Referat af generalforsamling for Frederiksberg Kommunale Funktionærers Boligforening

Tirsdag den 24. april 2012 kl. 20:30.

 

 

Dagsorden

 

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskab 2011

4.      Indkomne forslag

-          a) 100 års projekt ved bunkersanlæg.

-          b) Ændring af kvalitetsmanual, tage og hegn.

-          c) Specificering af kvalitetsmanual, jordfarver.

-          d) Ændring af kvalitetsmanual, beplantning, forslag fra Claude.

5.      Budget 2011 og kontingent

6.      Valg til bestyrelsen. (Marianne, Morten og Leika)

7.      Valg af revisor.

8.      Evt.

 

 

Ad 1.

Knud Erik, VG 40, blev valgt til dirigent. Mick VG 7 blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Ad 2.

Formand Leika VG 48 aflagde beretning – formandens beretning vedlagt som bilag.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 3.

Kasserer Morten VG 8 gennemgik regnskabet, som var udsendt på forhånd.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4.

a) 100 årsprojekt ved bunkersanlæg.

Mick VG 7 redegjorde for forløbet siden sidste Generalforsamling.

Der er blevet afholdt 2 møder med kommunen. På disse møder er de ideer og forslag blevet præsenteret, som bestyrelsen og repræsentanter fra beboere omkring pladsen er blevet enige om.

Kommunen ser positiv på ide og forslag og har oplyst at de vil bistå med hjælp og oplysninger med henblik på udarbejdelse af budget, viderebearbejdning af forslag samt ansøgning om tilskud fra fonde.

Ved valg af materialer og beplantning har kommunen lagt vægt på, at der ikke må være for stort et vedligehold. Desuden ser kommunen ingen problemer i at fjerne bunkersanlæg og samtidig bevare de 3 store træer.

Kommunen oplyste dog at træet nærmest ejendommen Buen 13 er angrebet af sygdom og derfor evt. skal udskiftes. Udgift hertil er pålagt kommunen.

 

 

 

 

Marianne VG 62 gennemgik forslaget, som blev præsenteret i form af model og en kort beskrivelse. Beskrivelse er vedlagt som bilag.

 

Det blev pointeret, at det ikke er hensigten at udgifterne til forskønnelse af pladsen hverken helt eller delvist skal pålægges beboerne i kvarteret.

Det er ideen at udgift til fjernelse af bunkersanlæg afholdes af kommunen. Øvrige udgifter søges dækket af fonde.

 

Det blev ligeledes præciseret, at det var det fremlagte forslag der skulle stemmes om.

Såfremt at f.eks. besparelser ville medføre radikale ændringer af forslaget, skulle der afholdes ny afstemning om dette på en kommende generalforsamling.

 

Bemærkninger:

Henrik BU 13 syntes ikke at de ønsker, som beboerne omkring pladsen havde fremlagt, var blevet tilgodeset.

Carsten BU 17 oplyste, at beboerne omkring pladsen havde fremsat mange forskellige ønsker og at disse ikke alle kunne tilgodeses. Forslaget skulle derfor ses som et kompromis mellem beboernes og bestyrelsens ønsker samt de krav og bemærkninger, som kommunen havde haft til, at de kunne støtte forslaget.

Der var desuden en enkelt der udtrykte frygt for, at en plads med denne udformning ville tiltrække et publikum, som normalt ikke holder til i kvarteret.

Det blev tilbagevist af flere andre, der mente, at dette problem også blev tilkendegivet før den seneste ændring af forholdene ved bunkersanlægget for ca. 10-12 år siden. Men det har siden vist sig, at det ikke har medført nogen problemer – formentlig, som det blev sagt af en af de fremmødte, fordi der er for langt til kiosken.

 

1 undlod at stemme – resten stemte for. Forslaget blev godkendt.

 

Bestyrelsen vil nu tage kontakt til kommunen for afholdelse af nyt møde, hvor man sammen kan fastlægge den videre planlægning.

Det er hensigten, at bestyrelsen til næste års Generalforsamling vil fremlægge økonomi på baggrund af et mere detaljeret projekt samt en tidsplan for udførelsen frem til færdiggørelsen i foråret 2015.

 

b1) Tage

Følgende ændring kom til afstemning:

”Tagvinduer i varierende størrelse passer ikke ind i områdets karakter. Mod gade må der ikke etableres tagvinduer (ovenlysvinduer). Der kan dispenseres for dette såfremt der anvendes tagvinduer af typen GVO (fredningsvinduet). Mod haver kan der opsættes tagvinduer, som højest må være 140 x 70 cm. De skal opsættes symmetrisk……”

 

3 stemte imod – heraf 1 pr. brev/fuldmagt. Forslaget blev vedtaget

 

 

 

 

b2) Hegn

Følgende ændringer/præciseringer kom til afstemning:

Stakit i skel mod gade.

Kvalitetsmanualen suppleres med tegning med mål af kvarterets oprindelige stakitter.

Tegning kan anvendes som vejledning ved opførelse af fremtidige stakitter.

 

Alle stemte for. Forslaget blev vedtaget.

 

b3) Tilbagetrukne plankeværker/hegn/mure.

Der kan opføres plankeværker/hegn/mure mod gade, såfremt disse ikke opføres nærmere gade end ejendommens facade mod gade.

Hegn/plankeværker kan opføres i træ malet i jordfarver. Mure kan opføres med overflade/farve som tilstødende ejendom.

 

1 stemte imod – 4 undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget.

 

b4) Hegn i naboskel.

Ved hegn i naboskel gælder Hegnsloven.

 

c) Specificering af Kvalitetsmanualen, jordfarver.

            Det specificeres i Kvalitetsmanualen til ”rene klassiske jordfarver”.

 

            Alle stemte for. Forslaget blev vedtaget.

 

d) Ændring af Kvalitetsmanualen, beplantning, forslag fra Claude VG 19.

Claude trak sit forslag. Men han gav samtidig udtryk for, at kommunen efter hans opfattelse bør være mindre restriktiv, når den som anført i lokalplanen skal godkende, at træer over 25 år beskæres eller fældes, idet store og høje træer kan have ugunstig indvirkning på solindfald i haver og huse, ligesom rødder fra træer både kan beskadige afløb og fundamenter. Dette synspunkt vandt bred tilslutning, og generalforsamlingen  opfordrede bestyrelsen til at tage sagen op med kommunen.

Da dette ikke er nævnt i Kvalitetsmanualen men i Lokalplanen blev der ikke stemt om at

kunne fælde eller beskære træer der er over 25 år gamle.

 

Bestyrelsen vil tage pkt. b) – d) op på et møde med kommunen

 

Ad 5.

Morten VG 8 gennemgik budget for 2011.

Kontingentets størrelse fastholdes.

Desuden blev det oplyst at foreningens medlemstal nu er på 91, det højeste i mange år, hvilket især skyldes en ihærdig indsats fra Carsten BU 17 og Gitte VG 60.

 

Som det fremgår af budget hensættes der stadig kr. 10.000,-/ år til 100 års jubilæumsfesten.

 

 

 

 

 

 

Ad 6.

Marianne VG 62 var på valg. Hun genopstillede og blev valgt.

Leika VG 40 og Morten VG 8 kunne ikke genvælges pga 6 års reglen.

I stedet valgtes Anders VG 43 og Ulla VG 88.

Mick (ny formand), Claude VG 19 (ny kasserer), Carsten BU 17, (suppl og webmaster) fortsætter i bestyrelsen.

 

Ad 7.

Torben VG 11 blev valgt for de 2 næste år.

Nils-Ole VG 40 er suppleant endnu 1år.

 

Ad 8.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen cirka kl. 22:00.

Der var fremmødt i alt 22 personer til årets generalforsamling.

 

    Dirigent                                         Formand                                    Referent

Knud Erik Dahl                              Leika Jørgensen                        Mick Ammentorp