Referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde i FKFB d.06.06.16

Hos Kasper VG 50

Dagsorden:

 1. Besigtigelse af muren mod Flintholm: Bestyrelsen foretog en havevandring ud gennem hegnet og om på den stationsvendte del af muren bag VG nr.50 og nr.48. Muren er allerede blevet besøgt af flere grafittimalere, og det er tydeligt at se på affald, tomme dåser m.v., at muren også er fungerer som læ/skjul for folk der har brug for et personer, der har brug for det. Bestyrelse drøftede den plantede efeu, som efter planen skal vokse op ad muren – vil den gro og dække muren og forhindre mere graffiti? Måske skulle man give den en gang gødning af og til.
 2. Opfølgninger på generalforsamling:
  Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen, hvor fremmødet i år ikke var overvældende. Bestyrelsen overvejer forskellige virkemidler til at fremme interessen på næste års generalforsamling
 • Det blev overvejet at flytte mødet til samme dato som en af årets sociale aktiviteter fx sommerfesten.
 • Lav debatoplæg, om emne som optager medlemmerne, hvor man skal tage stilling til en række forslag
 • Præsenter en problematisk sag for foreningens medlemmer
 • Trækplaster i form af eksternt oplæg eller lignende.

Drøftes igen senere på året.

Konkret opfølgning på emner drøftet på generalforsamlingen:

 • Redigering af forslag til mere målrettede introbreve om kvarteret regler, herunder kvalitetsmanual etc. – besluttes på bestyrelsesmøde til september
 • Prioriteringsplanen opdateres ligeledes til efteråret
 • Bestyrelsen genoptager drøftelsen af skybrudssikring efter sommeren, og finder der ud af om vi kan gøre tiltag i relation til kommunen, og det overvejes at samle og formidle informationer og gode råd om klimasikring i kvarteret

Øvrige opmærksomhedpunkter i forhold til næste års generalforsamling

 • Carsten udtræder af bestyrelsen næste år grundet 6-års reglen i vedtægterne. Vi kommer til at mangle en kasserer! Vi må allerede nu se os om efter en ny. Bestyrelsen vil kigge sig omkring i medlemsskaren.
 • Carsten foreslog, at vi får vedtaget en ændring til vores vedtægter, så vi indskriver en paragraf om tegningsregler, så det bliver lettere at udskifte bestyrelsesmedlemmer i relation til bankens regler. Hvis kun 2 tegner foreningen i relation til konto i banken, skal ikke hele bestyrelsen ved ændring af personkredsen til at levere id papirer, hver gang.

2. Planlægning af sommerfest 18. juni

 • Invitation til sommerfest – Peter, Carsten sender den ud
 • Organisering af fadøl – Carsten

 

Åbne haver fra kl.16 – 17.30 – skilt og flag på postkassen viser at her er du velkommen

Fadølsanlægget er åbent på pladsen fra kl.16

Sommerfesten starter på pladsen kl.18, man sørger selv for stole, borde, mad vin og vand.

3. Parkering fortsat:

Sissel havde snakket med en brandmester, som rundede kvarteret i en brandbil – han fandt parkeringen ganske problematisk.

Vi opfordrer alle til at bruge den vedtagne parkeringsmodel og deri blandt andet bruge parkeringspladserne på egen grund. Vi vil i juni og slutninger af august lave første undersøgelse af hvordan medlemmerne faktisk parkerer i kvarteret. Else laver undersøgelse, som behandles på 1.møde i september. Derefter igangsættes revision af parkeringsplanen.

4. Myndigheder – status på støj:

Bane Danmark har lovet at reparere skinnerne lige før Flintholm station, som støjer voldsomt ved gennemkørsler d. 23.juni. Bestyrelsen ser frem til et forbedring af støjniveauet og følger sagen nøje.

5, Evt.

Beboerlisten opjusteres på hjemmesiden

Graffiti på muren ved Finsensvej: Manglende nedrensning forklares med at kommunen har fyret det firma som har varetaget arbejdet, grundet forkert rengøring af mure. Nyt firma er ikke ’kørt ind’ før 1.juli, lyder svaret fra kommunen.

VIGTIGE DATOER 2016/2017 incl. Bestyrelsens mødekalender:

18. juni sommerfest 2016

7. sept. hos Carsten

2. nov. hos Peter

27 nov. Juletræer tændes

2017

 1. feb. hos Else

26. feb. Fastelavn

19. april hos Sissel

27. april Generalforsamling

17. maj hos Ulla

10.  juni Sommerfest 2017

 

Ref. Else