Referat af FKFB bestyrelsesmødet fredag 5. april 2019

1. Forberedelse af generalforsamling

 1. Praktik: –
  Lokale bestilt 19.30 – 21.30 Lars. – klargøring af lokale: alle møder kl.19 på Falkonergårdens Bibliotek – drikkevarer: Lars og Bo. – Dagsorden- regnskab – kontingentændring: kopieres af Peter til uddeling
 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden ok
  NB: fjern ex. Generalforsamling fra overskrift, noten til pkt.4 omformuleres efter Det foreslås i retning af følgende: at alle husstande fremover betaler samme kontingent nemlig 300 kr. pr år startende fra 2020, og at pensionistrabatten således fjernes.
  Det fremlagte budget bygger derfor på uændret kontingent for 2019
 3. Temaer til formandens beretning: (sendes ud til bestyrelsen for at få kommentarer)?
  Peter skriver bl.a. lidt om sidste års debat og om det forestående møde om samme med kommunen og spørger generalforsamlingen om der er yderligere emner/spørgsmål til mødet med kommunen 1.maj. Derudover bruges referaterne til at kort opkog.
  Peter sender et udkast til beretning rundt til bestyrelsens kommentering.
 4. Øvrigt materiale? Regnskab:
  Bo: Der udestår et par poster. Har vi et udestående for hjemmesiden?? Vi mangler indtægter fra kontingenter omkring 5000 kr., det er ret voldsomt.
  Lars sender rykker ud via e-mail – listen samt leverer i postkassen.
  Bestyrelsen vil fremover udsende en nytårshilsen ud med en husker om kontingentbetaling, som fremover får forfald 15. marts, så vi kan få kontingenterne i hus inden generalforsamlingen.
 5. Opstart af festudvalg til sommerfest 2020 (stor 5 års fest)
  Peter vil opfordre folk til at melde sig til et festudvalg for næste års sommerfest – Peter vil gerne selv deltage
 6. Udvælge dirigent forslag: Mick, : Else kontakter Mick. Referent : Else foreslås.
 7. Valg til bestyrelsen: bestyrelsesmedlemmer Bo og Marie er på valg, suppleant Sune er på valg Revisorsuppleant. Jacques fra VG. 66 er på valg

2. Forberedelse af drøftelse med kommunen
Jf. Bo’s korrespondance: Vi fik lagt en plan for den løbende dialog med kommunen og fastlagt et møde 1. maj 2019, kl. 15-16.

3. Invitation til sommerfest 22. juni
Lars sender invitationen ud via mail.

4. Procedure for referater
Bbestyrelsesreferater findes ikke på hjemmesiden: Lars lægger for nuværende de manglende referater ud på hjemmesiden, og samtidig lægges også notatet om hønsehold ud. Vi aftalte at Else skal have endnu et kursus i at lægge tekst på hjemmesiden, så hun kan lægge referater ud løbende, når Peter har godkendt.

5. Myndighedhenvendelser
– byggesager: Vi har ikke haft nye henvendelser
– andet: VG. 14 er solgt og der flyttes ind pr. 1.6. Vi skal huske velkomstpakke

6. Evt.
Else retter fokusområder til og sender ud til alle.

 

Referat af FKFB konstituerende bestyrelsesmøde d.19.04.18

Traditionen tro afholdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Else lagde hus til mødet – tak for det!

Det nye bestyrelse besluttede at konstituere sig således

Formand:         Peter, VG 31

Kasserer:          Bo, VG 35

Bestyrelsesmedlemmer:         Marie (VG 84), Else (VG 12), Lars (FI 116),

Suppleant: Sune VG 23

 

Foreningens mødeplan 2018- 2019

2018

Torsdag den 17. maj                 Bestyrelsesmøde hos Bo Helleberg, VG 35

Lørdag den 16. Juni                   SOMMERFEST

Torsdag den 13.september    Bestyrelsesmøde hos Sune Falck Hansen, VG 23

Torsdag den 22.november     Bestyrelsesmøde hos Lars Gregersen, F 116

Søndag den 2. December       JULETRÆSTÆNDING

 

2019

Torsdag den 24.januar             Bestyrelsesmøde hos Peter Have, VG 31

Søndag den 3. Marts                FASTELAVN m. Tøndeslagning på plænen

Fredag den 5.april                      Bestyrelsesmøde hos Marie Faber Frølich, VG 84

Torsdag 25.april                         Generalforsamling

 

 

Kontaktinfo til nye bestyrelsesmedlemmer (bliver opdateret på www)

Sunes mailadresse                     CFSH21@gmail.com

Lars mailadresse                         gregersen.lars@gmail.com

Referat ordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent:        Mick Ammentorp VG. 7
  Referent:       Else Slange VG 12
  Der deltog 26 medlemmer og 25 husstande var repræsenteret
 2. FKFB – Formandens beretning 2018

Formanden takkede alle der var mødt op til årets generalforsamling

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt fire møder samt et konstituerende møde.

Et år med kendte velkendte temaer og arbejdsopgaver i bestyrelsen, men også et år, hvor nyt er kommet til.

Formanden opridsede indholdet i årets beretning i følgende punkter:

 1. Foreningens sociale liv
 2. Parkering – opfølgning på generalforsamling 2017
 3. Træer – opfølgning på generalforsamling 2017
 4. Hjemmeside
 5. Bogudgivelse
 6. Rotter
 7. Andre emner (veterantog, ind- og udflytning osv.)

Formanden henviste omtalen af byggesager og kvalitetsmanual til et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Ad 1 – sociale liv

Sommerfest – nu med telt og rekordfremmøde. Håber at gentage succesen i år. Tak til Laika for at opbevare foreningens telt, som vi håber vi kan finde ud af at samle igen i år. Sommerfesten 2018 bliver lørdag den 16. juni – med samme koncept som sidste år med telt og gadefest.

Halloween – er ikke som sådan noget foreningen bidrager til, men efterhånden en stor event, og en god og lidt uhyyyyggelig mulighed for at få tømt slikskufferne i kvarteret.

Juletræstænding 1. søndag i advent. Afholdt for anden gang i foreningens historie, så nu er det en tradition. Hyggeligt samvær med god gløgg, småkager, julesange og dans om juletræet. Et fint arrangement og man kommer lidt ekstra i julestemning, når man kører forbi det tændte træ i julemåneden. Vi gentager succesen 1. søndag i advent 2018.

Fastelavn havde endnu en gang et stort fremmøde med mange flotte udklædte børn og voksne. Og ”Av min arm” for en tønde fra Arne, som traditionen tro rundede arrangementet af på flotteste vis.

Formanden rettede en stor tak til os alle fordi vi bakker op om foreningens indre liv, som altid er det en god anledning til at få sludret med andre beboere og vedligeholde det gode fællesskab på vejen.

Ad 2 – Parkering

Sidste generalforsamling havde bestyrelsen fremsat et forslag om revision af parkeringsplanen. På generalforsamlingen modtog bestyrelsen fint feedback, som bestyrelsen konkluderede på i løbet af sommeren med følgende tekst:

”FKFB – Parkering Efter generalforsamlingen 2017 har bestyrelsen drøftet beboernes gode, konstruktive input til kvarterets parkeringsplan. Det stod klart på generalforsamlingen, at der er flere hensyn, som planen skal varetage. For det først er der hensynet til at større køretøjer, særligt renovation, brand- og redningskøretøjer, kan komme igennem kvarteret. For det andet er der hensynet til trafiksikkerhed for børn og voksne, der færdes på vejen (altså hensynet til at holde hastigheden nede ved at undgå for mange, lange lige strækninger). For det tredje er der hensynet til at kvarterets beboere ønsker at kunne parkere ud for eller i tæt nærhed til deres bolig. På generalforsamlingen stod det klart at beboerne ønsker en plan, hvor alle tre hensyn varetages. Det er bestyrelsens opfattelse, at kvarterets nuværende parkeringsplan er udarbejdet sådan at den tilgodeser alle tre hensyn, men udfordringen har været, at planen ikke respekteres fuldt ud af beboere og gæster i kvarteret, hvilket – særligt VG lave numre gør det vanskeligt at komme igennem kvarteret.

Da der ikke var tilslutning på generalforsamlingen til at foretage en ændring af parkeringsplanen, har bestyrelsen indtil videre besluttet løbende at holde øje med parkeringsforholdene og opfordre alle beboere til at respektere planen og i hverdagen huske at parkere sådan, at der er plads til et udrykningskøretøj.”

Ad 3 – Træer

Træer har været et prioriteret emne for bestyrelsen i år.

På initiativ fra Ulla og Else har en medarbejder fra Stadsgartneren gået en tur i kvarteret med bestyrelsen og oplyst 1) hvordan kommunen generelt forvalter træpolitikken og 2) muligheder for beskæring

Ulla og Else har udarbejdet et stykke nyttig vejledning, som lægges på hjemmesiden. (Teksten blev udleveret på Generalforsamlingen og kan genfindes på foreningens hjemmeside www.fkfb.dk.

Beskæring af store træer er generelt noget, der kræv faglighed og erfaring – der er risiko for uoprettelig skade. Bestyrelsen vil gerne understrege vigtigheden af, at involvere stadsgartneren og fagfolk i beskæring. Det grønne udtryk er et af kvarterets kendetegn, som vi bør fastholde.

Ad 4 – Hjemmesiden

Hjemmesiden har med Maries kyndige hånd fået et nyt udtryk. Det ser super godt ud.

Næste skridt bliver indhold og overvejelser om genoplivning af foreningens facebook side, som et supplement til hjemmesidens informative dele.

Ad 5 – bogudgivelse

Bogen ”Havebyen” af Peter Dragsbo & Helle Ravn giver et fint indblik i havebyernes tilblivelse og nuværende liv efter forfatternes grundige forarbejde. Tak til beboere for at have åbnet haverne for forfatterne.

Tak til Ulla for ideen med samlet indkøb af bogen og for at have sørget for information og distribution af bogen til de mange interesserede.

Ad 6 – Rotter

Rotteplagen har været et stort problem i perioder.

Dialogen med BaneDK om rottebekæmpelse på banestrækningerne har indtil videre ikke først til noget. Det er oplevelsen, at banestrækninger er en motorvej for rotter, så det vil være nødvendigt at tage fat der for at få nedbragt plagen.

Bestyrelsen har modtaget gode råd fra rottebekæmperne: Lad være med at fodre fugle og ryd op i skure m.v. Kommunens rottekonsulenter bidrager gerne med råd og vejledning til at begrænse rotteplagen.

Problemerne med rotter går aldrig væk og det er vigtigt at anmelde når det opleves.

Ad 7 – Andre emner (veterantog, ind- og udflytning osv.)

Veterantog – hyggeligt, men lidt heftig trafik efterhånden. Bestyrelsen følger op i det nye år.

Flere hussalg i år både VG og Buen – Vi har sagt farvel til tidligere beboere og velkommen til nye.

Løbende dialog med kommunen om hullet asfalt; her fremgår det af kommunens plan, at der lægges ny gadeasfalt i 2019. Graffiti på muren ved trappen har Ulla sørget for blev fjernet ret hurtigt hver gang.

Det har været et godt år i bestyrelsen, hvor vi undervejs desværre har måtte sige farvel til Sissel (som er fraflyttet kvarteret) og goddag til Bo (som indtil da var med som suppleant). Vi har prioriteret at arbejde med de nævnte emner. Bestyrelsesarbejdet er jo frivilligt arbejde, som i perioder har været svært at passe ind, men vi har forsøgt at prioritere tid og overskud til at følge op på de forskellige emner, som er væsentlige for mange beboere.

Kommentarer til Formandens beretning:

Ang. asfalt:

 • Asfalten på Finsensvej fra fliserne ind til haverne er flere steder kørt op og hullet. Det bør renoveres som en del af asfaltprojektet i 2019.
 • Foreligger der nogen planer for fortovene på Finsensvej? Kommunen er pt. i gang med at renovere fortove på Finsensvej længere inde mod byen. Fortsætter det ud til os? Bestyrelsens blev opfordret til at undersøge dette.

Foranalyse til byudvikling af den vestlige del af Finsensvej. En beboer orienterede om, at der er sat en sådan foranalyse i gang, som foreningen bør interessere sig for, og om muligt søge indflydelse på.

Ang. Træer: En beboer fortalte om gode erfaringer med en ”Træfrisør”(forstmand) han havde haft til at reducere kronen på sit store lindetræ. Denne havde udtalt at ’kvarterets træer trængte til en klipning. Forstmanden bemærkede dog samtidig, at der er grænser for hvor meget et træ kan tåle at få reduceret sin krone på én gang. Det blev foreslået, at man måske kunne slå sig sammen om at få beskåret flere træer og dermed få forhandlet sig til en rabatordning.

Udsagn fra debatten: ’Mange træer er faktisk for store til kvarteret – der skal være en mulighed for at slippe af med disse! ’…’Men vi skal også passe på de smukkeste og velplacerede store træer, som tegner en profil af kvarteret. ´….’Den profil kan måske tegnes lige så godt af de høje træer i skel ved banestrækningerne’

Ang. Hjemmesiden: En beboer nævnte, at vi bør være tilbageholdende med at lægge billeder på Facebook – eller helt lade være (jf. seneste skandalesager om læk af store mængder data). Flere støttede synspunktet. Et alternativ kunne være et lukket site på hjemmesiden med password.

Ang.Rotter:

Flere fortalte om erfaringer med hønsehold. En foreslog at lave en orientering og vejledning om hvordan man med held kan etablere hønsehold/hønsehus/hønsegård, så rotter eller andet skab kan trænge ind til hønsene. Bestyrelsen følger op og indhenter bidrag, til tekster herom til hjemmesiden.

3. Regnskab:

Bo gennemgik regnskabet. Der var ingen kommentarer – det blev godkendt.

4. Indkomne forslag:

Der var ikke kommet nogen forslag.

4.a. Status og drøftelse af fortolkning af kvalitetsmanual i byggesager, særligt vedrørende byggeri til skel.

Emnet var på dagsordenen på opfordring fra Knud Erik Dahl. Bestyrelsen indledte punktet med at orientere om bestyrelsens arbejde med kvalitetsmanualen, som i år primært har handlet om farver, med henblik på at kunne give beboerne bedre vejledning i hvilken ”farvepalet” der kan anvendes i kvarteret.

Derefter præsenterede Knud Erik Dahl baggrunden for punktet. Foranlediget af en konkret byggetilladelse til opførelse af en tilbygning tæt på skel ønskes en drøftelse af kommunens anvendelse og fortolkning af kvalitetsmanualen, som konkret indeholder en formulering om ”nabo-enighed” i byggesager.

Der lader til at være behov for at drøfte kommunens administration af manualen, specifikt bestemmelsen om nabo-enighed. Da kvalitetsmanualen er en aftale mellem boligforeningen og kommunen, er spørgsmålet, om der er brug for, at den nye bestyrelse går i dialog med kommunen om fortolkningen af manualens bestemmelser om byggeri til skel.

Efter Knud Eriks indledning var der en debat om emnet.

Kommentarer i debatten:

’Bestyrelsen opfordres til at tage fat i Frb. Kommune om anvendelsen af manualen i byggesagsbehandlingen, særligt i relation håndtering af tilbygninger tæt på skel hvor naboen gør indsigelse’

’Det bør tages med i dialogen med kommunen, at høringer ikke bør gennemføres i ferieperioder’

’Det bør også fremhæves overfor kommunen, at afgørelser i byggesager bør sendes til de beboere, der har sendt høringssvar. ’

’Det er ikke altid en ulempe at få bygget til skel – i nogen tilfælde kan det fx for naboen også give nye muligheder for lækroge’

’Er dette det eneste sted i kvalitetsmanualen, hvor der er en så stærk vetoret for naboen?

’Kommunens sagsbehandling virker præget af tilfældighed, og det er blandt andet indtrykket, at forskellige medarbejdere har forskellig praksis’.

’Kommunen gør først noget, når de får en anmeldelse. Bestyrelsen skal jo ikke agere politi, ligesom vi ikke skal have ødelagt vores kvarter med enanmelderkultur – vi skal snakke sammen. Vi har et stort hensyn at tage til hinanden fordi vi bor så tæt. ’

Der kom under debatten et forslag om at vi inviterer en sagsbehandler med til en generalforsamling. Bestyrelsen blev fra flere opfordret til at have en løbende dialog med kommunen for at fastholde kommunens opmærksomhed på kvalitetsmanualen.

Opsamling på debatten: Opfordring fra generalforsamlingen til at tage kontakt til og have en god debat med kommunen i lyset af debatten. Med fokus på det drøftede emne – bygninger tæt på skel, men også mere generelt mhp at sikre mere stabilitet og ensartethed i afgørelser. Vi skal jævnligt minde kommunen om manualen. Også væsentlig at minde om god forvaltningsskik – dvs. bedre tid til nabohøring og ikke bruge ferieperioder til udsendelser af nabohøringer.

5. Budget 2018 og kontingent.

Forsamlingen godkender budgettet og kontingentet fastholdes på samme beløb i 2018.

Kommentar til kontingent: ’Alle opfordres til at lave en automatisk indbetaling af kontingentet – det kræver meget tid at huske folk på at der skal betales kontingent. ’

’ Det foreslås at der bliver ens kontingent for alle’ Dette kræver et forslag til næste generalforsamling!!

6.Valg af bestyrelse:

Peter Have blev genvalgt

Else Slange blev genvalgt

Lars Gregersen blev valgt ind i bestyrelsen

Sune Falck Hansen blev valgt som suppleant for ét år

Marie Faber Frølich er først på valg 2019

Bo Helleberg er indtrådt i bestyrelsen ( i stedet for Sissel) og er først på valg 2019

7.Valg af revisor og revisor suppleant:

Vores tidligere kasserer Carsten Frandsen har indvilliget i at stille op

Han blev valgt.

Niels Ole fortsætter som suppleant.

 8.evt

Peter takkede Ulla for at have været et stort aktiv for bestyrelsen og nævnte specielt 100 års festen, hvor Ulla kan tog en stor del af slæbet og medvirkede til rammerne for en stor og strålenden fest. Ulla har med stort engagement sikret, at vi har fået håndteret en lang række emner, som vi ellers ikke havde fået taget hånd om. Så stor, stor tak for indsatsen. Ulla har i sin nuværende 6 årige periode været foreningens arkivar, hvilket hun har tilbudt at fortsætte med – også tak for det. Ulla vil også kontakte kommunen på foreningens vegne når graffitien på væggen ved Finsensvej dukker op.

 

Referent Else Slange

Referat af ekstraordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent:        Mick Ammentorp VG. 7
  Referent:       Else Slange VG 12
 2. Forslag til vedtægtsændring:
  Forslag til Vedtægtsændring:
  Hæftelse:
  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. (gamm el 18)

  NY:
  18.a Foreningen tegnes af formanden + et bestyrelsesmedlem

  18.b Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 3. Evt. ingen bemærkninger

Bestyrelsesmøde 5. september 2017

Referat af FBFK møde tirsdag d.5.9.17 hos Peter (VG31). 

 1. Siden sidst i foreningen v/Peter
  Der er blevet stjålet en cykel, rotter er stadig en plage. (se pkt.6) Vi har modtaget beskrivelsen af et enkelt besøg af fremmede meget sent på en aftenen. (bilag 4 )
 2. Vejens træer. Aftale aktiviteter jf. møde med Stadsgartner v/Ulla
  Ulla har lavet et notat om vejledning og retningslinjer ang. træbeplantningen. (Bilag 1)
  Else har forsøgt sig med noter til indledningen til en helhedsplan for beplantning i ’havebyen’. (Bilag 2) Begge dele vedlægges referatet.
  Vi skal skabe en politik, hvori vi indtænker vedligeholdelse af vores træer, som kronereduktion, opstamning, sundhedstjek af store gamle træer og hvor vi tænker over de sorter af træer vi vælger.
  Vi har fået kopi af et brev fra kommunen om tilladelse til beskæring af et større træ. Dette vedlægges også i neutraliseret udgave (bilag 3)
 3. Hjemmeside. Opfølgning på initiativ fra Marie på sidste bestyrelsesmøde.
  Marie foreslår at der lægges en plan for SOME, altså hvad er formålet og ønskerne for hjemmesiden og kunne foreningen have glæde af en facebookside.
  Hun foreslår at hjemmesiden bibeholdes og bruges til info og reklame for nye beboere, men at vi supplere med en facebookside til at de små beskeder, fx mistet kat og kan nogen låne mig en lang stige.
  Flere ting på hjemmesiden skal også rykkes om bagved et login, for eksempel billeder og referater.
  Marie skal have administratorrettigheder fra Dennis Flood, før hun kan gå videre.
 4. Kommunikation fra foreningen:
  Opdatering af beboerlisten: Peter og Ulla. Mails på bestyrelsens vegne: Marie
 5. Parkering. v/Peter
  FKFB – Parkering
  Efter generalforsamlingen 2017 har bestyrelsen drøftet beboernes gode, konstruktive input til kvarterets parkeringsplan. Det stod klart på generalforsamlingen, at der er flere hensyn, som planen skal varetage. For det først er der hensynet til at større køretøjer, særligt renovation, brand- og redningskøretøjer, kan komme igennem kvarteret. For det andet er der hensynet til trafiksikkerhed for børn og voksne, der færdes på vejen (altså hensynet til at holde hastigheden nede ved at undgå for mange, lange lige strækninger). For det tredje er der hensynet til at kvarterets beboere ønsker at kunne parkere ud for eller i tæt nærhed til deres bolig.
  På generalforsamlingen stod det klart at beboerne ønsker en plan, hvor alle tre hensyn varetages. Det er bestyrelsens opfattelse, at kvarterets nuværende parkeringsplan er udarbejdet sådan at den tilgodeser alle tre hensyn, men udfordringen har været, at planen ikke respekteres fuldt ud af beboere og gæster i kvarteret, hvilket – særligt VG lave numre gør det vanskeligt at komme igennem kvarteret.
  Da der ikke var tilslutning på generalforsamlingen til at foretage en ændring af parkeringsplanen, har bestyrelsen indtil videre besluttet løbende at holde øje med parkeringsforholdene og opfordre alle beboere til at respektere planen og i hverdagen huske at parkere sådan at der er plads til et udrykningskøretøj.
 6. Rotter – opfølgning på sidste møde (dialog BDK m.v.)
  Marie har fået følgende svar fra: Vej, Park og Miljø, Miljøenheden
  ’Som opfølgning på vores telefonsamtale i sidste uge har jeg haft den relevante medarbejder fra BDK i røret, som med lidt overtalelse lod til at være villig til at kigge på grundbeplantningen ud mod jer. Jeg har bedt vores rottebekæmper Charles ringe til ham og beskrive præcis, hvad han mener, der skal ske, og jeg vil derefter følge op med henblik på at få fundet en løsning.
  Venlig hilsen
  Malthe Sebro Rasmussen
  Studentermedhjælp
  http://www.frederiksberg.dk/rotter
 7. Evaluering af sommerfest:
  Der var blevet indkøbt et sommertelt, som kan rumme ca.40 personer. Der var ca. 50 deltagere, som havde en fin fest.
 8. Myndigheder (byggesager, støj o.a.) Vi er blevet orienteret om en byggesag.
 9. Evt.
  Fra Ulla: Om Graffiti: Der er blevet ansat en ny ansvarlig, som skal varetage opgaven med at rense ned – han er yderst effektiv.
  Asfalt: vi spørger kommunen om ny asfalt, der trænger mange steder.
  Ny asfalt kunne jo være af den ny ’vandledende’ karakter.
  Vi har netop modtaget et tilbud om køb af bogen ”Havebyen”, som også indeholder noget om vores kvarter se bilag 5
  Referent Else

Her vedlagt Bilag 1 +2 +3 +4 + 5 efter referatet

Bilag 1
Møde med Dennis Poulsen fra Frederiksberg Kommune (FK) 15. juni 2017 om træer.
Else Slange og undertegnede gik med rundt, og jeg noterede mig følgende:
Træerne ejes af ejeren af grunden, hvorpå træerne står og det er udelukkende ejeren, der kan rette henvendelse til FK om fældning og beskæring. Altså hvis man er utilfreds med naboens træ, skal man tale med naboen. Argumenter som skygge og fugleklatter har ingen vægt.
Ejerskabet er dog ikke 100%, idet ejeren ikke har den fulde dispositionsret over træerne. FK bestemmer.
Hvis man ønsker at etablere en form for anlæg på sin grund og der i planen indgår fældning af et træ, vil FK i mange tilfælde se velvilligt på en sådan anmodning.
Man må gerne fjerne nederste grene og skabe en form for opstamning. Det vil i mange tilfælde skabe et lettere udtryk og give mere lys.
Der er træer, især i forhaverne, der er så kraftigt beskåret, at der stort set kun er en høj stub tilbage. FK vil se velvilligt på en ansøgning fra ejerne om at fjerne disse mod at der plantes et nyt træ. Man skal i den forbindelse gøre sig klart, hvilket træ man planter, så man får den ønskede effekt, eksempelvis et træ med en let krone, som opnår en begrænset højde.
Det blev foreslået at udarbejde en helhedsplan for områdets træbeplantning, som skaber det miljø, vi ønsker. Vi kan eventuelt få lavet en plan af en landskabsarkitekt og forelægge den for FK. En sådan plan vil få meget større bevågenhed og mere tyngde i beslutningsprocessen i forhold til individuel henvendelse fra den enkelte ejer.
Store træer, som kan ses fra områder omkring kvarteret skal ifølge FK som udgangspunkt bevares for at sikre, at udefrakommende får et indtryk af en grøn kommune.
Træer vælter ikke, hvis de er sunde. Træer regulerer selv sit omfang og højdeniveau i forhold til rodnet.
Hvis træer har en sygdom, er der risiko for, at de vælter. Det anbefales derfor, at man løbende checker sine træer for sygdomme.
FK går ind for åbne forhaver i kvarteret og er ikke begejstret for hverken kantfliser eller meget høje hække.
15.06.2017
Ulla/VG88

Bilag 2
Efter møde med Dennis Poulsen
Træer og bevoksning i
Havebyen Ved Grænsen
Noter til en helhedsplan

Det kunne være vores formål at bevare vores kvarter, som det var tænkt, også hvad bevoksning angår:
Planlagt til og bebygget som EN HAVEBY.
I modsætning til en park som typisk indeholder høje bøge-, ege-, linde-, elme-, fyrre- og grantræer, større krat og store prydtræer; så kan en haveby med fordel indeholde frugttræer og mindre prydtræer, som sjældent bliver højere end 4-6 meter. Fordelene er færre skyggeproblemer – mere lys og luft til havernes rekreative områder.
For at variere områdets beplantning, kan vi derfor beslutte at de lavere træer pryder haverne, mens vi vil foretrække at de større/højere parklignende træer i fremtiden placeres på de 2 pladser vi har og som randtræer mod banelinjerne, hvor de også i væsentlig grad skaber læ.
Forhaverne bør have lav bevoksning – stakit eller lav hæk til vej, så husene stadig kan præsentere sig. Ét markant træ, som stammes op kan skabe god rumfornemmelse i en forhave, men kan, hvis det ikke trimmes, også skjule huset og skygge for alt lys til stuerne. Begge dele findes der flere eksempler på i kvarteret.
—Vi skal huske at en række billeder taget i kvarteret – taget strategisk med rigtig gode og rigtig dårlige eksempler på store træers placering i kvarteret, vil være et effektivt argument overfor kommunen, hvis og når vi snakker helhedsplan.
Else – 15.06.17

Bilag 4
Hej Peter,
Sender her en beskrivelse af en oplevelse, som det måske er værd at dele med alle på FKFB med tanke på, at det er sommerperiode, og der er mange tomme huse:
Onsdag aften (12/7) ca. kl. 23, kort efter vi var gået i seng og huset tæt på mørklagt, ringede det først på og efterfølgende bankede det på hoveddøren.
Jeg gik ned og åbnede døren, og udenfor stod der to mænd af anden etnisk herkomst end dansk (mørke i huden, kort sort hår), som på et ikke umiddelbart definerbart sprog begyndte med ”scusi” og noget mere, mens de smilte. De så som sådan ok venlige ud, men de fik travlt med at komme væk, da jeg var afvisende, og Jesper også kom ned til mig.
Vi låste derefter døren og gik op igen og holdt lidt øje med gaden nedenfor, men vi så ikke nogen – og vi så heller ikke, hvilken vej de gik. Fordi vi ikke så hvilken vej de gik, gik vi nedenunder igen og tog en runde i stueetagen og tjekkede for- og baghave fra vinduerne, men så ikke noget mistænkeligt.
Vi gik i seng igen, og så eller hørte ikke mere til dem.
Det er ikke til at vide, hvad deres forehavende var. Men vi undrer os selvfølgelig over, at man på det tidspunkt af døgnet ringer og banker på døren til et hus, som er tæt på mørklagt, når der mere lys i nogle af husene omkring os.
Måske andre på vejen har haft lignende oplevelser?
Hilsen
Helle Dyjak
VG 18

Bilag 5
Kære forening, Vi har modtaget understående mail og vil derfor gerne dele det med jer på bestyrelsens vegne:

”Som I måske allerede ved, har Helle Ravn og Peter Dragsbo i flere år arbejdet på bogen ”Havebyen”. Bogen er nu tæt på udgivelse, og da vi tror den kunne have jeres medlemmers interesse, tillader vi os at sende jer lidt information om bogen, der bl.a. omhandler deres boliger – Bogen Havebyen er den første, der beskriver de 25 danske havebyers historie. Historien begynder i 1911-12 med Grøndalsvænge i København og Gerthasminde i Odense. De gamle havebyer er stadig attraktive alternativer i den moderne storby. Rundt om i Europa diskuterer man nu havebyen som en model for fremtidens mere grønne og bæredygtige byer. Her er der inspiration at hente til byggeri i menneskelig skala og med rod i traditionen.
Arkitektur, havekultur og fællesskaber før og nu, beskrives i denne smukt illustrerede bog.

Bogen er skrevet af Helle Ravn (f. 1946), der er mag.art. i europæisk etnologi og fhv. museumsinspektør ved Langelands Museum og Peter Dragsbo (f. 1948), som er mag.art. i europæisk etnologi og fhv. overinspektør ved Museum Sønderjylland –
Sønderborg Slot.

For at læse et uddrag klik HER <http://gad.us13.list-manage.com/track/click?u=e74616b2f082890649cd3b6cb&id=1f787ef772&e=610b119224>

Fakta om bogen:
Titel: Havebyen
Omfang: 304 sider
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: Onsdag den 13. september

Vi kan tilbyde jer bogen med 25 % rabat + levering.
Ved køb af større antal bøger, leveret til én adresse, kan nedenstående kontaktes

Med venlig hilsen

Gitte Holden
Sekretariats- og salgskoordinator

Referat af generalforsamling 27. april 2017

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2017

Torsdag den 27. april 2017 kl. 20.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning
 3. Præsentation af revideret parkeringsplan
 4. Træer – Drøftelse af stadsgartnerens krav og gode råd og praksis
 5. Regnskab 2015
 6. Indkomne forslag
 7. Budget 2016 og kontingent
 8. Valg af bestyrelsen
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Evt.

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent

Som dirigent blev valgt Knud Erik Dahl

Som referent blev valgt Else Slange VG 12

Dirigenten bemærkede, at indkaldelse til generalforsamling bilagt regnskab og forslag skal ske skriftligt mindst 1 uge før generalforsamlingen. Indkaldelsen blev udsendt et par dage for sent. Han spurgte derefter om forsamlingen havde indsigelser mod at generalforsamlingen blev gennemført på trods af det. Da det ikke var tilfældet blev generalforsamlingen gennemført som planlagt.

Pkt. 2. Formandens beretning

Nedenfor følger formandens beretning:

”Tak til alle der er mødt op til årets generalforsamling

I år er beretningen en lidt kortere en af slagsen, blandt andet fordi to emner – parkering og træer – præsenteres særskilt og derfor kun omtales kort her.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt fire møder samt et konstituerende møde.

Et år med kendte velkendte temaer og arbejdsopgaver i bestyrelsen, men også et år, hvor nyt er kommet til.

Jeg vil komme ind på følgende emner

 1. Tiltag for at fastholde opmærksomhed på kvalitetsmanual og lokalplan
 2. Sociale arrangementer i foreningen
 3. Støj og klimatilpasning
 4. Parkering
 5. Træer
 6. Andre emner

Ad 1

Fast emne for bestyrelsen at drøfte udviklingen i kvarterets bebyggelser. Bestyrelsen har prioriteret indsatsen i forhold til nytilflyttere, og har udarbejdet et reformuleret velkomstbreve, som også er rundsendt til alle i foreningen.

Kommunens praksis er fortsat restriktiv i forhold til dispensationer fra lokalplanen. Bestyrelsen er blevet hørt om to konkrete projekter 1) en tilbygningen til VG 52 og 2) en renovering af en garage Buen 18. Ingen af projekterne er ført ud i livet endnu.

Bestyrelsen vil fortsat have fokus på emnet

Ad 2

Som vi plejer har vi også det seneste år haft sommerfest og fastelavn i kvarteret. Begge gode, velbesøgte arrangementer.

I år har vi derudover prioriteret at indkøbe et juletræ til foreningen og vi tændte træet med sang, kakao og gløgg den 1. søndag i advent. En hel masse julestemte børn og voksne mødte op til juletræstændingen og der var stor ros til arrangementet efterfølgende.

Vi forventer at gentage arrangementet i år og måske indkøbe lidt flere lys til træet.

Bestyrelsen vil gerne benytte anledningen til at takke alle for at bakke op om foreningens sociale arrangementer, og tak til alle der hjælper med at stable arrangementerne på benene.

Ad 3

Støj fra højbanen har været et emne over nogle år. Det er lykkedes at få BaneDanmark til at prioritere udbedring af en konkret støjgene, som dog ikke har fået støjproblemet helt til at gå væk.

Bestyrelsen har derudover drøftet klimasikring/beskyttelse mod skybrud o.a. I løbet af det kommende år vil bestyrelsen prioritere dialog med kommunen o.a. herom.

Ad 4

Parkeringen i området er blevet påtalt af renovationsvogne og brandvæsen i løbet af året, indtil videre kun mundtligt, men tydeligt signal om, at vores parkeringsforhold skal forbedres.

Bestyrelsen har gennemført en kortlægning og præsenterer i dag et forslag til justeret plan.

Brug for at alle hjælper med til at få forbedret parkeringsforholdene.

Ad 5

Næste år vil bestyrelsen have fokus på kvarterets træer, som er et af områdets særlige kendetegn.

Ad 6

I den mindre sjove afdeling har kvarteret også det seneste år været plaget af nogle indbrud og indbrudsforsøg. Bestyrelsen har orienteret om indbrud, når beboere ønsker det, for at skærpe opmærksomheden i perioder.

Derudover blev en masse bilejere ramt af hærværk nytårsnat.

I det kommende år vil bestyrelsen som det første opdatere bestyrelsens fokusområder, og beslutte årets prioriteter. Det giver sig selv, at nogle af de emner der fortsat vi have højeste prioritet er de sociale arrangementer, som er med til at binde kvarteret sammen. Derudover vil de myndighedsrettede emner have prioritet. Og endelig byder året formentlig også på en spændende bogudgivelse om havebyer.”

Efter formandens beretning blev der åbnet for kommentarer og reflektioner. Det gav anledning til følgende:

Kvalitetsmanualen:

Angående Kvalitetsmanualen er bestyrelses ved at lægge sidste hånd på en Pixi-manual til brug for aktuelle håndværkere.

 • Der blev drøftet, hvad der menes med ’jordfarver’ på husene i kvarteret. Ordet er brugt i lokalplanen for området, men begrebet er ikke yderligere fortolket.  

 

 • Hvis man ønsker at ændre farve på sit hus anbefales det at orientere bestyrelsen og kommunen

Sociale arrangementer:

Mange er mødt op og har lagt kræfter i, at få nogle gode hyggelige stunder sammen.

Juletræsanskaffelsen blev rost som et fint nyt initiativ. Træet skal nok være lidt større næste år og med lidt flere lys. Arrangementet gentages 1.søndag i advent 2017

Det blev fra flere sider anbefalet at tage træet ned før 31.december – begrundet i det voldsomme bil-hærværk, som skete nytårsnat.

Støj og klima:

Vi er ikke prioriteret i den kommunale klimatilpasningsplan. Støj: støjen fra togskinnebump er tilset og repareret. Støjen er reduceret men ikke forsvundet

Andre emner:

 •  Ødelæggelse af et stakit på hjørnet af Buen og VG blev nævnt. En bil var bakket ind i stakittet og havde forladt åstedet uden nogen form for meddelelse til husets ejer. Det er skammeligt og vi bedes alle om at være opmærksomme, hvis vi fremover hører den slags, så en mulig forsikringsudredning kan foretages.
 • Besøg af rotter gentagne gange. Særligt VG nr. 56-58-60. Man har hver gang ringet til den kommunale rottefænger – nogle gange med resultatet at få besøg af samme, andre gange uden reaktion. Rottefængeren siger at rotterne er strejfere fra volden ned til S-banen, og de tager ikke ophold, men besøger fuglefoderrester eller lignende madsteder f.eks. kaninbure eller hønsehuse. Rottefængeren kan ikke sætte fælder eller lægge gift på Bane Danmarks område.
 •  I et tilfælde i en have på Finsensvej var der fundet en rotterede i et hønsehus.
 • Alle har pligt til at anmelde når man ser rotter, uanset hvor på Frederiksberg. Det anbefales at skrive sin anmeldelse på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Det forlød at den digitale anmeldelse giver hurtigst resultat. Bestyrelsen vil ringe/skrive  til kommunen og få en statistik (hvis muligt) over anmeldelser fra kvarteret samt besøg af rottefængeren og resultater. Vi håber det kan gøre kommunen mere ihærdig med opfølgning. Ligesom vi vil fremskaffe en vejledning til hjemmesiden.

Herefter blev formandens beretning vedtaget.

 1. Præsentation af revideret parkeringsplan:

Peter, formanden, orienterede om de 2 optællinger, som Else havde foretaget på 2 tilfældigt valgte hverdage kl.18-19.

Bestyrelsen præsenterede derefter et forslag til en revideret parkeringsplan, som er et forsøg på fremover at sikre, at vi både kan have plads til parkering og samtidig sikrer, at det er muligt at komme frem for brandvæsen o.l. Bestyrelsens spørgsmål til debat var: om denne nye reviderede plan kan løse nogle af problemerne.

Debatten i korte uddrag:

 • Det er måske naivt at tro, at vi kan få håndværkere og andre der ikke bor i kvarteret til at rette ind efter en plan.
 • Den gamle plan havde den fordel at den hæmmede trafikken og dermed sænkede farten.
 • Mange udefra parkerer hos os. Vi har også en del parkerede delebiler.
 • En nævner fugleklatter fra høje træer som ødelægger lakken, hvis man skal parkere under disse.
 • I Buen er der kun parkering i den ene side. Kører man derfor stærkere ind i Buen? Svarene var ja’- og- nej’
 • Det er værd at forsøge planen og så evaluere om den kan bruges og bliver brugt.
 • Der blev nævnt forskellige tiltag: parkeringsplan skiltes? parkeringsfri zoner ind i den gamle plan!  Male på fortovskanter(gule) – pullerter der kan anvise parkeringsområder.
 • Parker ikke på fortovet, der skal kunne komme en barnevogn forbi. Lav gade + fortov til et gå –areal!!

Den nye bestyrelse vil tage de mange input med i det fortsatte arbejde med parkering i kvarteret. Indtil videre opfordrede bestyrelsen til, at beboerne i det daglige er opmærksomme på at parkere, så det er muligt for brandvæsen m.v. at komme igennem.

 1. Træer

Bestyrelsen vil det kommende år arbejde med emnet og inviterede derfor til input fra generalforsamlingen.

De store gamle (over 25 år) træer i vores kvarter er med til at give kvarteret karakter.

Nogle træer er blevet beskåret ret voldsomt, hvilket ikke er kønt, og enkelte træer er bare forsvundet.

Hovedprincippet er at træer, som er mere end 25 år gamle, ikke må beskæres kraftigt eller fældes. Hvis man har et ”problem” træ, skal man ansøge kommunen om lov til at beskære eller fælde.

Tilladelse til fældning gives oftest i tilfælde, hvor træets rødder beskadiger kloaksystemet eller hvis træet er sygt og derfor til fare for omgivelserne; og man erstatter med et nyt træ af en vis størrelse.

Hvis man fælder ’ulovligt’ kan man pålægges at skaffe og plante et nyt ’stort’ træ, som jo kan koste en del.

Bestyrelsen vil kontakte stadsgartneren mhp. at skabe overblik over muligheder og begrænsninger i forhold til de gamle træer i kvarteret.

Pkt. 5. Regnskab 2016:

Carsten gennemgik regnskabet og fortalte at 92 af 100 er medlemmer af vores boligforening. Det er meget Carstens fortjeneste, at så mange er medlem af vores forening. Selvfølgelig godt støttet af bestyrelsens velkomstpakke og besøg ved Ulla, som varetager denne funktion når nye flytter ind.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 6. Indkomne forslag

Det af bestyrelsen fremlagte ændringsforslag til vedtægterne §18 om tegningsret kunne desværre ikke behandles, fordi ikke ½ af foreningens medlemmer var tilstede.

Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med generalforsamling 2018.

Pkt. 7. Budget 2017 og kontingent

Budgettet blev vedtaget og kontingentet er uændret (250,-/år, pensionister 125,-/år).

Pkt. 8. Valg af bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Sissel modtog genvalgt og Marie VG 84 blev enstemmigt valgt

Valg af suppleant: Bo VG 35

 1. Valg af revisorsuppleant:

Niels Ole VG 48 blev valgt.

 1. Evt.

Vi sagde tak til vores kasserer Carsten, som faldt for 6 års reglen. (Man kan kun sidde i bestyrelsen 6 år i træk)

 

Bestyrelsesmøde 1. juni 2017

Referat af bestyrelsesmødet hos Marie VG 84, d. 1.juni 2017 fra kl. 20.

1. Opfølgning på generalforsamling og drøftelse af emner der skal bearbejdes i løbet af året:

 • En pixipjece: til håndværkere om rammer og regler for forandringer og fornyelser på vores huse. (Peter)
 • Jordfarver: Vi vil have forklaret jordfarver ud fra bem. Og fortolkninger i forbindelse med udarbejdelse af Kvalitetsmanualen. Planloven siger om husenes farve: ”Ved vedligeholdelse af bebyggelsen skal det tilstræbes, at denne fremtræder med oprindelig udformning og farve. Malede husfacader skal have traditionelle kalkagtige farver” (Else spørger Mick og opsummerer)
 • Rotter: søge Statistik fra kommunen, samtidig foreslå kontakt til Bane Danmark, tjekke vejledning ang. rottebekæmpelse (Marie handler på dette)
 • Parkering: Formålet var at alle tænker over hvordan de parkerer bedst så de ikke vanskeliggør passage også for større biler. (Peter laver et oplæg til konklusion og kommunikation til foreningen. Drøftes på bestyrelsesmøde 5.9.)
 • Vedtægtsændring: generalforsamling indkaldes til at finde sted umiddelbart før ordinær Generalforsamling 2018. Forslaget skal udsendes 3 uger før, jf. vedtægterne (Peter)
 • Store træer: Der tages en snak med stadsgartneren mhp at kunne kommunikere til foreningen om begrænsninger og muligheder i forhold til beskæring, udskiftning af syge træer m.v. (Ulla)
 • Grafitti og vejens vedligeholdelse: Ulla varetager handlinger på disse områder.
 • Hjemmesiden: Marie laver en plan for hvordan den kan udformes. Vi havde en debat om Facebook som supplement til hjemmesiden, men tog ingen beslutning herom.
 • Besvare henvendelser: fra beboere (Ulla) evt. efter kontakt til Peter
 • Kassererens arbejde: Ulla og Bo tager kontakt til Carsten for begge at blive sat ind i arbejdsgangen
 1. Aftaler vedrørende sommerfesten 10.6.: Peter udformer invitationen, trykker og leverer til Sissel, som deler ud. Vi debatterede hvordan vi får lavet en inkluderende fest. Bo og Peter sørger for pavillon og Bo sørger også for fadølsanlæg og fustager.
 2. Støj- og luftgener fra veterantog: – henvendelse fra Leika VG 48 i lyset af, at der køres betydeligt oftere med veterantog nu end tidligere. Emnet var ikke oppe på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, for at få mere viden om de oplevede gener, at der bliver gennemført en lille rundspørge, dvs.   blandt beboerne og at det derefter overvejes at skrive et udkast til brev til Bane Danmark, hvis der er generel opbakning til at reagere som samlet forening (Peter)
 3. Årets vigtige datoer:

2017
Den 5. september – bestyrelsesmøde hos Peter
Den 14. november – bestyrelsesmøde
Den 3. december – JULETRÆSTÆNDING!

2018
Den 30. januar – bestyrelsesmøde
Den 11. februar – FASTELAVN !
Den 10. april – bestyrelsesmøde
Den 19. april – ekstraordinær generalforsamling og ordinær generalforsamling
Den 29. maj – bestyrelsesmøde