Referat af FKFB konstituerende bestyrelsesmøde d.19.04.18

Traditionen tro afholdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Else lagde hus til mødet – tak for det!

Det nye bestyrelse besluttede at konstituere sig således

Formand:         Peter, VG 31

Kasserer:          Bo, VG 35

Bestyrelsesmedlemmer:         Marie (VG 84), Else (VG 12), Lars (FI 116),

Suppleant: Sune VG 23

 

Foreningens mødeplan 2018- 2019

2018

Torsdag den 17. maj                 Bestyrelsesmøde hos Bo Helleberg, VG 35

Lørdag den 16. Juni                   SOMMERFEST

Torsdag den 13.september    Bestyrelsesmøde hos Sune Falck Hansen, VG 23

Torsdag den 22.november     Bestyrelsesmøde hos Lars Gregersen, F 116

Søndag den 2. December       JULETRÆSTÆNDING

 

2019

Torsdag den 24.januar             Bestyrelsesmøde hos Peter Have, VG 31

Søndag den 3. Marts                FASTELAVN m. Tøndeslagning på plænen

Fredag den 5.april                      Bestyrelsesmøde hos Marie Faber Frølich, VG 84

Torsdag 25.april                         Generalforsamling

 

 

Kontaktinfo til nye bestyrelsesmedlemmer (bliver opdateret på www)

Sunes mailadresse                     CFSH21@gmail.com

Lars mailadresse                         gregersen.lars@gmail.com

Referat ordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent:        Mick Ammentorp VG. 7
  Referent:       Else Slange VG 12
  Der deltog 26 medlemmer og 25 husstande var repræsenteret
 2. FKFB – Formandens beretning 2018

Formanden takkede alle der var mødt op til årets generalforsamling

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt fire møder samt et konstituerende møde.

Et år med kendte velkendte temaer og arbejdsopgaver i bestyrelsen, men også et år, hvor nyt er kommet til.

Formanden opridsede indholdet i årets beretning i følgende punkter:

 1. Foreningens sociale liv
 2. Parkering – opfølgning på generalforsamling 2017
 3. Træer – opfølgning på generalforsamling 2017
 4. Hjemmeside
 5. Bogudgivelse
 6. Rotter
 7. Andre emner (veterantog, ind- og udflytning osv.)

Formanden henviste omtalen af byggesager og kvalitetsmanual til et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Ad 1 – sociale liv

Sommerfest – nu med telt og rekordfremmøde. Håber at gentage succesen i år. Tak til Laika for at opbevare foreningens telt, som vi håber vi kan finde ud af at samle igen i år. Sommerfesten 2018 bliver lørdag den 16. juni – med samme koncept som sidste år med telt og gadefest.

Halloween – er ikke som sådan noget foreningen bidrager til, men efterhånden en stor event, og en god og lidt uhyyyyggelig mulighed for at få tømt slikskufferne i kvarteret.

Juletræstænding 1. søndag i advent. Afholdt for anden gang i foreningens historie, så nu er det en tradition. Hyggeligt samvær med god gløgg, småkager, julesange og dans om juletræet. Et fint arrangement og man kommer lidt ekstra i julestemning, når man kører forbi det tændte træ i julemåneden. Vi gentager succesen 1. søndag i advent 2018.

Fastelavn havde endnu en gang et stort fremmøde med mange flotte udklædte børn og voksne. Og ”Av min arm” for en tønde fra Arne, som traditionen tro rundede arrangementet af på flotteste vis.

Formanden rettede en stor tak til os alle fordi vi bakker op om foreningens indre liv, som altid er det en god anledning til at få sludret med andre beboere og vedligeholde det gode fællesskab på vejen.

Ad 2 – Parkering

Sidste generalforsamling havde bestyrelsen fremsat et forslag om revision af parkeringsplanen. På generalforsamlingen modtog bestyrelsen fint feedback, som bestyrelsen konkluderede på i løbet af sommeren med følgende tekst:

”FKFB – Parkering Efter generalforsamlingen 2017 har bestyrelsen drøftet beboernes gode, konstruktive input til kvarterets parkeringsplan. Det stod klart på generalforsamlingen, at der er flere hensyn, som planen skal varetage. For det først er der hensynet til at større køretøjer, særligt renovation, brand- og redningskøretøjer, kan komme igennem kvarteret. For det andet er der hensynet til trafiksikkerhed for børn og voksne, der færdes på vejen (altså hensynet til at holde hastigheden nede ved at undgå for mange, lange lige strækninger). For det tredje er der hensynet til at kvarterets beboere ønsker at kunne parkere ud for eller i tæt nærhed til deres bolig. På generalforsamlingen stod det klart at beboerne ønsker en plan, hvor alle tre hensyn varetages. Det er bestyrelsens opfattelse, at kvarterets nuværende parkeringsplan er udarbejdet sådan at den tilgodeser alle tre hensyn, men udfordringen har været, at planen ikke respekteres fuldt ud af beboere og gæster i kvarteret, hvilket – særligt VG lave numre gør det vanskeligt at komme igennem kvarteret.

Da der ikke var tilslutning på generalforsamlingen til at foretage en ændring af parkeringsplanen, har bestyrelsen indtil videre besluttet løbende at holde øje med parkeringsforholdene og opfordre alle beboere til at respektere planen og i hverdagen huske at parkere sådan, at der er plads til et udrykningskøretøj.”

Ad 3 – Træer

Træer har været et prioriteret emne for bestyrelsen i år.

På initiativ fra Ulla og Else har en medarbejder fra Stadsgartneren gået en tur i kvarteret med bestyrelsen og oplyst 1) hvordan kommunen generelt forvalter træpolitikken og 2) muligheder for beskæring

Ulla og Else har udarbejdet et stykke nyttig vejledning, som lægges på hjemmesiden. (Teksten blev udleveret på Generalforsamlingen og kan genfindes på foreningens hjemmeside www.fkfb.dk.

Beskæring af store træer er generelt noget, der kræv faglighed og erfaring – der er risiko for uoprettelig skade. Bestyrelsen vil gerne understrege vigtigheden af, at involvere stadsgartneren og fagfolk i beskæring. Det grønne udtryk er et af kvarterets kendetegn, som vi bør fastholde.

Ad 4 – Hjemmesiden

Hjemmesiden har med Maries kyndige hånd fået et nyt udtryk. Det ser super godt ud.

Næste skridt bliver indhold og overvejelser om genoplivning af foreningens facebook side, som et supplement til hjemmesidens informative dele.

Ad 5 – bogudgivelse

Bogen ”Havebyen” af Peter Dragsbo & Helle Ravn giver et fint indblik i havebyernes tilblivelse og nuværende liv efter forfatternes grundige forarbejde. Tak til beboere for at have åbnet haverne for forfatterne.

Tak til Ulla for ideen med samlet indkøb af bogen og for at have sørget for information og distribution af bogen til de mange interesserede.

Ad 6 – Rotter

Rotteplagen har været et stort problem i perioder.

Dialogen med BaneDK om rottebekæmpelse på banestrækningerne har indtil videre ikke først til noget. Det er oplevelsen, at banestrækninger er en motorvej for rotter, så det vil være nødvendigt at tage fat der for at få nedbragt plagen.

Bestyrelsen har modtaget gode råd fra rottebekæmperne: Lad være med at fodre fugle og ryd op i skure m.v. Kommunens rottekonsulenter bidrager gerne med råd og vejledning til at begrænse rotteplagen.

Problemerne med rotter går aldrig væk og det er vigtigt at anmelde når det opleves.

Ad 7 – Andre emner (veterantog, ind- og udflytning osv.)

Veterantog – hyggeligt, men lidt heftig trafik efterhånden. Bestyrelsen følger op i det nye år.

Flere hussalg i år både VG og Buen – Vi har sagt farvel til tidligere beboere og velkommen til nye.

Løbende dialog med kommunen om hullet asfalt; her fremgår det af kommunens plan, at der lægges ny gadeasfalt i 2019. Graffiti på muren ved trappen har Ulla sørget for blev fjernet ret hurtigt hver gang.

Det har været et godt år i bestyrelsen, hvor vi undervejs desværre har måtte sige farvel til Sissel (som er fraflyttet kvarteret) og goddag til Bo (som indtil da var med som suppleant). Vi har prioriteret at arbejde med de nævnte emner. Bestyrelsesarbejdet er jo frivilligt arbejde, som i perioder har været svært at passe ind, men vi har forsøgt at prioritere tid og overskud til at følge op på de forskellige emner, som er væsentlige for mange beboere.

Kommentarer til Formandens beretning:

Ang. asfalt:

 • Asfalten på Finsensvej fra fliserne ind til haverne er flere steder kørt op og hullet. Det bør renoveres som en del af asfaltprojektet i 2019.
 • Foreligger der nogen planer for fortovene på Finsensvej? Kommunen er pt. i gang med at renovere fortove på Finsensvej længere inde mod byen. Fortsætter det ud til os? Bestyrelsens blev opfordret til at undersøge dette.

Foranalyse til byudvikling af den vestlige del af Finsensvej. En beboer orienterede om, at der er sat en sådan foranalyse i gang, som foreningen bør interessere sig for, og om muligt søge indflydelse på.

Ang. Træer: En beboer fortalte om gode erfaringer med en ”Træfrisør”(forstmand) han havde haft til at reducere kronen på sit store lindetræ. Denne havde udtalt at ’kvarterets træer trængte til en klipning. Forstmanden bemærkede dog samtidig, at der er grænser for hvor meget et træ kan tåle at få reduceret sin krone på én gang. Det blev foreslået, at man måske kunne slå sig sammen om at få beskåret flere træer og dermed få forhandlet sig til en rabatordning.

Udsagn fra debatten: ’Mange træer er faktisk for store til kvarteret – der skal være en mulighed for at slippe af med disse! ’…’Men vi skal også passe på de smukkeste og velplacerede store træer, som tegner en profil af kvarteret. ´….’Den profil kan måske tegnes lige så godt af de høje træer i skel ved banestrækningerne’

Ang. Hjemmesiden: En beboer nævnte, at vi bør være tilbageholdende med at lægge billeder på Facebook – eller helt lade være (jf. seneste skandalesager om læk af store mængder data). Flere støttede synspunktet. Et alternativ kunne være et lukket site på hjemmesiden med password.

Ang.Rotter:

Flere fortalte om erfaringer med hønsehold. En foreslog at lave en orientering og vejledning om hvordan man med held kan etablere hønsehold/hønsehus/hønsegård, så rotter eller andet skab kan trænge ind til hønsene. Bestyrelsen følger op og indhenter bidrag, til tekster herom til hjemmesiden.

3. Regnskab:

Bo gennemgik regnskabet. Der var ingen kommentarer – det blev godkendt.

4. Indkomne forslag:

Der var ikke kommet nogen forslag.

4.a. Status og drøftelse af fortolkning af kvalitetsmanual i byggesager, særligt vedrørende byggeri til skel.

Emnet var på dagsordenen på opfordring fra Knud Erik Dahl. Bestyrelsen indledte punktet med at orientere om bestyrelsens arbejde med kvalitetsmanualen, som i år primært har handlet om farver, med henblik på at kunne give beboerne bedre vejledning i hvilken ”farvepalet” der kan anvendes i kvarteret.

Derefter præsenterede Knud Erik Dahl baggrunden for punktet. Foranlediget af en konkret byggetilladelse til opførelse af en tilbygning tæt på skel ønskes en drøftelse af kommunens anvendelse og fortolkning af kvalitetsmanualen, som konkret indeholder en formulering om ”nabo-enighed” i byggesager.

Der lader til at være behov for at drøfte kommunens administration af manualen, specifikt bestemmelsen om nabo-enighed. Da kvalitetsmanualen er en aftale mellem boligforeningen og kommunen, er spørgsmålet, om der er brug for, at den nye bestyrelse går i dialog med kommunen om fortolkningen af manualens bestemmelser om byggeri til skel.

Efter Knud Eriks indledning var der en debat om emnet.

Kommentarer i debatten:

’Bestyrelsen opfordres til at tage fat i Frb. Kommune om anvendelsen af manualen i byggesagsbehandlingen, særligt i relation håndtering af tilbygninger tæt på skel hvor naboen gør indsigelse’

’Det bør tages med i dialogen med kommunen, at høringer ikke bør gennemføres i ferieperioder’

’Det bør også fremhæves overfor kommunen, at afgørelser i byggesager bør sendes til de beboere, der har sendt høringssvar. ’

’Det er ikke altid en ulempe at få bygget til skel – i nogen tilfælde kan det fx for naboen også give nye muligheder for lækroge’

’Er dette det eneste sted i kvalitetsmanualen, hvor der er en så stærk vetoret for naboen?

’Kommunens sagsbehandling virker præget af tilfældighed, og det er blandt andet indtrykket, at forskellige medarbejdere har forskellig praksis’.

’Kommunen gør først noget, når de får en anmeldelse. Bestyrelsen skal jo ikke agere politi, ligesom vi ikke skal have ødelagt vores kvarter med enanmelderkultur – vi skal snakke sammen. Vi har et stort hensyn at tage til hinanden fordi vi bor så tæt. ’

Der kom under debatten et forslag om at vi inviterer en sagsbehandler med til en generalforsamling. Bestyrelsen blev fra flere opfordret til at have en løbende dialog med kommunen for at fastholde kommunens opmærksomhed på kvalitetsmanualen.

Opsamling på debatten: Opfordring fra generalforsamlingen til at tage kontakt til og have en god debat med kommunen i lyset af debatten. Med fokus på det drøftede emne – bygninger tæt på skel, men også mere generelt mhp at sikre mere stabilitet og ensartethed i afgørelser. Vi skal jævnligt minde kommunen om manualen. Også væsentlig at minde om god forvaltningsskik – dvs. bedre tid til nabohøring og ikke bruge ferieperioder til udsendelser af nabohøringer.

5. Budget 2018 og kontingent.

Forsamlingen godkender budgettet og kontingentet fastholdes på samme beløb i 2018.

Kommentar til kontingent: ’Alle opfordres til at lave en automatisk indbetaling af kontingentet – det kræver meget tid at huske folk på at der skal betales kontingent. ’

’ Det foreslås at der bliver ens kontingent for alle’ Dette kræver et forslag til næste generalforsamling!!

6.Valg af bestyrelse:

Peter Have blev genvalgt

Else Slange blev genvalgt

Lars Gregersen blev valgt ind i bestyrelsen

Sune Falck Hansen blev valgt som suppleant for ét år

Marie Faber Frølich er først på valg 2019

Bo Helleberg er indtrådt i bestyrelsen ( i stedet for Sissel) og er først på valg 2019

7.Valg af revisor og revisor suppleant:

Vores tidligere kasserer Carsten Frandsen har indvilliget i at stille op

Han blev valgt.

Niels Ole fortsætter som suppleant.

 8.evt

Peter takkede Ulla for at have været et stort aktiv for bestyrelsen og nævnte specielt 100 års festen, hvor Ulla kan tog en stor del af slæbet og medvirkede til rammerne for en stor og strålenden fest. Ulla har med stort engagement sikret, at vi har fået håndteret en lang række emner, som vi ellers ikke havde fået taget hånd om. Så stor, stor tak for indsatsen. Ulla har i sin nuværende 6 årige periode været foreningens arkivar, hvilket hun har tilbudt at fortsætte med – også tak for det. Ulla vil også kontakte kommunen på foreningens vegne når graffitien på væggen ved Finsensvej dukker op.

 

Referent Else Slange

Referat af ekstraordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent:        Mick Ammentorp VG. 7
  Referent:       Else Slange VG 12
 2. Forslag til vedtægtsændring:
  Forslag til Vedtægtsændring:
  Hæftelse:
  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. (gamm el 18)

  NY:
  18.a Foreningen tegnes af formanden + et bestyrelsesmedlem

  18.b Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 3. Evt. ingen bemærkninger

Bestyrelsesmøde 5. september 2017

Referat af FBFK møde tirsdag d.5.9.17 hos Peter (VG31). 

 1. Siden sidst i foreningen v/Peter
  Der er blevet stjålet en cykel, rotter er stadig en plage. (se pkt.6) Vi har modtaget beskrivelsen af et enkelt besøg af fremmede meget sent på en aftenen. (bilag 4 )
 2. Vejens træer. Aftale aktiviteter jf. møde med Stadsgartner v/Ulla
  Ulla har lavet et notat om vejledning og retningslinjer ang. træbeplantningen. (Bilag 1)
  Else har forsøgt sig med noter til indledningen til en helhedsplan for beplantning i ’havebyen’. (Bilag 2) Begge dele vedlægges referatet.
  Vi skal skabe en politik, hvori vi indtænker vedligeholdelse af vores træer, som kronereduktion, opstamning, sundhedstjek af store gamle træer og hvor vi tænker over de sorter af træer vi vælger.
  Vi har fået kopi af et brev fra kommunen om tilladelse til beskæring af et større træ. Dette vedlægges også i neutraliseret udgave (bilag 3)
 3. Hjemmeside. Opfølgning på initiativ fra Marie på sidste bestyrelsesmøde.
  Marie foreslår at der lægges en plan for SOME, altså hvad er formålet og ønskerne for hjemmesiden og kunne foreningen have glæde af en facebookside.
  Hun foreslår at hjemmesiden bibeholdes og bruges til info og reklame for nye beboere, men at vi supplere med en facebookside til at de små beskeder, fx mistet kat og kan nogen låne mig en lang stige.
  Flere ting på hjemmesiden skal også rykkes om bagved et login, for eksempel billeder og referater.
  Marie skal have administratorrettigheder fra Dennis Flood, før hun kan gå videre.
 4. Kommunikation fra foreningen:
  Opdatering af beboerlisten: Peter og Ulla. Mails på bestyrelsens vegne: Marie
 5. Parkering. v/Peter
  FKFB – Parkering
  Efter generalforsamlingen 2017 har bestyrelsen drøftet beboernes gode, konstruktive input til kvarterets parkeringsplan. Det stod klart på generalforsamlingen, at der er flere hensyn, som planen skal varetage. For det først er der hensynet til at større køretøjer, særligt renovation, brand- og redningskøretøjer, kan komme igennem kvarteret. For det andet er der hensynet til trafiksikkerhed for børn og voksne, der færdes på vejen (altså hensynet til at holde hastigheden nede ved at undgå for mange, lange lige strækninger). For det tredje er der hensynet til at kvarterets beboere ønsker at kunne parkere ud for eller i tæt nærhed til deres bolig.
  På generalforsamlingen stod det klart at beboerne ønsker en plan, hvor alle tre hensyn varetages. Det er bestyrelsens opfattelse, at kvarterets nuværende parkeringsplan er udarbejdet sådan at den tilgodeser alle tre hensyn, men udfordringen har været, at planen ikke respekteres fuldt ud af beboere og gæster i kvarteret, hvilket – særligt VG lave numre gør det vanskeligt at komme igennem kvarteret.
  Da der ikke var tilslutning på generalforsamlingen til at foretage en ændring af parkeringsplanen, har bestyrelsen indtil videre besluttet løbende at holde øje med parkeringsforholdene og opfordre alle beboere til at respektere planen og i hverdagen huske at parkere sådan at der er plads til et udrykningskøretøj.
 6. Rotter – opfølgning på sidste møde (dialog BDK m.v.)
  Marie har fået følgende svar fra: Vej, Park og Miljø, Miljøenheden
  ’Som opfølgning på vores telefonsamtale i sidste uge har jeg haft den relevante medarbejder fra BDK i røret, som med lidt overtalelse lod til at være villig til at kigge på grundbeplantningen ud mod jer. Jeg har bedt vores rottebekæmper Charles ringe til ham og beskrive præcis, hvad han mener, der skal ske, og jeg vil derefter følge op med henblik på at få fundet en løsning.
  Venlig hilsen
  Malthe Sebro Rasmussen
  Studentermedhjælp
  http://www.frederiksberg.dk/rotter
 7. Evaluering af sommerfest:
  Der var blevet indkøbt et sommertelt, som kan rumme ca.40 personer. Der var ca. 50 deltagere, som havde en fin fest.
 8. Myndigheder (byggesager, støj o.a.) Vi er blevet orienteret om en byggesag.
 9. Evt.
  Fra Ulla: Om Graffiti: Der er blevet ansat en ny ansvarlig, som skal varetage opgaven med at rense ned – han er yderst effektiv.
  Asfalt: vi spørger kommunen om ny asfalt, der trænger mange steder.
  Ny asfalt kunne jo være af den ny ’vandledende’ karakter.
  Vi har netop modtaget et tilbud om køb af bogen ”Havebyen”, som også indeholder noget om vores kvarter se bilag 5
  Referent Else

Her vedlagt Bilag 1 +2 +3 +4 + 5 efter referatet

Bilag 1
Møde med Dennis Poulsen fra Frederiksberg Kommune (FK) 15. juni 2017 om træer.
Else Slange og undertegnede gik med rundt, og jeg noterede mig følgende:
Træerne ejes af ejeren af grunden, hvorpå træerne står og det er udelukkende ejeren, der kan rette henvendelse til FK om fældning og beskæring. Altså hvis man er utilfreds med naboens træ, skal man tale med naboen. Argumenter som skygge og fugleklatter har ingen vægt.
Ejerskabet er dog ikke 100%, idet ejeren ikke har den fulde dispositionsret over træerne. FK bestemmer.
Hvis man ønsker at etablere en form for anlæg på sin grund og der i planen indgår fældning af et træ, vil FK i mange tilfælde se velvilligt på en sådan anmodning.
Man må gerne fjerne nederste grene og skabe en form for opstamning. Det vil i mange tilfælde skabe et lettere udtryk og give mere lys.
Der er træer, især i forhaverne, der er så kraftigt beskåret, at der stort set kun er en høj stub tilbage. FK vil se velvilligt på en ansøgning fra ejerne om at fjerne disse mod at der plantes et nyt træ. Man skal i den forbindelse gøre sig klart, hvilket træ man planter, så man får den ønskede effekt, eksempelvis et træ med en let krone, som opnår en begrænset højde.
Det blev foreslået at udarbejde en helhedsplan for områdets træbeplantning, som skaber det miljø, vi ønsker. Vi kan eventuelt få lavet en plan af en landskabsarkitekt og forelægge den for FK. En sådan plan vil få meget større bevågenhed og mere tyngde i beslutningsprocessen i forhold til individuel henvendelse fra den enkelte ejer.
Store træer, som kan ses fra områder omkring kvarteret skal ifølge FK som udgangspunkt bevares for at sikre, at udefrakommende får et indtryk af en grøn kommune.
Træer vælter ikke, hvis de er sunde. Træer regulerer selv sit omfang og højdeniveau i forhold til rodnet.
Hvis træer har en sygdom, er der risiko for, at de vælter. Det anbefales derfor, at man løbende checker sine træer for sygdomme.
FK går ind for åbne forhaver i kvarteret og er ikke begejstret for hverken kantfliser eller meget høje hække.
15.06.2017
Ulla/VG88

Bilag 2
Efter møde med Dennis Poulsen
Træer og bevoksning i
Havebyen Ved Grænsen
Noter til en helhedsplan

Det kunne være vores formål at bevare vores kvarter, som det var tænkt, også hvad bevoksning angår:
Planlagt til og bebygget som EN HAVEBY.
I modsætning til en park som typisk indeholder høje bøge-, ege-, linde-, elme-, fyrre- og grantræer, større krat og store prydtræer; så kan en haveby med fordel indeholde frugttræer og mindre prydtræer, som sjældent bliver højere end 4-6 meter. Fordelene er færre skyggeproblemer – mere lys og luft til havernes rekreative områder.
For at variere områdets beplantning, kan vi derfor beslutte at de lavere træer pryder haverne, mens vi vil foretrække at de større/højere parklignende træer i fremtiden placeres på de 2 pladser vi har og som randtræer mod banelinjerne, hvor de også i væsentlig grad skaber læ.
Forhaverne bør have lav bevoksning – stakit eller lav hæk til vej, så husene stadig kan præsentere sig. Ét markant træ, som stammes op kan skabe god rumfornemmelse i en forhave, men kan, hvis det ikke trimmes, også skjule huset og skygge for alt lys til stuerne. Begge dele findes der flere eksempler på i kvarteret.
—Vi skal huske at en række billeder taget i kvarteret – taget strategisk med rigtig gode og rigtig dårlige eksempler på store træers placering i kvarteret, vil være et effektivt argument overfor kommunen, hvis og når vi snakker helhedsplan.
Else – 15.06.17

Bilag 4
Hej Peter,
Sender her en beskrivelse af en oplevelse, som det måske er værd at dele med alle på FKFB med tanke på, at det er sommerperiode, og der er mange tomme huse:
Onsdag aften (12/7) ca. kl. 23, kort efter vi var gået i seng og huset tæt på mørklagt, ringede det først på og efterfølgende bankede det på hoveddøren.
Jeg gik ned og åbnede døren, og udenfor stod der to mænd af anden etnisk herkomst end dansk (mørke i huden, kort sort hår), som på et ikke umiddelbart definerbart sprog begyndte med ”scusi” og noget mere, mens de smilte. De så som sådan ok venlige ud, men de fik travlt med at komme væk, da jeg var afvisende, og Jesper også kom ned til mig.
Vi låste derefter døren og gik op igen og holdt lidt øje med gaden nedenfor, men vi så ikke nogen – og vi så heller ikke, hvilken vej de gik. Fordi vi ikke så hvilken vej de gik, gik vi nedenunder igen og tog en runde i stueetagen og tjekkede for- og baghave fra vinduerne, men så ikke noget mistænkeligt.
Vi gik i seng igen, og så eller hørte ikke mere til dem.
Det er ikke til at vide, hvad deres forehavende var. Men vi undrer os selvfølgelig over, at man på det tidspunkt af døgnet ringer og banker på døren til et hus, som er tæt på mørklagt, når der mere lys i nogle af husene omkring os.
Måske andre på vejen har haft lignende oplevelser?
Hilsen
Helle Dyjak
VG 18

Bilag 5
Kære forening, Vi har modtaget understående mail og vil derfor gerne dele det med jer på bestyrelsens vegne:

”Som I måske allerede ved, har Helle Ravn og Peter Dragsbo i flere år arbejdet på bogen ”Havebyen”. Bogen er nu tæt på udgivelse, og da vi tror den kunne have jeres medlemmers interesse, tillader vi os at sende jer lidt information om bogen, der bl.a. omhandler deres boliger – Bogen Havebyen er den første, der beskriver de 25 danske havebyers historie. Historien begynder i 1911-12 med Grøndalsvænge i København og Gerthasminde i Odense. De gamle havebyer er stadig attraktive alternativer i den moderne storby. Rundt om i Europa diskuterer man nu havebyen som en model for fremtidens mere grønne og bæredygtige byer. Her er der inspiration at hente til byggeri i menneskelig skala og med rod i traditionen.
Arkitektur, havekultur og fællesskaber før og nu, beskrives i denne smukt illustrerede bog.

Bogen er skrevet af Helle Ravn (f. 1946), der er mag.art. i europæisk etnologi og fhv. museumsinspektør ved Langelands Museum og Peter Dragsbo (f. 1948), som er mag.art. i europæisk etnologi og fhv. overinspektør ved Museum Sønderjylland –
Sønderborg Slot.

For at læse et uddrag klik HER <http://gad.us13.list-manage.com/track/click?u=e74616b2f082890649cd3b6cb&id=1f787ef772&e=610b119224>

Fakta om bogen:
Titel: Havebyen
Omfang: 304 sider
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: Onsdag den 13. september

Vi kan tilbyde jer bogen med 25 % rabat + levering.
Ved køb af større antal bøger, leveret til én adresse, kan nedenstående kontaktes

Med venlig hilsen

Gitte Holden
Sekretariats- og salgskoordinator