Referat af generalforsamling for Frederiksberg Kommunale Funktionærers Boligforening

Onsdag den 29. april 2010 kl. 19

 

 

Dagsorden

 

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskab 2009

4.      Forslag

-          Bunkersanlæg

-          Naboovervågning, retningslinier

5.      Orientering sommerfest

6.      Budget 2010

7.      Valg til bestyrelsen.

8.      Valg af revisor.

9.      Evt.

 

 

Ad 1.

Knud Erik, VG 40, blev valgt til dirigent. Mick VG 7 blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Ad 2.

Formandens beretning til generalforsamlingen 29. april 2010

Det har heldigvis været et stille år. Det største højdepunkt har været de nye lysmaster. For 1½ år siden fik vi tilsagn fra Frederiksberg kommune om de nye lysarmaturer. Behandlingen og opsætningen er gået hurtigt. Vi kan derfor allerede nu nyde de første master.

 

Det andet højdepunkt er den kommende jubilæumsfest den 19. juni. Planlægningen skrider frem under ledelse af Katrine V.G. 52 og Alan V.G. 25.

 

Finsensvej har fået midterrabat.

 

Bunkeranlæggene har bestyrelsen ikke kunnet afhænde. Det skyldes at vi ikke kunne få en indsigelsesret overfor eventuel videregivelse af brugsretten. Der vil dog være meget lille sandsynlighed for, at brugsretten vil blive overdraget. Emnet vil blive drøftet senere på generalforsamlingen.

 

Der har været problemer med vedligeholdelsen af stierne i kvarteret. Bestyrelsen har tidligere gjort opmærksom på problemet. Vi fortsætter dialog med kommunen med henblik på en varig løsning.

 

Kvalitetsmanualen er kommet, og er delvist delt ud.

 

Bestyrelsen har været i dialog med Frederiksberg Kommune, for at få en beplantning op af muren ved Finsensvej. Det har dog ikke givet anledning til en løsning.

 

P-planen for kvarteret er blevet skrinlagt. Bestyrelsen har måttet konstatere, at det primært er folk ude fra, som ikke er bekendt med p-planen, der giver anledning til problemer. Desuden er der enkelte beboere, hvor det lader til, at de mere eller mindre konsekvent ikke ønsker at følge planen.

 

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 3.

I fravær af kasserer Morten VG 8 gennemgik Leika VG 48 regnskabet, som var udsendt på forhånd. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4.

1) Bestyrelsen havde stillet forslag om at afhænde bunkersanlæg til kommunen. Begrundelse herfor var primært, at Boligforeningen dermed ikke kan blive pålagt udgifter til vedligehold.

Ved afstemning stemte 15 for forslaget, heraf 1 ved fuldmagt, 1 stemte imod og 1 undlod at stemme.

Bunkersanlægget afhændes hermed til kommunen.

 

Bestyrelsen overvejer, at udarbejde 5 års plan for ændring af pladsen ved Buen, således at pladsen,  ved grundejerforeningens 100års jubilæum, kan fremstå uden bunkersanlæg.

 

 

 

 

 

 

2) På baggrund af de mange indbrud i kvarteret ønskede bestyrelsen at diskutere forslag for fælles præventive retningslinjer for naboovervågning m.m.

Flere tiltag blev nævnt herunder:

-          naboorientering ved bortrejser, ferier og andet

-          sms-kæde

-          email-info

 

Bestyrelsen arbejder videre med et oplæg.

 

Ad 5.

Leika VG 40 orienterede kort om Festudvalgets planlægning af årets jubilæumsfest.

Der er truffet aftale med klovn som vil underholde de yngste i lighed med arrangementet for 5 år siden og der vil være band der spiller op til dans senere på aftenen.

Herudover vil der være grill og kagekonkurrence.

Festudvalget, Katrine VG 42 og Allan VG 25 efterlyser interesserede, der vil hjælpe og påtage sig praktiske opgaver.

 

Ad 6.

Det blev diskuteret om kontingentets størrelse skulle fastholdes.

Dette var der enighed om. Kontingent er dermed uændret.

 

Ad 7.

Leika VG 40, Morten VG 8, og Marianne VG 62 var på valg.

Alle blev enstemmigt genvalgt.

Claude VG 19 og Mick, VG 7 og Jens BU 16 fortsætter i bestyrelsen

 

Ad 8.

Lars Bloch VG 48 blev genvalgt som revisor.

 

Ad 9.

Følgende punkter blev diskuteret under evt.:

Genbrugscontainere.

For at mindske antallet af genbrugscontainere hos de enkelte husejere, blev det foreslået at være fælles om f.eks. ”plast” og ”metal”.

Storskrald m.m.

Der blev opfordret til først at stille affald ud til storskrald tidligst en week-end før afhentning.

Desuden var der flere der tilkendegav at trailere og byggeaffald kun kortvarigt skulle parkeres og opbevares på pladser og fortove.

Beplantning mod vej og stier.

Der var igen opfordringer til at beskære beplantning mod vej og stier så passage opretholdes.

Det blev bemærket, at hække mod skel højst må være 180 m. I kvalitetsmanualen er der dog henstillinger til at der mod offentlig vej er et åbent udtryk

Hunde i snor.

For at foregå hundeluftere udefra med et godt eksempel opfordrede Claude VG 19 til, at kvarterets hundeejere holdt deres hund i snor.

Hundeposestativ.

Foreningen blev tilbudt et hundeposestativ. Det var en meget generøst tilbud, men foreningen takkede nej. Hvis der skal sættes et sådan stativ op i kvarteret skal det være kommunen der gør det, da kommunen derved også har forpligtigelserne til, at det bliver tømt og vedligeholdt.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen cirka kl. 20:30.

 

    Dirigent                                         Formand                                    Referent

Knud Erik Dahl                              Leika Jørgensen                        Mick Ammentorp