Referat af bestyrelsesmøde 18. april 2016

Til stede var Peter (ref), Else, Ulla, Sissel, Carsten og Kasper.

  1. Godkende materiale til generalforsamling.
  2. Regnskab vedhæftet – ok til det forelagte udkast
  3. Mail fra Leika om parkering

–          emnet tages op under formandens beretning og der opfordres til bemærkninger fra generalforsamlingen.

4. Dagsorden for generalforsamlingen (Peter medbringer til mødet)

– dagsorden blev godkendt og udsendt til alle beboere

5. Formandens beretning (Peter orienterer om hovedpunkter) – bestyrelsen supplerede beretningen med par ekstra emner

6. Aftale praktik vedrørende generalforsamlingen. Hvad skal udsendes forud. Hvem køber øl og vand m.v.? Aftaler med dirigent o.a.?

Carsten køber øl og vand og Ulla køber vin til pedellen.

7. Status på Banedanmark dialog

Fortsat ikke udbedret. Derfor aftalt, at bestyrelsen afsender tydelig rykker til BaneDanmark.

8. Aftale tidspunkt for næste bestyrelsesmøde(r)

Mandag den 6. juni kl. 20 – sted følger, evt. besigtigelse af muren hos Kasper

9. Evt.

Loppemarked – bliver alligevel ikke i 2016, men udskydes til 2017.

Grafitti på muren mod Finsensvej – er anmeldt til kommunen og det bliver udbedret.

Huller i vejen – Ulla rapporterer til kommunen