Referat af FKFB bestyrelsesmødet fredag 5. april 2019

1. Forberedelse af generalforsamling

 1. Praktik: –
  Lokale bestilt 19.30 – 21.30 Lars. – klargøring af lokale: alle møder kl.19 på Falkonergårdens Bibliotek – drikkevarer: Lars og Bo. – Dagsorden- regnskab – kontingentændring: kopieres af Peter til uddeling
 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden ok
  NB: fjern ex. Generalforsamling fra overskrift, noten til pkt.4 omformuleres efter Det foreslås i retning af følgende: at alle husstande fremover betaler samme kontingent nemlig 300 kr. pr år startende fra 2020, og at pensionistrabatten således fjernes.
  Det fremlagte budget bygger derfor på uændret kontingent for 2019
 3. Temaer til formandens beretning: (sendes ud til bestyrelsen for at få kommentarer)?
  Peter skriver bl.a. lidt om sidste års debat og om det forestående møde om samme med kommunen og spørger generalforsamlingen om der er yderligere emner/spørgsmål til mødet med kommunen 1.maj. Derudover bruges referaterne til at kort opkog.
  Peter sender et udkast til beretning rundt til bestyrelsens kommentering.
 4. Øvrigt materiale? Regnskab:
  Bo: Der udestår et par poster. Har vi et udestående for hjemmesiden?? Vi mangler indtægter fra kontingenter omkring 5000 kr., det er ret voldsomt.
  Lars sender rykker ud via e-mail – listen samt leverer i postkassen.
  Bestyrelsen vil fremover udsende en nytårshilsen ud med en husker om kontingentbetaling, som fremover får forfald 15. marts, så vi kan få kontingenterne i hus inden generalforsamlingen.
 5. Opstart af festudvalg til sommerfest 2020 (stor 5 års fest)
  Peter vil opfordre folk til at melde sig til et festudvalg for næste års sommerfest – Peter vil gerne selv deltage
 6. Udvælge dirigent forslag: Mick, : Else kontakter Mick. Referent : Else foreslås.
 7. Valg til bestyrelsen: bestyrelsesmedlemmer Bo og Marie er på valg, suppleant Sune er på valg Revisorsuppleant. Jacques fra VG. 66 er på valg

2. Forberedelse af drøftelse med kommunen
Jf. Bo’s korrespondance: Vi fik lagt en plan for den løbende dialog med kommunen og fastlagt et møde 1. maj 2019, kl. 15-16.

3. Invitation til sommerfest 22. juni
Lars sender invitationen ud via mail.

4. Procedure for referater
Bbestyrelsesreferater findes ikke på hjemmesiden: Lars lægger for nuværende de manglende referater ud på hjemmesiden, og samtidig lægges også notatet om hønsehold ud. Vi aftalte at Else skal have endnu et kursus i at lægge tekst på hjemmesiden, så hun kan lægge referater ud løbende, når Peter har godkendt.

5. Myndighedhenvendelser
– byggesager: Vi har ikke haft nye henvendelser
– andet: VG. 14 er solgt og der flyttes ind pr. 1.6. Vi skal huske velkomstpakke

6. Evt.
Else retter fokusområder til og sender ud til alle.