Bestyrelsesmøde 5. september 2017

Referat af FBFK møde tirsdag d.5.9.17 hos Peter (VG31). 

 1. Siden sidst i foreningen v/Peter
  Der er blevet stjålet en cykel, rotter er stadig en plage. (se pkt.6) Vi har modtaget beskrivelsen af et enkelt besøg af fremmede meget sent på en aftenen. (bilag 4 )
 2. Vejens træer. Aftale aktiviteter jf. møde med Stadsgartner v/Ulla
  Ulla har lavet et notat om vejledning og retningslinjer ang. træbeplantningen. (Bilag 1)
  Else har forsøgt sig med noter til indledningen til en helhedsplan for beplantning i ’havebyen’. (Bilag 2) Begge dele vedlægges referatet.
  Vi skal skabe en politik, hvori vi indtænker vedligeholdelse af vores træer, som kronereduktion, opstamning, sundhedstjek af store gamle træer og hvor vi tænker over de sorter af træer vi vælger.
  Vi har fået kopi af et brev fra kommunen om tilladelse til beskæring af et større træ. Dette vedlægges også i neutraliseret udgave (bilag 3)
 3. Hjemmeside. Opfølgning på initiativ fra Marie på sidste bestyrelsesmøde.
  Marie foreslår at der lægges en plan for SOME, altså hvad er formålet og ønskerne for hjemmesiden og kunne foreningen have glæde af en facebookside.
  Hun foreslår at hjemmesiden bibeholdes og bruges til info og reklame for nye beboere, men at vi supplere med en facebookside til at de små beskeder, fx mistet kat og kan nogen låne mig en lang stige.
  Flere ting på hjemmesiden skal også rykkes om bagved et login, for eksempel billeder og referater.
  Marie skal have administratorrettigheder fra Dennis Flood, før hun kan gå videre.
 4. Kommunikation fra foreningen:
  Opdatering af beboerlisten: Peter og Ulla. Mails på bestyrelsens vegne: Marie
 5. Parkering. v/Peter
  FKFB – Parkering
  Efter generalforsamlingen 2017 har bestyrelsen drøftet beboernes gode, konstruktive input til kvarterets parkeringsplan. Det stod klart på generalforsamlingen, at der er flere hensyn, som planen skal varetage. For det først er der hensynet til at større køretøjer, særligt renovation, brand- og redningskøretøjer, kan komme igennem kvarteret. For det andet er der hensynet til trafiksikkerhed for børn og voksne, der færdes på vejen (altså hensynet til at holde hastigheden nede ved at undgå for mange, lange lige strækninger). For det tredje er der hensynet til at kvarterets beboere ønsker at kunne parkere ud for eller i tæt nærhed til deres bolig.
  På generalforsamlingen stod det klart at beboerne ønsker en plan, hvor alle tre hensyn varetages. Det er bestyrelsens opfattelse, at kvarterets nuværende parkeringsplan er udarbejdet sådan at den tilgodeser alle tre hensyn, men udfordringen har været, at planen ikke respekteres fuldt ud af beboere og gæster i kvarteret, hvilket – særligt VG lave numre gør det vanskeligt at komme igennem kvarteret.
  Da der ikke var tilslutning på generalforsamlingen til at foretage en ændring af parkeringsplanen, har bestyrelsen indtil videre besluttet løbende at holde øje med parkeringsforholdene og opfordre alle beboere til at respektere planen og i hverdagen huske at parkere sådan at der er plads til et udrykningskøretøj.
 6. Rotter – opfølgning på sidste møde (dialog BDK m.v.)
  Marie har fået følgende svar fra: Vej, Park og Miljø, Miljøenheden
  ’Som opfølgning på vores telefonsamtale i sidste uge har jeg haft den relevante medarbejder fra BDK i røret, som med lidt overtalelse lod til at være villig til at kigge på grundbeplantningen ud mod jer. Jeg har bedt vores rottebekæmper Charles ringe til ham og beskrive præcis, hvad han mener, der skal ske, og jeg vil derefter følge op med henblik på at få fundet en løsning.
  Venlig hilsen
  Malthe Sebro Rasmussen
  Studentermedhjælp
  http://www.frederiksberg.dk/rotter
 7. Evaluering af sommerfest:
  Der var blevet indkøbt et sommertelt, som kan rumme ca.40 personer. Der var ca. 50 deltagere, som havde en fin fest.
 8. Myndigheder (byggesager, støj o.a.) Vi er blevet orienteret om en byggesag.
 9. Evt.
  Fra Ulla: Om Graffiti: Der er blevet ansat en ny ansvarlig, som skal varetage opgaven med at rense ned – han er yderst effektiv.
  Asfalt: vi spørger kommunen om ny asfalt, der trænger mange steder.
  Ny asfalt kunne jo være af den ny ’vandledende’ karakter.
  Vi har netop modtaget et tilbud om køb af bogen ”Havebyen”, som også indeholder noget om vores kvarter se bilag 5
  Referent Else

Her vedlagt Bilag 1 +2 +3 +4 + 5 efter referatet

Bilag 1
Møde med Dennis Poulsen fra Frederiksberg Kommune (FK) 15. juni 2017 om træer.
Else Slange og undertegnede gik med rundt, og jeg noterede mig følgende:
Træerne ejes af ejeren af grunden, hvorpå træerne står og det er udelukkende ejeren, der kan rette henvendelse til FK om fældning og beskæring. Altså hvis man er utilfreds med naboens træ, skal man tale med naboen. Argumenter som skygge og fugleklatter har ingen vægt.
Ejerskabet er dog ikke 100%, idet ejeren ikke har den fulde dispositionsret over træerne. FK bestemmer.
Hvis man ønsker at etablere en form for anlæg på sin grund og der i planen indgår fældning af et træ, vil FK i mange tilfælde se velvilligt på en sådan anmodning.
Man må gerne fjerne nederste grene og skabe en form for opstamning. Det vil i mange tilfælde skabe et lettere udtryk og give mere lys.
Der er træer, især i forhaverne, der er så kraftigt beskåret, at der stort set kun er en høj stub tilbage. FK vil se velvilligt på en ansøgning fra ejerne om at fjerne disse mod at der plantes et nyt træ. Man skal i den forbindelse gøre sig klart, hvilket træ man planter, så man får den ønskede effekt, eksempelvis et træ med en let krone, som opnår en begrænset højde.
Det blev foreslået at udarbejde en helhedsplan for områdets træbeplantning, som skaber det miljø, vi ønsker. Vi kan eventuelt få lavet en plan af en landskabsarkitekt og forelægge den for FK. En sådan plan vil få meget større bevågenhed og mere tyngde i beslutningsprocessen i forhold til individuel henvendelse fra den enkelte ejer.
Store træer, som kan ses fra områder omkring kvarteret skal ifølge FK som udgangspunkt bevares for at sikre, at udefrakommende får et indtryk af en grøn kommune.
Træer vælter ikke, hvis de er sunde. Træer regulerer selv sit omfang og højdeniveau i forhold til rodnet.
Hvis træer har en sygdom, er der risiko for, at de vælter. Det anbefales derfor, at man løbende checker sine træer for sygdomme.
FK går ind for åbne forhaver i kvarteret og er ikke begejstret for hverken kantfliser eller meget høje hække.
15.06.2017
Ulla/VG88

Bilag 2
Efter møde med Dennis Poulsen
Træer og bevoksning i
Havebyen Ved Grænsen
Noter til en helhedsplan

Det kunne være vores formål at bevare vores kvarter, som det var tænkt, også hvad bevoksning angår:
Planlagt til og bebygget som EN HAVEBY.
I modsætning til en park som typisk indeholder høje bøge-, ege-, linde-, elme-, fyrre- og grantræer, større krat og store prydtræer; så kan en haveby med fordel indeholde frugttræer og mindre prydtræer, som sjældent bliver højere end 4-6 meter. Fordelene er færre skyggeproblemer – mere lys og luft til havernes rekreative områder.
For at variere områdets beplantning, kan vi derfor beslutte at de lavere træer pryder haverne, mens vi vil foretrække at de større/højere parklignende træer i fremtiden placeres på de 2 pladser vi har og som randtræer mod banelinjerne, hvor de også i væsentlig grad skaber læ.
Forhaverne bør have lav bevoksning – stakit eller lav hæk til vej, så husene stadig kan præsentere sig. Ét markant træ, som stammes op kan skabe god rumfornemmelse i en forhave, men kan, hvis det ikke trimmes, også skjule huset og skygge for alt lys til stuerne. Begge dele findes der flere eksempler på i kvarteret.
—Vi skal huske at en række billeder taget i kvarteret – taget strategisk med rigtig gode og rigtig dårlige eksempler på store træers placering i kvarteret, vil være et effektivt argument overfor kommunen, hvis og når vi snakker helhedsplan.
Else – 15.06.17

Bilag 4
Hej Peter,
Sender her en beskrivelse af en oplevelse, som det måske er værd at dele med alle på FKFB med tanke på, at det er sommerperiode, og der er mange tomme huse:
Onsdag aften (12/7) ca. kl. 23, kort efter vi var gået i seng og huset tæt på mørklagt, ringede det først på og efterfølgende bankede det på hoveddøren.
Jeg gik ned og åbnede døren, og udenfor stod der to mænd af anden etnisk herkomst end dansk (mørke i huden, kort sort hår), som på et ikke umiddelbart definerbart sprog begyndte med ”scusi” og noget mere, mens de smilte. De så som sådan ok venlige ud, men de fik travlt med at komme væk, da jeg var afvisende, og Jesper også kom ned til mig.
Vi låste derefter døren og gik op igen og holdt lidt øje med gaden nedenfor, men vi så ikke nogen – og vi så heller ikke, hvilken vej de gik. Fordi vi ikke så hvilken vej de gik, gik vi nedenunder igen og tog en runde i stueetagen og tjekkede for- og baghave fra vinduerne, men så ikke noget mistænkeligt.
Vi gik i seng igen, og så eller hørte ikke mere til dem.
Det er ikke til at vide, hvad deres forehavende var. Men vi undrer os selvfølgelig over, at man på det tidspunkt af døgnet ringer og banker på døren til et hus, som er tæt på mørklagt, når der mere lys i nogle af husene omkring os.
Måske andre på vejen har haft lignende oplevelser?
Hilsen
Helle Dyjak
VG 18

Bilag 5
Kære forening, Vi har modtaget understående mail og vil derfor gerne dele det med jer på bestyrelsens vegne:

”Som I måske allerede ved, har Helle Ravn og Peter Dragsbo i flere år arbejdet på bogen ”Havebyen”. Bogen er nu tæt på udgivelse, og da vi tror den kunne have jeres medlemmers interesse, tillader vi os at sende jer lidt information om bogen, der bl.a. omhandler deres boliger – Bogen Havebyen er den første, der beskriver de 25 danske havebyers historie. Historien begynder i 1911-12 med Grøndalsvænge i København og Gerthasminde i Odense. De gamle havebyer er stadig attraktive alternativer i den moderne storby. Rundt om i Europa diskuterer man nu havebyen som en model for fremtidens mere grønne og bæredygtige byer. Her er der inspiration at hente til byggeri i menneskelig skala og med rod i traditionen.
Arkitektur, havekultur og fællesskaber før og nu, beskrives i denne smukt illustrerede bog.

Bogen er skrevet af Helle Ravn (f. 1946), der er mag.art. i europæisk etnologi og fhv. museumsinspektør ved Langelands Museum og Peter Dragsbo (f. 1948), som er mag.art. i europæisk etnologi og fhv. overinspektør ved Museum Sønderjylland –
Sønderborg Slot.

For at læse et uddrag klik HER <http://gad.us13.list-manage.com/track/click?u=e74616b2f082890649cd3b6cb&id=1f787ef772&e=610b119224>

Fakta om bogen:
Titel: Havebyen
Omfang: 304 sider
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: Onsdag den 13. september

Vi kan tilbyde jer bogen med 25 % rabat + levering.
Ved køb af større antal bøger, leveret til én adresse, kan nedenstående kontaktes

Med venlig hilsen

Gitte Holden
Sekretariats- og salgskoordinator