Bestyrelsesmøde 1. juni 2017

Referat af bestyrelsesmødet hos Marie VG 84, d. 1.juni 2017 fra kl. 20.

1. Opfølgning på generalforsamling og drøftelse af emner der skal bearbejdes i løbet af året:

 • En pixipjece: til håndværkere om rammer og regler for forandringer og fornyelser på vores huse. (Peter)
 • Jordfarver: Vi vil have forklaret jordfarver ud fra bem. Og fortolkninger i forbindelse med udarbejdelse af Kvalitetsmanualen. Planloven siger om husenes farve: ”Ved vedligeholdelse af bebyggelsen skal det tilstræbes, at denne fremtræder med oprindelig udformning og farve. Malede husfacader skal have traditionelle kalkagtige farver” (Else spørger Mick og opsummerer)
 • Rotter: søge Statistik fra kommunen, samtidig foreslå kontakt til Bane Danmark, tjekke vejledning ang. rottebekæmpelse (Marie handler på dette)
 • Parkering: Formålet var at alle tænker over hvordan de parkerer bedst så de ikke vanskeliggør passage også for større biler. (Peter laver et oplæg til konklusion og kommunikation til foreningen. Drøftes på bestyrelsesmøde 5.9.)
 • Vedtægtsændring: generalforsamling indkaldes til at finde sted umiddelbart før ordinær Generalforsamling 2018. Forslaget skal udsendes 3 uger før, jf. vedtægterne (Peter)
 • Store træer: Der tages en snak med stadsgartneren mhp at kunne kommunikere til foreningen om begrænsninger og muligheder i forhold til beskæring, udskiftning af syge træer m.v. (Ulla)
 • Grafitti og vejens vedligeholdelse: Ulla varetager handlinger på disse områder.
 • Hjemmesiden: Marie laver en plan for hvordan den kan udformes. Vi havde en debat om Facebook som supplement til hjemmesiden, men tog ingen beslutning herom.
 • Besvare henvendelser: fra beboere (Ulla) evt. efter kontakt til Peter
 • Kassererens arbejde: Ulla og Bo tager kontakt til Carsten for begge at blive sat ind i arbejdsgangen
 1. Aftaler vedrørende sommerfesten 10.6.: Peter udformer invitationen, trykker og leverer til Sissel, som deler ud. Vi debatterede hvordan vi får lavet en inkluderende fest. Bo og Peter sørger for pavillon og Bo sørger også for fadølsanlæg og fustager.
 2. Støj- og luftgener fra veterantog: – henvendelse fra Leika VG 48 i lyset af, at der køres betydeligt oftere med veterantog nu end tidligere. Emnet var ikke oppe på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, for at få mere viden om de oplevede gener, at der bliver gennemført en lille rundspørge, dvs.   blandt beboerne og at det derefter overvejes at skrive et udkast til brev til Bane Danmark, hvis der er generel opbakning til at reagere som samlet forening (Peter)
 3. Årets vigtige datoer:

2017
Den 5. september – bestyrelsesmøde hos Peter
Den 14. november – bestyrelsesmøde
Den 3. december – JULETRÆSTÆNDING!

2018
Den 30. januar – bestyrelsesmøde
Den 11. februar – FASTELAVN !
Den 10. april – bestyrelsesmøde
Den 19. april – ekstraordinær generalforsamling og ordinær generalforsamling
Den 29. maj – bestyrelsesmøde