at mangle en kasserer! Vi må allerede nu se os om efter en ny. Bestyrelsen vil kigge sig omkring i medlemsskaren.
 • Carsten foreslog, at vi får vedtaget en ændring til vores vedtægter, så vi indskriver en paragraf om tegningsregler, så det bliver lettere at udskifte bestyrelsesmedlemmer i relation til bankens regler. Hvis kun 2 tegner foreningen i relation til konto i banken, skal ikke hele bestyrelsen ved ændring af personkredsen til at levere id papirer, hver gang.

2. Planlægning af sommerfest 18. juni

 • Invitation til sommerfest – Peter, Carsten sender den ud
 • Organisering af fadøl – Carsten

 

Åbne haver fra kl.16 – 17.30 – skilt og flag på postkassen viser at her er du velkommen

Fadølsanlægget er åbent på pladsen fra kl.16

Sommerfesten starter på pladsen kl.18, man sørger selv for stole, borde, mad vin og vand.

3. Parkering fortsat:

Sissel havde snakket med en brandmester, som rundede kvarteret i en brandbil – han fandt parkeringen ganske problematisk.

Vi opfordrer alle til at bruge den vedtagne parkeringsmodel og deri blandt andet bruge parkeringspladserne på egen grund. Vi vil i juni og slutninger af august lave første undersøgelse af hvordan medlemmerne faktisk parkerer i kvarteret. Else laver undersøgelse, som behandles på 1.møde i september. Derefter igangsættes revision af parkeringsplanen.

4. Myndigheder – status på støj:

Bane Danmark har lovet at reparere skinnerne lige før Flintholm station, som støjer voldsomt ved gennemkørsler d. 23.juni. Bestyrelsen ser frem til et forbedring af støjniveauet og følger sagen nøje.

5, Evt.

Beboerlisten opjusteres på hjemmesiden

Graffiti på muren ved Finsensvej: Manglende nedrensning forklares med at kommunen har fyret det firma som har varetaget arbejdet, grundet forkert rengøring af mure. Nyt firma er ikke ’kørt ind’ før 1.juli, lyder svaret fra kommunen.

VIGTIGE DATOER 2016/2017 incl. Bestyrelsens mødekalender:

18. juni sommerfest 2016

7. sept. hos Carsten

2. nov. hos Peter

27 nov. Juletræer tændes

2017

 1. feb. hos Else

26. feb. Fastelavn

19. april hos Sissel

27. april Generalforsamling

17. maj hos Ulla

10.  juni Sommerfest 2017

 

Ref. Else

Bestyrelsesmøde (konstituerende) – 28. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2016

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning blev der afholdt et kort møde, hvor den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig.

Else Slange, Peter Have og Ulla Svendsen blev genvalgt til bestyrelsen for de næste to år, hvilket betyder at bestyrelsen fortsætter med uændret sammensætning. Der var enighed om, at Peter Have fortsætter som formand og Carsten Frandsen som kasserer.

Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag den 6. juni hos Kasper Hyllested, VG 50.

 

 

Referat af generalforsamling 28. april 2016

Referat af FBFK’s generalforsamling d.28.april 2016

 1. Valg af dirigent og referent:

Knud Erik VG 40 valgt til dirigent med applaus. Valg af referent: Else VG 12.

13 husstande var repræsenteret

 

 1. Formandens beretning til generalforsamling 2016

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

Det har været et godt – og begivenhedsrigt år i foreningen. Vi fejrede 100 året for grundstensnedlæggelsen med et brag af en fest.

Bestyrelsens arbejde har naturligvis været præget af festen, men der har også været tid til at tage os af andre presserende emner. Bestyrelsen har holdt fem møder siden sidste generalforsamling.

100-års festen

Vi begyndte tidligt planlægningen af 100-års festen. Der blev nedsat et festudvalg allerede i efteråret 2014 mens Mick var formand. Udvalget udrullede en ambitiøs plan med et flot heldags-program for et brag af en fejring. Det hele løb af stablen den 20. juni 2015.

Dagen startede med åbne haver, efterfulgt af parade gennem kvarteret, og da den var slut fik vi fint besøg fra Viceborgmester Morten Jung som holdt en tale. Derefter var der arrangeret sjove lege for børnene, og så gik den ordinære fest i gang med middag, taler, festsange og dans til langt ud på natten.

Vi sejrede os selv lidt over budget og endte med lige over 200 deltagere. Imponerende. Der skal lyde et stort tak fra bestyrelsen til alle der deltog i planlægningen og alle der bakkede op om arrangementet. Vi glæder os allerede til 105’eren.

100 års festen er dokumenteret på mange måde, gennem billeder, via artikler i flere lokale aviser o.a. Bestyrelsen overvejer at bruge anledningen til at opdatere kvarterets bog i 2016 eller 2017.

Fastelavn

Søndag den 7. februar havde vi vanen tro fastelavnsfest på plænen, og fremmødet af udklædte børn i alle aldre var super flot. Som sædvanlig havde Arne sørget for en stenhård voksentønde, som supplement til de tre børneudgaver, så mange voksne beboere havde ondt i armen dagen derpå.

Vanen tro havde bestyrelsen sørget for tønder, slikposer, varm kakao og lidt at varme sig på til de voksne. Tak for opbakningen, og tak for hjælpen til alle der gav en hånd med.
Kvalitetsmanual

Der har været forskellige henvendelser til bestyrelsen med bekymring for kommunens praksis og håndhævelse af lokalplanen.

Bestyrelsen er meget optaget af, at gøre hvad vi kan for at opretholde opmærksomheden omkring kvarteret regler. Kvarterets unikke kvaliteter skyldes i høj grad lokalplanen begrænsninger, som er foldet ud i kvalitetsmanualen.

En del større byggeprojekter er i gang i kvarteret. Godt at se at der bliver gjort stor indsats for at renovere og opdatere bygninger på en sådan måde at kvarterets kvaliteter bevares.

Repræsentanter for bestyrelsen mødtes den 30. november med Frederiksberg kommune for at drøfte praksis i forhold til lokalplanen for kvarteret, løbende håndtering af byggesager m.v.

Bestyrelsen havde besluttet at tage bl.a. følgende hovedbudskaber med til mødet med kommunen:

 • Det er vigtigt løbende at fastholde beskyttelsesniveauet og værne om principperne i  den bevarende lokalplan.
 • Et væsentligt element i dette er kommunens tilsyn og konkrete håndtering af byggesager i kvarteret
 • Derudover er den løbende dialog mellem kommunen og foreningen om de konkrete sager væsentlig
 • Bestyrelsen er bevidst om egen rolle i at holde høj bevidsthed om kvarteret regler gennem information, råd og vejledning m.v.

Det er sådan at grundejerforeninger efter planloven – efter beslutning fra kommunalbestyrelsen – kan overtage kommunens kompetence til at afgøre visse dispensationer fra lokalplanen. Kommunen foreslog under mødet at bestyrelsen kunne overveje at få denne ’magt’. Bestyrelsen takkede efter moden overvejelse nej til dette, idet det ville medføre en anseelig kontrolfunktion og en pligt til at sanktionere over for fejl og mangler. Dette vil markant forandre bestyrelsens rolle i foreningen og vil tilmed også skabe risiko for at bestyrelsen kunne stilles til ansvar for de afgørelser den måtte træffe om dispensationer.

Kommunen tilkendegav at man brugte Kvalitetsmanualen som retningsgiver ved byggesager.

Parkering

Bestyrelsen har på to-tre møder drøftet parkeringsforholdene i kvarteret.

Der er udarbejdet en parkeringsplan, som anviser hvor man skal parkere, og hvor der er parkeringspladser på de enkelte ejendomme. Planen er blandt andet udarbejdet for at sikre passage for redningskøretøjer osv. Der blevet udsendt en reminder, for det er særligt VG lave numre der har været trængt i perioder.

Derudover drøftede vi andre parkeringsudfordringer

 • Holder vi på vejen, delvist på kantstenen eller helt oppe på fortovet (så man ikke kan gå forbi). Det er ikke reguleret og der er forskellige hensyn
 • Parkeringspladser på ejendommene. Bliver de brugt i tilstrækkelig omfang
 • Håndværkere og gæster
 • Drive Now biler eller lignende.

Emnet vil også fortsat være et fokusområde, og bestyrelsen vil i det kommende år have fokus på evt. parkeringsproblemer. Hensynene er mange og der findes formentlig ikke én optimal løsning. Derfor appellerer bestyrelsen til god nabodialog om de konkrete problemer man måtte opleve.

Myndighedsrelationer

Muren mod Flintholm

Projektet er afsluttet. Pga. sygdom hos entreprenøren tog det længere tid end forventet at etablere muren mellem Flintholm st. og VG 48/50. Muren er nu etableret som aftalt, og det er umiddelbart lykkedes at bevare flere af de høje træer.

Der er som aftalt plantet vedbend, som skal gøre muren grøn mod stationen. Der er ikke plantet vedbend på siden mod VG 48/50.

Ifm. anlægget har det været nødvendigt at fjerne al beplantning på skrænten mellem stationen og muren. Her er der plantet nye buskplanter, men skrænten fremstår pt. meget “nøgen”, og vil nok gøre det længe.

Umiddelbart efter etableringen blev der malet graffiti på begge sider af muren, ligesom det er konstateret, at muren ofte bruges som læhegn for stationens gæster, der ikke nåede at gå på toilettet, inden de tog hjemme fra.

Støj – dialog med Bane Danmark

Dialog om støj – Bestyrelsen har sendt et samlet brev om øgede støjgener fra højbanen til BaneDK. Beboere har oplevet øgede støjgener, og henvendelser fra beboere til BaneDK har ikke givet effekt. Bestyrelsen har sendt et brev med kraftig opfordring til at Bane-Danmark får repareret skinnelegemet, så den voldsomme støj kan reduceres. Bane -Danmarks svar var ”at man er i gang med at prioritere sagen”. Sidste tilkendegivelse fra BaneDanmark (modtaget efter generalforsamlingen) lyder, at skaden forventes repareret d.23.juni 2016.

Grundskyld

En gruppe beboere har været aktive i debatten. Pt. afventer alle politisk udspil.

Øvrige aktiviteter

Nye beboere har modtaget velkomstbrev og kvalitetsmanualen.

Historikere med interesse for havebyer har besøgt os og kigget på flere haver og huse i kvarteret. De lovede os at vende tilbage om deres projekt, men vi havde ikke hørt mere fra dem inden generalforsamlingen (efter generalforsamlingen har vi fået oplyst, at der forventes udgivet en bog om havebyer i starten af 2017).

Indbrud i kvarteret: Bestyrelsen har besluttet fortsat at informere om sådanne hændelser, i form af e-mail til alle beboere, hvis beboere ønsker det. Og så i øvrigt fortsat informere om forskelle former for indbrudssikring og forebyggelse, nabohjælp etc.

Kommende aktiviteter

 • Sommerfest 18. juni – inkl. åbne haver, formentlig let opgraderet version i håbet om god deltagelse
 • Overvejelser om juletræsfest inkl. indkøb af to juletræer til de to fælles arealer.
 • Loppis i støbeskeen til 2017, men bliver ikke afholdt i år.

Kommentarer til og debat af formandens beretning:

Ang. Kvalitetsmanualen:

Lars VG 116 er nyligt tilflyttet bemærker at manualen er let at læse og gå til. Det kan dog være svært at afveje hvad der er vigtigst og hvad der tages mindre højtideligt. Personlig aflevering af kvalitetsmanualen ville være en god ide, så kan man lettere kontakte og spørge efterfølgende.

Flere bakkede op om bestyrelsens beslutning om ikke at få myndighed i forbindelse med dispensationer. Formanden supplerede med oplysning om at bestyrelsen får alle byggesager, som Mick fortsat kigger igennem. Vi får dog kun de sager som kommunen påtænker at give dispensation til. Sager som kommunen afviser at give dispensation til får vi ikke. Ved mødet med kommunen blev det klart at forslag til ændringer til kvalitetsmanualen er mulige at fremsætte.

Der var ros til bestyrelsen for at ville lave en kortere og endnu mere læsevenlig version af de vigtigste dele af manualen. Det blev nævnt, at det kan være svært at overskue alle krav til bygningerne fordi nogle fremgår af lokalplan og andre af kvalitetsmanual.

Ang. Parkering:

Det omtaltes, at det ikke er tilladt at nedlægge indkørsler på vores grunde. Der var nogle problemer med udefra kommende biler, som parkerer flere steder i kvarteret. Det blev nævnt, at hvis vi ikke nøje følger den rundsendte parkeringsplan, som skulle gøre det muligt, at komme rundt nogenlunde uhindret- så risikerer vi, at renovationsbiler og brand- og redningskøretøjer ikke kan komme igennem kvarteret.

Hvis forholdene bliver værre og myndighederne konstaterer, at der ikke er gennemkørsel vil vi i værste fald kunne risikere skrappe parkeringsregler med markerede gule parkeringsfri zoner. Dermed vil parkering i kvarteret blive endnu mere besværlig for alle. Derfor opfordrer bestyrelsen til at parkeringsplanen overholdes.

Hvis en brik i systemet ikke følger planen, så bryder systemet sammen, som én bemærkede.

Bestyrelsen fik forslag om at sammenkalde de lave nr. VG til et fælles møde for at få snakket sammen og finde løsninger på de evt. problemer som imellem opstår. I det hele taget var der enighed om at naboer må tale sammen og få lavet aftaler, der hvor problemer opstår.

Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskab:

Carsten fremlagde regnskabet som blev godkendt.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke kommet forslag.

 1. Budget 2017 og kontingent.

Den foreslåede forhøjelse af hensættelser på 12.000 kr. blev vedtaget

Kontingentet uændret blev vedtaget.

Der var ros til Carsten for fastholdelse af det høje medlemstal

 1. Valg til bestyrelsen

Peter Have, Ulla Svendsen og Else Slange blev genvalgt for 2 år i 2016

 1. Valg af revisor

Torben Arnbjerg-Nielsen blev genvalgt og alle i forsamlingen blev opfordret til at overveje at påtage sig opgaven ved næste valg.

Ros til bestyrelsen for den udarbejdede prioriteringsplan, som opdateres løbende.

I den forbindelse blev der spurgt til planerne på Frb. for klimatilpasning. Vi skal huske at vi har et veldokumenteret materiale ang. oversvømmelser ved skybrud. Peter svarede, at vi endnu ikke har handlet på dette, og at vi følger op på det ved kommende bestyrelsesmøder.

Ref. Else Slange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 18. april 2016

Til stede var Peter (ref), Else, Ulla, Sissel, Carsten og Kasper.

 1. Godkende materiale til generalforsamling.
 2. Regnskab vedhæftet – ok til det forelagte udkast
 3. Mail fra Leika om parkering

–          emnet tages op under formandens beretning og der opfordres til bemærkninger fra generalforsamlingen.

4. Dagsorden for generalforsamlingen (Peter medbringer til mødet)

– dagsorden blev godkendt og udsendt til alle beboere

5. Formandens beretning (Peter orienterer om hovedpunkter) – bestyrelsen supplerede beretningen med par ekstra emner

6. Aftale praktik vedrørende generalforsamlingen. Hvad skal udsendes forud. Hvem køber øl og vand m.v.? Aftaler med dirigent o.a.?

Carsten køber øl og vand og Ulla køber vin til pedellen.

7. Status på Banedanmark dialog

Fortsat ikke udbedret. Derfor aftalt, at bestyrelsen afsender tydelig rykker til BaneDanmark.

8. Aftale tidspunkt for næste bestyrelsesmøde(r)

Mandag den 6. juni kl. 20 – sted følger, evt. besigtigelse af muren hos Kasper

9. Evt.

Loppemarked – bliver alligevel ikke i 2016, men udskydes til 2017.

Grafitti på muren mod Finsensvej – er anmeldt til kommunen og det bliver udbedret.

Huller i vejen – Ulla rapporterer til kommunen

Referat af bestyrelsesmøde 20. januar 2016

Referat fra bestyrelsesmøde i FKFB onsdag den 20. januar kl. 20 hos Else VG12

Til stede var: Else, Sissel, Ulla, Kasper og Peter (ref). Afbud fra Carsten

Pkt. 1 Kvalitetsmanual

a) Signaler fra kommunen vedrørende mulig fremtidig håndtering af dispensationer

Ulla, Peter fra bestyrelsen og Mick (tidl. bestyrelsesformand) var den 30. november 2015 til møde på Frederiksberg Rådhus. Formålet var at drøfte forskellige problemstillinger vedrørende kvarterets lokalplan og kvalitetsmanual, bl.a. for at drøfte hvordan vi ved fælles hjælp kan værne om kvarterets og bygningernes unikke kvaliteter.

Det er fast praksis, at kommunen hører bestyrelsen i sager hvor der søges dispensation fra lokalplanen. Mick hjælper med at udarbejde evt. kommentarer.

Frederiksberg Kommunen nævnte, at FKFB kunne overveje om vi ville være interesseret i selv at tage stilling til nogle af dispensationssagerne. Altså sager, hvor der ansøges om dispensation fra lokalplanen til fx bygningsændringer.

Det er efter planloven muligt at give en beboerforening kompetence til at træffe afgørelser om dispensations fra en lokalplan, evt. på nærmere afgrænsede områder. Ordningen kræver konkret ansøgning fra foreningen herom og kommunalbestyrelsen skal tiltræde, at kommunen afgiver kompetencen.

Bestyrelsen har undersøgt eksempler fra andre grundejer/beboerforeninger som har sådanne ordninger. Der findes ganske få tilfælde, og de grundejerforeninger vi – med hjælp fra Frederiksberg Kommune – har kunnet finde, ligner ikke FKFB ret meget. To af de eksempler vi har set på er er tale om et betydeligt yngre kvarterer, fx nybyggede områder hvor man ønsker, at hække/hegn etableres inden for stramme krav.

Bestyrelsen har drøftet fordele og ulemper og konkluderet, at vi ikke på nuværende på nuværende tidspunkt vil arbejde for, at foreningen får adgang til at træffe afgørelser i dispensationssager. Konklusionen er begrundet i

 • Øget økonomisk risiko – ved at træffe afgørelser påtager foreningen sig også en risiko, fx i forbindelse med potentielle retssager, hvis en ejer ønsker at prøve en afgørelse ved domstolene/klagenævn, evt. erstatningskrav etc.
 • Ændringer i foreningens karakter – det vil efter bestyrelsens opfattelse markant ændre foreningens og bestyrelsens funktion, hvis foreningens bestyrelse får ”myndighedsrolle” i forhold til at afgøre konkrete sager om dispensation for lokalplanen. En sådan rolle ønsker bestyrelsen ikke at have, og vi vurderer ikke, at foreningen vil ønske en sådan ændring.

Bestyrelsen vil således umiddelbart ikke arbejde videre med kommunens forslag om at foreningen kan overtage kompetencen til at afgøres dispensationssager.

Bestyrelsen vil i stedet rette fokus på andre virkemidler i forhold til at sikre, at kvarterets beboere er klar over og respekterer  ”kvarterets love”, jf. bl.a. nedenfor om nyt velkomstbrev m.v.

b) Nyt velkomstbrev

Bestyrelsen drøftede velkomstbrevet, på baggrund at et par nye udkast. Brevet færdiggøres inden generalforsamlingen. Velkomstbrevet vil derefter blive rundsendt til alle beboere, som en reminder om kvalitetsmanual, lokalplan etc. Brevet vil blive forsynet med et bilag over regler for de forskellige bygningsdele, velegnet til udlevering til håndværkere i forbindelse med renovering/istandsættelse.

Som supplement til velkomstbrevet overvejer bestyrelsen at indføre velkomst kaffe for nye beboere

Pkt. 2. Fastelavnsarrangement 7. februar (kort punkt)

Fastelavnsudvalget var Sissel VG 26, Emil VG 54 og Peter VG31. Tak til alle børn og voksne for et flot fremmøde!

Pkt. 3. Indbrud i julen – gøre status og aftale kommunikationslinje

Der var desværre flere indbrud i kvarteret i juleferien. Bestyrelsen drøfter løbende hvordan vi kan medvirke til at skabe tryghed, bl.a. gennem løbende gode råd om nabohjælp, indbrudssikring m.v. Derudover vil bestyrelsen fortsat sende kort orientering ud i forbindelse med indbrud i kvarteret, hvis de berørte beboere ønsker orientering.

Pkt. 4. Støj fra højbane – henvendelse fra beboere med have mod højbanen

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra beboere der oplever øgede støjgener fra højbanen. Flere beboere har forsøgt at anmelde støjproblemet til Banedanmark, som endnu ikke har reageret. Bestyrelsen udarbejder et ”fællesbrev” fra foreningen for at støtte de berørte beboere i dialogen med Banedanmark. Udkast til brev sendes til kommentering hos beboerne i løbet af februar.

Pkt. 5. Drøfte indkøb af telt til sommerfest.

Bestyrelsen overvejer at indkøbe et telt til de ”små” sommerfester. Investeringen vil muligvis ikke stå mål med behovet. Vi undersøger priser nærmere og tager stilling i forbindelse med planlægning af sommerfesten 2016.

Pkt. 6. Forslag om indkøb af 2 stk. juletræer til Julen 2016 og evt. juletræsfest

Bestyrelsen planlægger at indkøbe to juletræer til hhv. plænen og bunkeranlægget til julen 2016. Der er umiddelbart også stemning for en juletræsfest. Koncept og økonomi drøftes på et senere bestyrelsesmøde.

Pkt. 7. Generalforsamlingen 28. april

 • Aftale hovedtemaer Økonomi og årsberetning, samt eventuelle indkomne forslag
 • Lokale – Falkoner Gym eller andetsteds Vi har fået lov at låne det fine bibliotek på Falkonergården

Pkt. 8. Evt.

Kasper orienterede om kraks historiske vejviser. Et interessant søgeværktøj, hvis man gerne vil vide hvem der boede i kvarteret for mange år siden.

https://bibliotek.kk.dk/kraks-vejvisere-1770-1969