Referat af generalforsamling 28. april 2016

Referat af FBFK’s generalforsamling d.28.april 2016

 1. Valg af dirigent og referent:

Knud Erik VG 40 valgt til dirigent med applaus. Valg af referent: Else VG 12.

13 husstande var repræsenteret

 

 1. Formandens beretning til generalforsamling 2016

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

Det har været et godt – og begivenhedsrigt år i foreningen. Vi fejrede 100 året for grundstensnedlæggelsen med et brag af en fest.

Bestyrelsens arbejde har naturligvis været præget af festen, men der har også været tid til at tage os af andre presserende emner. Bestyrelsen har holdt fem møder siden sidste generalforsamling.

100-års festen

Vi begyndte tidligt planlægningen af 100-års festen. Der blev nedsat et festudvalg allerede i efteråret 2014 mens Mick var formand. Udvalget udrullede en ambitiøs plan med et flot heldags-program for et brag af en fejring. Det hele løb af stablen den 20. juni 2015.

Dagen startede med åbne haver, efterfulgt af parade gennem kvarteret, og da den var slut fik vi fint besøg fra Viceborgmester Morten Jung som holdt en tale. Derefter var der arrangeret sjove lege for børnene, og så gik den ordinære fest i gang med middag, taler, festsange og dans til langt ud på natten.

Vi sejrede os selv lidt over budget og endte med lige over 200 deltagere. Imponerende. Der skal lyde et stort tak fra bestyrelsen til alle der deltog i planlægningen og alle der bakkede op om arrangementet. Vi glæder os allerede til 105’eren.

100 års festen er dokumenteret på mange måde, gennem billeder, via artikler i flere lokale aviser o.a. Bestyrelsen overvejer at bruge anledningen til at opdatere kvarterets bog i 2016 eller 2017.

Fastelavn

Søndag den 7. februar havde vi vanen tro fastelavnsfest på plænen, og fremmødet af udklædte børn i alle aldre var super flot. Som sædvanlig havde Arne sørget for en stenhård voksentønde, som supplement til de tre børneudgaver, så mange voksne beboere havde ondt i armen dagen derpå.

Vanen tro havde bestyrelsen sørget for tønder, slikposer, varm kakao og lidt at varme sig på til de voksne. Tak for opbakningen, og tak for hjælpen til alle der gav en hånd med.
Kvalitetsmanual

Der har været forskellige henvendelser til bestyrelsen med bekymring for kommunens praksis og håndhævelse af lokalplanen.

Bestyrelsen er meget optaget af, at gøre hvad vi kan for at opretholde opmærksomheden omkring kvarteret regler. Kvarterets unikke kvaliteter skyldes i høj grad lokalplanen begrænsninger, som er foldet ud i kvalitetsmanualen.

En del større byggeprojekter er i gang i kvarteret. Godt at se at der bliver gjort stor indsats for at renovere og opdatere bygninger på en sådan måde at kvarterets kvaliteter bevares.

Repræsentanter for bestyrelsen mødtes den 30. november med Frederiksberg kommune for at drøfte praksis i forhold til lokalplanen for kvarteret, løbende håndtering af byggesager m.v.

Bestyrelsen havde besluttet at tage bl.a. følgende hovedbudskaber med til mødet med kommunen:

 • Det er vigtigt løbende at fastholde beskyttelsesniveauet og værne om principperne i  den bevarende lokalplan.
 • Et væsentligt element i dette er kommunens tilsyn og konkrete håndtering af byggesager i kvarteret
 • Derudover er den løbende dialog mellem kommunen og foreningen om de konkrete sager væsentlig
 • Bestyrelsen er bevidst om egen rolle i at holde høj bevidsthed om kvarteret regler gennem information, råd og vejledning m.v.

Det er sådan at grundejerforeninger efter planloven – efter beslutning fra kommunalbestyrelsen – kan overtage kommunens kompetence til at afgøre visse dispensationer fra lokalplanen. Kommunen foreslog under mødet at bestyrelsen kunne overveje at få denne ’magt’. Bestyrelsen takkede efter moden overvejelse nej til dette, idet det ville medføre en anseelig kontrolfunktion og en pligt til at sanktionere over for fejl og mangler. Dette vil markant forandre bestyrelsens rolle i foreningen og vil tilmed også skabe risiko for at bestyrelsen kunne stilles til ansvar for de afgørelser den måtte træffe om dispensationer.

Kommunen tilkendegav at man brugte Kvalitetsmanualen som retningsgiver ved byggesager.

Parkering

Bestyrelsen har på to-tre møder drøftet parkeringsforholdene i kvarteret.

Der er udarbejdet en parkeringsplan, som anviser hvor man skal parkere, og hvor der er parkeringspladser på de enkelte ejendomme. Planen er blandt andet udarbejdet for at sikre passage for redningskøretøjer osv. Der blevet udsendt en reminder, for det er særligt VG lave numre der har været trængt i perioder.

Derudover drøftede vi andre parkeringsudfordringer

 • Holder vi på vejen, delvist på kantstenen eller helt oppe på fortovet (så man ikke kan gå forbi). Det er ikke reguleret og der er forskellige hensyn
 • Parkeringspladser på ejendommene. Bliver de brugt i tilstrækkelig omfang
 • Håndværkere og gæster
 • Drive Now biler eller lignende.

Emnet vil også fortsat være et fokusområde, og bestyrelsen vil i det kommende år have fokus på evt. parkeringsproblemer. Hensynene er mange og der findes formentlig ikke én optimal løsning. Derfor appellerer bestyrelsen til god nabodialog om de konkrete problemer man måtte opleve.

Myndighedsrelationer

Muren mod Flintholm

Projektet er afsluttet. Pga. sygdom hos entreprenøren tog det længere tid end forventet at etablere muren mellem Flintholm st. og VG 48/50. Muren er nu etableret som aftalt, og det er umiddelbart lykkedes at bevare flere af de høje træer.

Der er som aftalt plantet vedbend, som skal gøre muren grøn mod stationen. Der er ikke plantet vedbend på siden mod VG 48/50.

Ifm. anlægget har det været nødvendigt at fjerne al beplantning på skrænten mellem stationen og muren. Her er der plantet nye buskplanter, men skrænten fremstår pt. meget “nøgen”, og vil nok gøre det længe.

Umiddelbart efter etableringen blev der malet graffiti på begge sider af muren, ligesom det er konstateret, at muren ofte bruges som læhegn for stationens gæster, der ikke nåede at gå på toilettet, inden de tog hjemme fra.

Støj – dialog med Bane Danmark

Dialog om støj – Bestyrelsen har sendt et samlet brev om øgede støjgener fra højbanen til BaneDK. Beboere har oplevet øgede støjgener, og henvendelser fra beboere til BaneDK har ikke givet effekt. Bestyrelsen har sendt et brev med kraftig opfordring til at Bane-Danmark får repareret skinnelegemet, så den voldsomme støj kan reduceres. Bane -Danmarks svar var ”at man er i gang med at prioritere sagen”. Sidste tilkendegivelse fra BaneDanmark (modtaget efter generalforsamlingen) lyder, at skaden forventes repareret d.23.juni 2016.

Grundskyld

En gruppe beboere har været aktive i debatten. Pt. afventer alle politisk udspil.

Øvrige aktiviteter

Nye beboere har modtaget velkomstbrev og kvalitetsmanualen.

Historikere med interesse for havebyer har besøgt os og kigget på flere haver og huse i kvarteret. De lovede os at vende tilbage om deres projekt, men vi havde ikke hørt mere fra dem inden generalforsamlingen (efter generalforsamlingen har vi fået oplyst, at der forventes udgivet en bog om havebyer i starten af 2017).

Indbrud i kvarteret: Bestyrelsen har besluttet fortsat at informere om sådanne hændelser, i form af e-mail til alle beboere, hvis beboere ønsker det. Og så i øvrigt fortsat informere om forskelle former for indbrudssikring og forebyggelse, nabohjælp etc.

Kommende aktiviteter

 • Sommerfest 18. juni – inkl. åbne haver, formentlig let opgraderet version i håbet om god deltagelse
 • Overvejelser om juletræsfest inkl. indkøb af to juletræer til de to fælles arealer.
 • Loppis i støbeskeen til 2017, men bliver ikke afholdt i år.

Kommentarer til og debat af formandens beretning:

Ang. Kvalitetsmanualen:

Lars VG 116 er nyligt tilflyttet bemærker at manualen er let at læse og gå til. Det kan dog være svært at afveje hvad der er vigtigst og hvad der tages mindre højtideligt. Personlig aflevering af kvalitetsmanualen ville være en god ide, så kan man lettere kontakte og spørge efterfølgende.

Flere bakkede op om bestyrelsens beslutning om ikke at få myndighed i forbindelse med dispensationer. Formanden supplerede med oplysning om at bestyrelsen får alle byggesager, som Mick fortsat kigger igennem. Vi får dog kun de sager som kommunen påtænker at give dispensation til. Sager som kommunen afviser at give dispensation til får vi ikke. Ved mødet med kommunen blev det klart at forslag til ændringer til kvalitetsmanualen er mulige at fremsætte.

Der var ros til bestyrelsen for at ville lave en kortere og endnu mere læsevenlig version af de vigtigste dele af manualen. Det blev nævnt, at det kan være svært at overskue alle krav til bygningerne fordi nogle fremgår af lokalplan og andre af kvalitetsmanual.

Ang. Parkering:

Det omtaltes, at det ikke er tilladt at nedlægge indkørsler på vores grunde. Der var nogle problemer med udefra kommende biler, som parkerer flere steder i kvarteret. Det blev nævnt, at hvis vi ikke nøje følger den rundsendte parkeringsplan, som skulle gøre det muligt, at komme rundt nogenlunde uhindret- så risikerer vi, at renovationsbiler og brand- og redningskøretøjer ikke kan komme igennem kvarteret.

Hvis forholdene bliver værre og myndighederne konstaterer, at der ikke er gennemkørsel vil vi i værste fald kunne risikere skrappe parkeringsregler med markerede gule parkeringsfri zoner. Dermed vil parkering i kvarteret blive endnu mere besværlig for alle. Derfor opfordrer bestyrelsen til at parkeringsplanen overholdes.

Hvis en brik i systemet ikke følger planen, så bryder systemet sammen, som én bemærkede.

Bestyrelsen fik forslag om at sammenkalde de lave nr. VG til et fælles møde for at få snakket sammen og finde løsninger på de evt. problemer som imellem opstår. I det hele taget var der enighed om at naboer må tale sammen og få lavet aftaler, der hvor problemer opstår.

Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskab:

Carsten fremlagde regnskabet som blev godkendt.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke kommet forslag.

 1. Budget 2017 og kontingent.

Den foreslåede forhøjelse af hensættelser på 12.000 kr. blev vedtaget

Kontingentet uændret blev vedtaget.

Der var ros til Carsten for fastholdelse af det høje medlemstal

 1. Valg til bestyrelsen

Peter Have, Ulla Svendsen og Else Slange blev genvalgt for 2 år i 2016

 1. Valg af revisor

Torben Arnbjerg-Nielsen blev genvalgt og alle i forsamlingen blev opfordret til at overveje at påtage sig opgaven ved næste valg.

Ros til bestyrelsen for den udarbejdede prioriteringsplan, som opdateres løbende.

I den forbindelse blev der spurgt til planerne på Frb. for klimatilpasning. Vi skal huske at vi har et veldokumenteret materiale ang. oversvømmelser ved skybrud. Peter svarede, at vi endnu ikke har handlet på dette, og at vi følger op på det ved kommende bestyrelsesmøder.

Ref. Else Slange