Referat af FKFB bestyrelsesmødet fredag 5. april 2019

1. Forberedelse af generalforsamling

 1. Praktik: –
  Lokale bestilt 19.30 – 21.30 Lars. – klargøring af lokale: alle møder kl.19 på Falkonergårdens Bibliotek – drikkevarer: Lars og Bo. – Dagsorden- regnskab – kontingentændring: kopieres af Peter til uddeling
 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden ok
  NB: fjern ex. Generalforsamling fra overskrift, noten til pkt.4 omformuleres efter Det foreslås i retning af følgende: at alle husstande fremover betaler samme kontingent nemlig 300 kr. pr år startende fra 2020, og at pensionistrabatten således fjernes.
  Det fremlagte budget bygger derfor på uændret kontingent for 2019
 3. Temaer til formandens beretning: (sendes ud til bestyrelsen for at få kommentarer)?
  Peter skriver bl.a. lidt om sidste års debat og om det forestående møde om samme med kommunen og spørger generalforsamlingen om der er yderligere emner/spørgsmål til mødet med kommunen 1.maj. Derudover bruges referaterne til at kort opkog.
  Peter sender et udkast til beretning rundt til bestyrelsens kommentering.
 4. Øvrigt materiale? Regnskab:
  Bo: Der udestår et par poster. Har vi et udestående for hjemmesiden?? Vi mangler indtægter fra kontingenter omkring 5000 kr., det er ret voldsomt.
  Lars sender rykker ud via e-mail – listen samt leverer i postkassen.
  Bestyrelsen vil fremover udsende en nytårshilsen ud med en husker om kontingentbetaling, som fremover får forfald 15. marts, så vi kan få kontingenterne i hus inden generalforsamlingen.
 5. Opstart af festudvalg til sommerfest 2020 (stor 5 års fest)
  Peter vil opfordre folk til at melde sig til et festudvalg for næste års sommerfest – Peter vil gerne selv deltage
 6. Udvælge dirigent forslag: Mick, : Else kontakter Mick. Referent : Else foreslås.
 7. Valg til bestyrelsen: bestyrelsesmedlemmer Bo og Marie er på valg, suppleant Sune er på valg Revisorsuppleant. Jacques fra VG. 66 er på valg

2. Forberedelse af drøftelse med kommunen
Jf. Bo’s korrespondance: Vi fik lagt en plan for den løbende dialog med kommunen og fastlagt et møde 1. maj 2019, kl. 15-16.

3. Invitation til sommerfest 22. juni
Lars sender invitationen ud via mail.

4. Procedure for referater
Bbestyrelsesreferater findes ikke på hjemmesiden: Lars lægger for nuværende de manglende referater ud på hjemmesiden, og samtidig lægges også notatet om hønsehold ud. Vi aftalte at Else skal have endnu et kursus i at lægge tekst på hjemmesiden, så hun kan lægge referater ud løbende, når Peter har godkendt.

5. Myndighedhenvendelser
– byggesager: Vi har ikke haft nye henvendelser
– andet: VG. 14 er solgt og der flyttes ind pr. 1.6. Vi skal huske velkomstpakke

6. Evt.
Else retter fokusområder til og sender ud til alle.

 

Høns på Frederiksberg

Det er forholdsvis nemt at holde høns også selv om man bor i et villakvarter midt i en storby. Høns er nemme at holde. Med passende valg af foder- og vandingsautomat kan de passe sig selv i flere dage. Der er mangle forskellige hønseracer, som det kan være relevant at holde.

Det er dog vigtigt at samle noget viden om dyrene, både for at sikre sig at dyrene har det godt og lægger mange æg, men også for at sikre det gode naboskab.

Regler

Kommunens regler for hold af høns på Frederiksberg er beskrevet i dette dokument

Det følgende uddrag lægger vægt på regler, der er med til at sikre at hønseholdet ikke er til gene for naboerne. Herunder at hønseholdet ikke tiltrækker rotter.

Hvert hønsehold må højst bestå af 10 høns, heraf højst 1 hane. Desuden er det tilladt at have kyllinger i samme hønsehold, dog højst 10 stk. I tætliggende hønsehold, hvor haner opildner hinanden til vedvarende galen, kan Teknisk Direktorat forbyde haner.

Omfatter hønseholdet en hane eller hanekylling, skal dyrene holdes indelukket i et mørkelagt hønsehus, fra solnedgang indtil kl. 7.00 på hverdage mandag til fredag og indtil kl. 8.00 på lørdage samt søn- og helligdage. Der må ikke være tændt lys i hønsehuset i ovennævnte tidsrum.

Der må ikke holdes ænder og gæs i tilknytning til beboelse. Der må ikke holdes stærkt skrigende fugle som f.eks. påfugle, visse arter af fasaner og store papegøjer udendørs i tilknytning til beboelse.

Bure og huse, der tjener til permanent ophold for husdyr, skal indrettes og sikres, så rotters adgang forhindres. Bure og huse skal hæves mindst 35 cm over jorden.

Dyreholdet må ikke give anledning til uhygiejniske forhold eller medføre væsentlige gener i form af støj eller lugt. Følgende forhold skal i den forbindelse iagttages: Foder skal opbevares i rottesikre beholdere.

For at sikre mod fugleinfluenza skal Fødevarestyrelsens generelle anbefalinger vedr. fugleinfluenza følges, jf. www.fugleinfluenza.com

Praktisk info

Der findes som nævnt mange forskellige hønseracer. Den nemmeste race at holde er Isa Brown.

Isa Brown høns er børnevenlige og lægger ca. et brunt æg i døgnet. Disse høns koster ca. 70 kroner per stk. hvor mange andre kan koste 120-150 kr. per stk. eller mere. Der kan være stor forskel på æggenes størrelse og farve hos andre arter, men alle æg smager ens. Isa Brown er ikke egnet til at slagte, da deres vækst hovedsageligt går til produktionen af æg.

Høns kan købes som store kyllinger eller som hønniker (16-18 uger), hvor sidstnævnte kan forventes at lægge æg indenfor 2-4 uger efter købet.

Høns kan ventes at lægge æg i 2 år. Derefter vil produktionen aftage. Man kan forvente at hønsene lægger færre æg i vintermånederne.

Høns spiser mange slags foder. Hvis man har høns, der lægger mange æg, er det vigtigt at de får rigeligt med protein. Dette sikres lettest med specielle foderpiller til æglæggende høns. Ellers spiser de mange slags korn, majs, madrester og er meget glade for kød. Det anbefales ikke at give hønsene fisk, da æggene kan tage smag heraf. Foderet skal som nævnt opbevares i tillukkede beholdere, så rotter og andre skadedyr ikke kan få fat på det. Når der fodres fx med madrester, er det vigtigt, at der ikke fodres med mere mad end hønsene kan nå at spise på et par timer – ellers tiltrækker det rotter.

Hønsene skal have et hønsehus at bo i. Der skal være strøelse og en pind de kan side på om natten. Høns kan sagtens tåle kulde, men tåler ikke træk. Høns skal have adgang til vand. I tilfælde af langvarig frost kan man købe en varmeplade som holder vandet frostfrit. Der findes automatiske vand- og foderbeholdere, så hønsene kan klare sig i løbet af dagen og måske et par ekstra dage, hvis man er kortvarigt bortrejst.

Vi har ræve i området. Det er derfor vigtigt, at man lukker hønsene forsvarligt inde om natten.

Hønsene sætter pris på masser af plads og vil gerne løbe frit omkring i haven, hvor de er gode til at spise insekter og snegleæg. Husk at haven skal være indhegnet forsvarligt!

Mere information

Spørgsmål, rettelser eller tilføjelser til ovenstående kan sendes til gregersen.lars@gmail.com