Bestyrelsesmøde 18. september 2013

Bestyrelsesmøde d.18-9-2013 kl.20 hos Mick VG 7

Tilstede: Carsten Buen 17, Ulla VG 88, Sissel VG 26, Mick VG 7, Marianne VG 62(referent)

Fraværende: Anders Emil VG 43

1. Hjemmesiden

Carsten Buen 17, Troels VG 26 og Dennis Buen 9 arbejder ihærdigt på redesign og fornyelse af vores  hjemmeside.  Nye fotos af kvarteret lægges ind og indholdet evalueres og opdateres. Carsten efterlyser anbefalinger af gode håndværkere, som bestyrelsen kan lægge ud på hjemmesiden.

2. Adresseliste

Opdateret adresseliste sendes ud på mail i efteråret og printes og uddeles til enkelte beboere uden mailadresse. Adresselisten vil desuden ligge på foreningens hjemmeside med et log in for kvarterets beboere.

3. Myndigheder

Vej og Park ved Frederiksberg kommune har sammen med tidligere bestyrelsesmedlemmer og Mick besigtiget beplantningen på skråningen ved Flintholm station. Bemærkningerne var følgende: Tujaerne står med for stor afstand til at danne et lukket bælte.  Stadsgartneren foreslår at der plantes taks mellem tujaerne for lukke beplantningen. En beskæring af den øvrige beplantning vil i øvrigt gavne tujaernes vækst. Desuden konstateredes at 2 tujaer var i dårlig vækst på grund af afvanding på skråningen, da der ikke er etableret en ”skål” omkring stammen ved terræn. Bestyrelsen afventer en skriftlig vurdering fra stadsgartneren, som efterfølgende videresendes til Banedanmark.

Bestyrelsen arbejder desuden på et opfølgende møde med  Bygge og Bolig for at få præciseret formuleringerne i kvalitetsmanualen

4. 100 års projektet

Vi mangler stadig svar fra en enkelt fond,  men vi har fået positiv tilkendegivelse fra en fond,  som betinger sig at kommunen eller foreningen står for al vedligeholdelse af anlægget. Bestyrelsen følger op på dette. Desuden vil der blive fremsendt ansøgninger til nye fonde.

5. Beplantningen ved muren Finsensvej.

Den ene beplantning ved muren er blevet klippet over og derfor gået ud. Muren er bemalet med graffiti og vejbelægningen er fuld af lapper og trænger til istandsættelse.  Ulla har aftalt et møde med Mick sammen med Jacob Jensen fra Vej og Park og for at diskutere beplantningen på muren, graffiti  og  reparation af vejbelægningen.

Evt.

Der er observeret mistænkelige personer i kvarteret og der er i løbet af sommeren begået 3 indbrud og en aflåst cykel er blevet stjålet fra en af forhaverne.

Ulla oplyser, at nogle kommuner ikke bevarer de gamle tegninger og dokumenter over ejendomme,  når disse bliver digitaliseret og lagt ud på kommunens hjemmeside. Frederiksberg Kommune har oplyst på henvendelse fra bestyrelsen,  at de arkiverer alle ,  selvom de også ligger tilgængelige på kommunens hjemmeside.  Kommunen har digitaliseret alle dokumenter på byggesager frem til og med 2006. D.v.s at byggesager efter 2006  ikke findes på nettet endnu.

Ulla har kontaktet Adam Uldall som vil forære foreningen diverse historisk materiale som vi takker for.

Bogtrykkeren som har trykt bogen om kvarteret vil tilsende os filen.

Næste bestyrelsesmøde 13. nov. 2013 hos Carsten Buen 17

Frederiksberg 22-9-2013

Bestyrelsesmøde 23. maj 2012

Bestyrelsesmøde onsdag d.23.maj 2012 hos Mick, Ved Grænsen 7

Tilstede: Ulla, Carsten, Claude, Mick og Marianne(referent). Afbud: Anders.

1. SOMMERFEST

Sommerfesten på plænen afholdes lørdag d.23.juni Kl.18. Der vil ikke være fælles grill i år. Loppemarked kl.15 Berit og Jan, Ved Grænsen 90 åbner deres have med bål kl.22

2. 100ÅRSPROJEKTET

Det fremlagte projekt om forskønnelse af pladsen ved Buen blev godkendt på Generalforsamlingen og bestyrelsen tager nu kontakt til kommunen som vil være behjælpelig med at prissætte projektet. Dernæst ansøger vi om støtte fra diverse fonde bl.a Frederiksbergfonden.

3. KVALITETSMANUAL

Møde aftales med kommunen, Bygge, Plan og Miljøafdelingen, om evaluering og opdatering af kvalitetsmanualen efter at den nuværende manual har været retningsgivende i 5 år

4. HJEMMESIDEN

Carsten vil påtage sig arbejdet med at modernisere og opdatere vores hjemmeside.

5. EVT.

“Tilbud til foreningen” lægges ud på hjemmesiden. Bl.a tilbud om alarmanlæg, låneomlægning o.s.v.

“Håndværkerliste” med gode og dårlige håndværkere lægges ligeledes ud på hjemmesiden Ulla overtager ansvaret for foreningens arkiv.

Carsten lægger gode postkasseløsninger ud på hjemmesiden

Næste bestyrelsesmøde afholdes i september

Husk at betale kontingent 250kr til foreningen på regnr.3186  kontonr.7403070

God sommer

Formandens beretning til generalforsamling 24. april 2012

Formandens beretning til generalforsamlingen 24. april 2012 (dagsordenens punkt 2) 

Det der har fyldt mest for bestyrelsen er hundredårsprojektet ved bunkersanlægget samt skybruddet den 2. juni.

Bunkersudvalget har arbejdet hårdt for at komme frem til et forslag som tilgodeser alle parter, og vi har haft flere møder med kommunen, som har været meget imødekommende. Mick vil fortælle meget mere når vi kommer til forslagene. Bunkersanlæggene er blevet afhændet og er nu blokeret. Kommunen har rykket entreprenøren for at få opsat skilte.

Skybruddet og de efterfølgende kraftige regnskyl affødte en del korrespondance med Frederiksberg kommune. Vi har en den sammenhæng udarbejdet en rapport som beskriver problemerne i kvarteret. Det er resulteret i at Kloakkerne i kvarteret er blevet gennemgået, og en del riste er blevet repareret. Der vil desuden blive etableret yderligere to riste. Kommunen havde i første omgang ikke fokus på kvarteret, idet kun få havde indberettet vandproblemer.

Siden sidst er kvarteret blevet et hus rigere. I Flintholm kvarteret er der bygget et stort center, som er meget dominerende, fra flere steder i kvarteret. Vi har talt med kommunen om det, og det er planlagt en mindre skov foran bygningen. Træerne ser ikke ud af meget i dag, men det er planen, at de skal vokse.

Vi har desuden haft møde med kommunen angående byggesager. Kommunen har lovet at stramme op på sagsbehandlingen, så den bliver hurtigere og mere ensartet. De har udnævnt en person som er ansvarlig for kvarteret.

Året har også budt på en del korrespondance med BaneDanmark. Det med varierende succes. BaneDanmark mener ikke, at de har pligt til at renholde baneskråningerne, de har dog lovet at sætte hegn op ved Finsensvej.

Træerne ved stationen dækker desværre ikke af som det var lovet. BaneDanmark vil dog ikke gøre mere ved sagen, og vi går derfor nu videre til Trafikstyrelsen som i sin tid pålagde BaneDanmark at afskærme.

Vi kan takke Birgitte Vg60 og Carsten for at vi har fået rigtig mange kontingent indbetalinger. Vi skal huske at regnskabet ikke dækker alle de frivillige timer som beboerne og bestyrelsen lægger i boligforeningen. Bl.a. kan vi takke Ulla for at holde et vågent øje med graffiti, som desværre ar været et stort problem i den seneste tid. Og til Marianne og Mick for alle de timer de har brugt på forslag til pladsen. Beboerlisten er i gang med at blive opdateret, og vil komme med i sammen med referatet for generalforsamlingen.

Sidst men ikke mindst er datoen for sommerfesten blevet fastsat. Det bliver den 23. juni, Sankt hans aften. Vi vil undersøge muligheden for at lave bål.

Leika Jørgensen

Bestyrelsesmøde d. 10. april 2012

Bestyrelsesmøde onsdag den 10. april 2012 kl. 20 hos Marianne.

Til stede: Leika, Marianne, Morten (afbud), Claude, Carsten og Mick(ref.).

Pladsen – Buen.

Bestyrelsen har afholdt møde med repræsentanter fra kommunen.

På mødet blev det udarbejdede forslag, som er godkendt af Pladsudvalget, præsenteret og gennemgået.

Kommunen så positivt på forslaget, men pointerede, at det er af stor vigtighed at den ny plads ikke kræver større vedligehold end i dag.

Dette skal der tages hensyn til ved valg af materialer, beplantning m.m.

Efter en evt. vedtagelse af forslaget på Generalforsamlingen, afholdes nyt møde med kommunen om det videre forløb.

BaneDanmark.

Leika har været i løbende dialog med BaneDanmark i forbindelse med beplantning ved Flintholm Station. BaneDanmark har imidlertid valgt at forhale processen, og derfor tager vi kontakt til Trafikstyrelsen, som i sin tid pålagde BaneDanmark at afskærme.

Finsensvej 102 har fået en god kontakt med BaneDanmark mht. baneskråningens afslutning ved broen mod Finsensvej. BaneDanmark vil snart sætte et nyt hegn op.

Kontingent.

Kampagnen for at få øget foreningens medlemstal har haft en god effekt.

Der er nu kun ganske få ejendomme, som ikke har indbetalt kontingent.

Bestyrelsen gør et sidste forsøg på at få medlemstallet helt i top.

Generalforsamling.

Dagsordenen til Generalforsamlingen blev gennemgået.

Der var ikke modtaget andre forslag ud over Bestyrelsens 2 forslag:

1)    Tilføjelser til Kvalitetsmanualen.

2)    Forslag til forskønnelse/ændring af Pladsen ved Buen.

Sommerfest.

Årets sommerfest vil blive afholdt d. 23.06.12

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af Generalforsamlingen d. 24.04.12

20.04.12

Bestyrelsesmøde d. 25. januar 2012

Bestyrelsesmøde onsdag den 25. januar 2012 kl. 20 hos Morten.

Til stede: Leika, Marianne, Morten, Claude, Carsten og Mick(ref.).

Pladsen – Buen.

Bestyrelsen arbejder på at få et møde i stand med repræsentanter fra kommunen, for at gennemgå og drøfte det udarbejdede forslag, samt fastlægge det videre forløb.

Mødet forventes afholdt i februar.

Forslag og strategi for det videre forløb, vil blive præsenteret på næste Generalforsamling.

Kloak.

Leika har udarbejdet rapport om kloakker i kvarteret. Rapporten er fremsendt til kommunen.

Kommunen har meldt tilbage at rapportens indhold er taget til efterretning og vil indgå i vurdering af kloaknettet mhp en renovering.

Der er således allerede foretaget en spuling og TV inspektion af kloakkerne.

Rapporten er lagt ud på hjemmesiden.

BaneDanmark.

Leika er i løbende dialog med BaneDanmark i forbindelse med beplantning ved Flintholm Station og baneskråningens afslutning ved broen mod Finsensvej.

Der afventes en tilbagemelding fra BaneDanmark.

 Fastelavn.

Der afholdes fastelavn på plænen d. søndag d. 19.02. kl 11.

Bestyrelsen forventer at en hjælpende hånd med det praktiske fra et par af kvarterets børnefamilier.

Der runddeles oplysninger om arrangementet

Kontingent.

Status på antallet af indbetalte kontingenter viser at medlemstallet er stærkt dalende, hvilket bekymrer Bestyrelsen, idet kontingentindbetalinger danner grundlag for bl.a. afholdelse af fastelavn og de årlige sommerfester.

Birgitte (VG 60) har været rundt i kvarteret for at uddele indbetalingskort til manglende betalere. Dette har medført 20 indbetalinger.

Men der er stadig ca. 30 svarende til ca. 25%, der ikke har betalt.

Bestyrelsen iværksætter aktion for få yderligere indbetalinger.

Diverse.

Skiltning:

Bestyrelsen følger op på manglende skiltning: ”Buen nr. 05 – 21”

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes efter nærmere aftale d. 10. el 12.04.12 kl. 20:00 hos Marianne eller Carsten.

01.02.12