Svar fra SKAT

Mick har modtaget svarskrivelse fra Skat. Kvarterets ”skatteudvalg” har gennemgået og vurderet skrivelsen. Dette har afstedkommet en række spørgsmål som er formuleret i ny skrivelse Skat. Læs svaret her: Svar fra SKAT

Bestyrelsesmøde d. 26. november 2014

Bestyrelsesmøde FKFB 26.11.14 hos Mick VG 7

Tilstede:Ulla VG 88, Peter VG 31, Mick VG 7, Else VG 12 (ref), Afbud: Sissel VG 26, Carsten Bu 17

1.    Kontingent.

Diverse opfølgning og rykkere har medført at de fleste i kvarteret nu har indbetalt kontingent

2.    100 årsfesten:

Festudvalget er udvidet og består nu af 8 medlemmer. Der er afholdt møde hvor der kom mange fine input fra de nye medlemmer. Arbejdsopgaver er uddelegeret og arbejdes på mange fronter for at skaffe ressourcer til festen, som holdes d. 20. juni 2015.

Festudvalget modtager gerne nye input og efterlyser bla billeder fra livet i kvarteret. Dette kan sendes til Ulla som samler alle input. Der vil følge løbende orientering.

3.    Myndigheder:

BaneDanmark:

BaneDanmark har sidst meldt ud, at de var klar til at møde repræsentanter fra kvarteret, for at drøfte en løsning på afskærmningen mod Flintholm Station. Da man intet har hørt fra BaneDanmark er der blevet rykket for at få dette møde i stand.

Grundværdi:

Mick har modtaget svarskrivelse fra Skat. Kvarterets ”skatteudvalg” har gennemgået og vurderet skrivelsen. Dette har afstedkommet en række spørgsmål som er formuleret i ny skrivelse Skat.

Skat har kvitteret for skrivelsen og meldt tilbage at der bliver svaret inden for 30 dage. Svar forventes ultimo januar.

Både Skats svar og vor ny skrivelse vil blive lagt ud på hjemmesiden.

4.    Fremtidige fokusområder for kvarteret

Peter fra bestyrelsen havde lavet fornemt oplæg til kvarterets fremtidige fokusområder.

Herunder grundskyld, lokalplan m.m., klimasikring, tryghed, renovering, lokalhistorie og sociale arrangementer.

Listen blev gennemgået og diskuteret på mødet og suppleret bl.a. med punkter vedrørende afskærmning mod Flintholm Station og beskæring af træer i kvarteret og på volde mod baneterrænet.

Skemaet vil blive lagt ud på hjemmesiden og vil løbende blive opdateret.

5.   Evt.

Graffiti: Ulla er i løbende dialog med kommunen angående graffiti på muren mod Finsensvej. Graffitien er et tilbagevendende fænomen, da muren er et foretrukket sted for graffiti-malere.

Beboerlisten:

Beboerlisten er opdateret pr. november 2014.

Nye ændringer eller tilføjelser oplyses pr. mail til ulla.vg88@gmail.com

 

Mærkedatoer:

Fastelavn                       15.02.2015

Generalforsamling          23.04.2015

Jubilæumsfest                20.06.2015

 

Næste møde 20.01.2015: kl. 20 hos Else VG 12

 

Bestyrelsesmøde d. 25. september 2014

Bestyrelsesmøde FKFB 25.09.14 hos Peter VG 31.

Tilstede: Carsten Bu 17, Ulla VG 88, Peter VG 31, Mick VG 7, Else VG 12 (ref), Sissel VG 26.

1.    Kontingent.

Det er tid til at betale at betale kontingent.

Hvis du endnu ikke har betalt kontingent for 2014, så er det nu tid.                       Reg. Nr. 3186, konto 7403070.

Husk at notere adressen på indbetaling. Kontingentet er 250 kr. per ejendom,

125 kr. for pensionister, og bedes indbetalt snarest.

Vi vil gerne opfordre til at der oprettes en fast årlig overførsel på betalingen via egen bank.

2.    100 årsfesten:

Datoen er fastsat til 20. juni 2015.

Festkomiteen er under opbygning.

3.    Orientering diverse myndigheder

BaneDanmark:

Korrespondancen fortsætter med Bane Danmark, som nu har indvilget i at afholde møde for at debattere afskærmning mod stationen på stedet med foreningen og de involverede parter.

Grundværdi:

Skat har endnu ikke svaret på vores henvendelse vedrørende fastsættelse af grundværdier for kvarterets ejendomme. Mick rykker for et svar.

Et ekspertudvalg (Engberg-udvalget) har i mellemtiden afleveret forslag til en ny model for beregning af grundværdi. Forslaget indebærer, at skævheder i den nuværende grundvurdering rykker med over i den nye model. Skatteministeren er ikke tilfreds med forslaget og vil bede en ny gruppe eksperter – Center for Implementering – arbejde videre med sagen.

Mick har med Leika, VG 48, og Knud Erik, VG 40, aftalt, at foreningens notat tilrettes, så det kan sendes til det nye implementeringscenter plus andre aktører. Det dokument, vi skriver til politikkerne, vil blive lagt på hjemmesiden.

4.    Hjemmesiden

Gamle billeder fra kvarteret efterlyses. Såfremt der er nogen der ligger inde med foto bedes de fremsendt til Carsten Frandsen (Webmaster) ccfrandsen@gmail.com som herefter vil supplerer samlingen på hjemmesiden.

5.   Evt.

Der var debat af fremtidige fokusområder for kvarteret på bestyrelsesmødet.

Peter laver et oplæg til diskussion af området til næste bestyrelsesmøde.

Input er velkomne fra alle i kvarteret.

NB!!!-Beboerlisten opdateres pr. november 2014.

Hvis der er ændringer eller tilføjelser, så skriv en mail til ulla.vg88@gmail.com

Næste møde 26.11.2014: kl. 20 hos Mick VG 7

Bestyrelsesmøde d. 3. juni 2014

Bestyrelsesmøde  FKFB tirsdag d.3.6.2014 kl.20 hos Carsten Buen 17

Tilstede: Carsten Bu 17, Ulla VG 88, Peter VG 31, Mick VG 7, Else VG 12 (ref), Sissel VG 26 deltog ikke.

Parkeringszoner: Der er lagt et link ud på hjemmesiden, som fortæller om indførelse af parkeringszoner på Frederiksberg. Det handler om skiltning, licenser, gæstekort m.v.. Vores kvarter bliver ramt af disse pr.1.4.2015. Bestyrelsen vil arbejde for, at der kun skiltes ved indfaldsvejene.

Grundskyld: Det på Generalforsamlingen omtalte grundige dokument fra Leika er fremsendt til Skat, som har bekræftet modtagelsen. Efter der modtaget svar fra Skat, vil der evt. blive rettet henvendelse til lokale politikere og lokalt skatteudvalg samt eventuelt presse.

Kvalitetsmanual: På næste års generalforsamling fremsættes forslag om, hvorledes man skal forholde sig til Kvalitetsmanualen. På dette års generalforsamling var der er en positiv tilkendegivelse om at følge kommunens nye holdning til vor Kvalitetsmanual, som fremover skal redigeres og udsendes af FKFB.

Skærm mod Flintholm Station: BaneDanmark foreslår en 6 meter høj skærm bag ved VG 48 + 50. Der er ikke enighed om skærmens udformning. Knud Erik og Mick afholder møde med de involverede for at nå til enighed om et alternativt forslag, som fremsendes til BaneDanmark

Tyveri i kvarteret: Det blev debatteret om, hvorvidt bestyrelsen skulle agere aktivt i denne forbindelse (anmeldelse eller andet). Bestyrelsen mener ikke det er deres opgave, men opfordrer til – ’nabokik’ /’hold øje’ – spørge ’fremmede’, hvilket ærinde de har i kvarteret – om vi kan hjælpe. Hvis en beboer oplever noget rigtig problematisk, må man selv anmelde. Bestyrelsen har ikke fået flere henvendelser, siden opfordringen. Husk også tømme postkasser/skraldespande. Der vil blive lagt check/huskeliste ud på hjemmesiden

Sommerfest: Det er den 14.juni. Der er tjek på organisering. Mick har sørget for invitationen og tager sig af bestilling af øl og vand. En ide blev fremsat: om at indkøbe noget overdækning til om 1½ år, så sommerfesten ikke drukner fremover – Lette pavilloner blev foreslået. Måske allerede i år opfordre til at tage egne pavilloner med, hvis der loves regn.

100 års Jubilæumsfest: Dato:20.06.15. Festkomite: Ulla, Marianne Thygesen, Mick bindeled til bestyrelsen. Opfordring sendes ud: Har I lyst til at melde jer til festkomiteen, så meld jer til Ulla inden 1.august – mødeindkaldelse til 1. festmøde udsendes senest 23.august. Mødet afholdes i september.

Konstituering af bestyrelsen:

Formand               Mick Ammentorp       VG 7

Kasserer               Carsten Frandsen        BU 17

:                              Peter Have                    VG 31

:                              Ulla Svendsen               VG 88

Referent                Else Slange                    VG 12

Suppleant            Sissel Fuglsang-Smith    VG 26

Eventuelt:

Vejlappehold fra kommunen har været her.

Graffiti på muren oppe ved broen er blevet fjernet – kan vi finde på et alternativ til den beplantning, som vi aftalte tidligere?  Vi kunne måske mobilisere nogen til efeuplantning i eksisterende huller.

Bunkers beplantning bliver studset 2 gange om året.

Ulla påtager sig at levere brev + bog + kvalitetsmanual til nye tilflyttere.

Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 25. september

Referent

Else Slange

Formandens beretning til generalforsamling 24. april 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 24. april 2014 (dagsordenens punkt 2)

Bestyrelsen har i år primært arbejdet videre med sidste års opgaver, hvor en del af dem efterhånden er gået hen og blevet til mærkesager:

–       Dialog med bygningsmyndighederne omkring evaluering af vor kvalitetsmanual.

–       Dialog med BaneDanmark omkring afskærmningen mod Flintholm Station.

–       Fremsendelse af ansøgninger til fonde ifm vort 100 års projekt.

–       Færdiggørelsen af den nye hjemmeside.

Bygningsmyndighederne.

Der har i det forløbne år kørt en korrespondance mellem bestyrelsen og bygningsmyndighederne, for at få klarlagt, hvorledes kommunens forholder sig til ændringer i vor kvalitetsmanual. Den oprindelige aftale gik på at der godt kunne ændres og tilføjes i kvalitetsmanualen. Manualen blev således revideret i 2009.

Kommunen gav imidlertid sidste år udtryk for, at de nuværende formuleringer var dækkende og ikke ville ændre eller lave tilføjelser til den eksisterende Kvalitetsmanual.

Da dette er i strid med tidligere aftaler og praksis, bad bestyrelsen om et møde med bygningsmyndighederne.

Foreningen var repræsenteret af undertegnede samt Knud Erik, VG 44 og Leika VG 48, som begge tidligere har siddet i bestyrelsen og deltaget i møder med forvaltningen og arbejdet med udarbejdelsen Kvalitetsmanualen.

Kommunen oplyste, at de ikke længere har ressourcer til at fortsætte den hidtidige praksis, hvor ændringer i manualen skal forelægges det politiske system og at manualen kunne udgøre et juridisk problem i relation til planloven.

Kommunen er dog meget interesseret i at fortsætte samarbejdet med vores forening. Man vil fortsat gerne modtage forslag til ændringer og præciseringer i kvalitetsmanualen og såfremt disse ligger inden for Lokalplanens rammer og man i øvrigt kan ”nikke” ja til forslagene, vil forvaltningen administrere efter sådanne nye retningslinjer.

De påpegede dog, at ved afgørelse i sager har kommunen ikke hjemmel i manualen, men må henvise til praksis og fortolkning af Lokalplanen.

BaneDanmark.

Foreningen har i flere år været i dialog med BaneDanmark angående beplantningen på baneskråningen mod Flintholm Station.

Beplantningen har aldrig fået den tiltænkte afskærmende virkning, der skulle hindre indblik til de nærmeste ejendomme/ matrikler samt området omkring pladsen, grundet dårlige vækstbetingelser.

Hidtil har BaneDanmark udvist en noget afvisende holdning til problemet, men efter at foreningen fik en udtalelse om vækstbetingelserne og beplantningens tilstand fra Stadsgartneren, har de været mere imødekommende med henblik på at finde en løsning.

Første forslag fra BaneDanmark gik på at videreføre afskærmningen på broen ved den øvre perron.

Da dette ikke kunne lade sig gøre af tekniske grunde har BaneDanmark foreslået en løsning med en 5-6 m høj afskærmning på volden mod nederste perron. Der er derfor pt afsat ca. 6 m høje træpæle på skråningens top, for at indikere højden.

Denne løsning finder både beboere, der har matrikler op til Flintholm Station og bestyrelsen som temmelig uhensigtsmæssig.

Knud Erik VG 44, har på vegne af foreningen anmodet om et møde med BaneDanmark for at få diskuteret alternative løsninger.

Grundskyld.

Den stigende grundskyld i kommunen har vagt bekymring hos mange. Leika VG 48, har derfor taget initiativ til at udfærdige en skrivelse på vegne foreningen, Skrivelsen vil ud fra 3 forskellige parametre beregner grundværdien:

–       en vurdering af vore matrikler sammenlignet med tilsvarende kvartererne

–       en vurdering af ejendom ift værdi af matrikel

–       en sammenligning af ejendomsvurdering sammenholdt med de faktiske salgspriser

Skrivelsen vil blive fremsendt til Skat i løbet af den kommende måned.

Renovering af byrum ved Buen/100års – projekt.

Bestyrelsen har fremsendt yderligere 8 ansøgninger til forskellige fonde, for at søge om økonomisk støtte til vort 100 års projekt. Der er således udsendt i alt 15 ansøgninger.

Desværre har alle tilbagemeldingerne på de fremsendte ansøgninger været negative.

Det må derfor konkluderes, at der dels i disse år, hvor de offentlige midler er knappe, er stor søgning hos de forskellige fonde og dels er vort projekt nok for ”lokalt”, forstået på den måde, at der er for få der får gavn af projektet.

Det skal nævnes at en enkelt fond viste interesse, men stillede som betingelse, at kommunen stod for udgiften til fjernelse af bunkersanlæggene. Men dette kunne kommunen ikke afse midler til.

Bestyrelsen har derfor nu besluttet ikke at fremsende flere ansøgninger og lader projektet ligge i denne omgang.

 

Internt i foreningen er der blevet arbejdet med:

Muren mod Finsensvej.

Ulla fra bestyrelsen holder myndighederne i ørerne med henblik på at renholde muren for graffetti.

Desuden pågår en dialog med Vej og Park om at få udbedret skader i vejbelægningen.

Bestyrelsen har fået tilsagn om at der kan udplantes efeu langs muren. Tilbuddet givet af en anlægsgartner, skønnes ikke at være aktuelt. Alternativ tilbud vil blive indhentet.

Hjemmeside/mail- og adresselister.

Den nye hjemmeside fungerer og mangler kun mindre justeringer. Hjemmesiden indeholder bl.a adresselister.

Bestyrelsens ihærdige arbejde med medlemstallet gør, at der stadig er over 90 betalende medlemmer.

Lokalt historisk materiale.

Adam, fraflyttet fra VG 23, som har stået for udarbejdelsen af skriftet ”En haveby bliver til” har overgivet sit indsamlede historiske materiale til bestyrelsen.

Bestyrelsen har overvejet at få skriftet opdateret efter foreningens 100 års jubilæum.

Afslutningsvis vil jeg nævne foreningens 2 traditionelle arrangementer: sommerfest og fastelavn.

Førstnævnte blev en våd affære, idet regnen sådan set startede i det øjeblik festlighederne skulle igang. En hård kerne samledes kort om det lejede fadølsanker og besluttede hurtigt, at det var bedst at søge ly inden døre.

Bedre held havde vi med fastelavn, hvor vejret var med os for en gangs skyld. Der var stor tilslutning og ideen med ikke at placere arrangementet i vinterferien, vil blive gentaget.

Boligforeningen går i det kommende år ind i jubilæumsåret.

Bestyrelsen vil snarest nedsætte et udvalg som vil arbejde for, at vor sommerfest i 2015 vil blive en festlig dag.

Mick Ammentorp VG 7 – april 2014.

Bestyrrelsesmøde d. 10. april 2014

Bestyrelsesmøde d.10.april 2014 hos Mick VG 7

Tilstede: Sissel VG 26, Anders Emil VG 43, Mick VG 7 og Marianne VG 62(referent).  Afbud : Ulla VG 88 og Carsten Buen 17

  1. Banedanmark

Bestyrelsen er i skriftlig dialog med Banedanmark, som har foreslået at bygge en ca.6m høj skærm, som skal hindre indkig til nærliggende matrikler, ejendomme og kvarteret omkring pladsen Ved Grænsen fra perronen på Flintholm station. Der er på nuværende tidspunkt afsat pæle med den givne højde for den tiltænkte skærm på volden ved det nedre banelegeme. Bestyrelsen har sammen med Knud Erik VG 40 reageret på Banedanmarks forslag med henblik på at få arrangeret et møde for at finde frem til en alternativ løsning.

  1. 100års projektet

Mick har underrettet stadsgartner Karsten Klintø fra Vej og Park, om at der ikke er opnået tilsagn fra de 12-15 fonde, hvor der er blevet ansøgt om midler til forskønnelse af pladsen ved Buen. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke er flere muligheder for at opnå støtte gennem fonde. Der vil derfor ikke blive foretaget flere tiltag i sagen i denne omgang.

  1. Kvalitetsmanual

Kommunen ønsker at ændre samarbejdet med boligforeningen om manualen, således at justeringer ikke skal forelægges det politiske system. Mick har sammen med de tidligere formænd, Leika og Knud Erik, holdt møde med kommunen for at høre mere om baggrunden – og for at få uddybet kommunens forslag til fremtidig procedure. Kommunen vil fortsat administrere efter retningslinjerne i den eksisterende manual.  Hvis boligforeningen ønsker forslag til ændringer, tilføjelser eller præciseringer vil kommunen gerne gennemlæse forslagene, og såfremt de ligger indenfor rammerne af lokalplanen, og man i øvrigt kan nikke ja til forslagene, vil forvaltningen administrere efter sådanne nye retningslinjer.

Bestyrelsen vil anbefale generalforsamlingen, at vi siger ja til den nye samarbejdsmodel.

  1.  Muren ved Finsensvej

Ulla har indhentet tilbud på beplantning langs muren mod Finsensvej. Tilbuddet lød på 25000kr eksl. moms. Bestyrelsen finder at denne udgift er for stor i forhold til foreningens samlede budget. Bestyrelsen overvejer at indhente et alternativt tilbud.

Ulla er desuden i dialog med Vej og Park om reparation af asfalten ved udkørslen til Finsensvej ved trappen og muren.

  1.  Fastelavn

Fastelavnsfesten var i år en stor succes med mange deltagere. Vejret var fint, og ideen med at afholde fastelavn udenfor vinterferien er værd at gentage.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN D. 24.APRIL

Frederiksberg d.11-4-2014

Bestyrelsesmøde d. 29. Januar 2014

Bestyrelsesmøde onsdag d.29.januar 2014 hos Ulla, VG 88

Tilstede: Ulla VG 88, Mick VG 7, Carsten Buen 17, Sissel VG 26, Anders Emil VG 43 og Marianne VG 62(referent). Gæst: Adam Uldall(tidligere VG 23)

1. Indlæg ved Adam Uldall

Adam Uldall, som står bag vores fine bog om kvarteret, overleverede diverse arkivalier til bestyrelsen.

Materialet omfattede bl.a. adskillige hæfter om ”Industrialismens bygninger og boliger”. Det industrielle miljø 1840-1940.

Desuden en meget fin bog ”Den hvide By” Frederiksberg Arbejderes Byggeforening 1898-1998 plus adskilligt andet interessant materiale, som Mick vil gennemse. Bestyrelsen takker Adam Uldall mange gange.

2. Fastelavn

Fastelavn fejres d.2.marts kl.11 på plænen med 3 tønder til børnene og en til de voksne. Venner og familie er velkomne og vi opfordrer til at møde op udklædt

3. Parkering Frederiksberg Vest

Der er planlagt en udvidelse af betalingsparkeringszonen ,  Frederiksberg Vest. Bestyrelsen har været i kontakt med Vej og Park, som oplyser at der arbejdes med 3 parkeringsmodeller. Da vort kvarter er placeret tæt på metro-linjen, indgår kvarteret i alle 3p-modeller. Der er høringsperiode frem til 31.marts. Yderligere oplysninger kan hentes på kommunens hjemmeside ved at søge ”Høring-Frederiksberg Vest”. Evt. indlæg fra kvarterets beboere modtages gerne på foreningens hjemmeside.

Link: http://www.frederiksberg.dk/da/Borger/Trafik-og-parkering/Parkering/BedreParkering.aspx

4. Myndigheder

Banedanmark er vendt positivt tilbage efter bestyrelsens henvendelse med stadsgartner Karsten Klintøs bemærkninger om beplantningens dårlige forfatning ved Flintholm station. De foreslår en afskærmning på den højtliggende perron som skal hindre indkig. Processen vil foregå i dialog med Knud Erik VG 40 og Leika VG 48.

Opdatering af kvalitetsmanualen er ikke en afsluttet sag som først oplyst af kommunen.  Der er netop modtaget tilbagemelding fra Miljø og Teknik, som vil blive kommenteret.

Den høje og stigende grundskyld på Frederiksberg er et problem for mange og et udvalg ved Knud Erik og Leika arbejder på en skrivelse til myndigheder og presse.

5. Beplantning ved muren

Ulla har rykket Det grønne Kompagni for et tilbud på beplantning langs muren.

6. 100 års projektet

Mick har sendt yderligere 4-5 nye ansøgninger af sted om økonomisk støtte til renovering af pladsen ved Buen.

7. Hjemmeside

Forsiden mangler en endelig opdatering med nye fotos fra kvarteret.

Evt.

Nye beboere skal gøres opmærksom på, at der skal søges om tilladelse hos kommunen til alle udvendige ændringer af husene såsom etablering af nye døre og vinduesåbninger og opsætning af skure.

Bestyrelsen har modtaget klager over byggemateriale og affald, som opbevares i længere perioder på kvarterets fortove. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at fortovene i kvarteret både løbende og specielt efter afsluttet byggeri friholdes. Desuden opfordrer bestyrelsen til, at retningslinjer, udstukket af kommunen om at storskrald sættes frem inden kl. 7.00, men tidligst aftenen før, så vidt muligt overholdes.

Generalforsamling afholdes torsdag d.24.april

Forslag skal være bestyrelsen i hænde inden d.10.april

Næste bestyrelsesmøde afholdes d.10.april hos Anders Emil VG 43

Frederiksberg d.31-1-2014

Bestyrelsesmøde d. 13. november 2013

Bestyrelsesmøde d.13-11-2013 hos Carsten Buen 17

Tilstede: Ulla VG 88, Mick VG 7, Anders Emil VG 43, Carsten Buen 17, Marianne VG 62{referent} Afbud: Sissel VG 26

1. Hjemmesiden

Den nye hjemmeside fkfb.dk er nu i funktion og bestyrelsen takker Dennis Buen 9 for stor deltagelse i udarbejdelsen. Vi arbejder fortsat på nyt billedlayout i farver og nye nutidige fotos vil blive lagt ind snarest. Tidligere udarbejdede anvisninger for parkering i kvarteret vil også blive et punkt på hjemmesiden. Mick foreslår at links til bøger om restaurering af ældre huse lægges ind på hjemmesiden som f.eks. Søren Vasegaards : ”Huse med sjæl. Navne på gode håndværkere er lagt ind og Mick vil forsyne listen med yderligere et par anbefalinger.

Vinderen af konkurrencen i forbindelse med åbningen af den nye hjemmeside er Else Slange VG 12 som i præmie vil modtage 3 flasker vin samt et stort tillykke. Hermed følger spørgsmål og svar:

(1)Hvor mange billeder er uploadede fra fastelavnsfesten 2013? ( 6 billeder)

(2)Hvor kan man bl.a. købe brugte tagsten? ( Katrinedal tagstensdepot, Fårevejle )

(3)Hvornår blev vores  boligforening  grundlagt? ( 28.maj 1913)

(4)Hvor blev bestyrelsesmødet d.14.nov.2012  afholdt? ( hos Carsten, Buen)

(5).Jf den særbevilling vi har fået fra Post Danmark, hvor mange cm. skal der så min. være fra brevindkastets underkant til fortov eller  vej? ( min.80cm)

2. Kontingent

Mange har indbetalt kontingent i juni og påmindelse om betaling sendes ud på mail i løbet af november.

3. Myndigheder

Knud Erik VG 40 vil forfatte et brev til Banedanmark angående beplantningen som mistrives på baneskråningen ved Ringbanen.

4.100års projektet

Vi har stadig ikke opnået fondsstøtte til nyetablering af pladsen ved Buen men vi søger stadig. Kommunen har meddelt at der i øjeblikket ikke er økonomi til at fjerne bunkers.

5. Beplantning ved muren Finsensvej

Ulla har haft møde med Vej og Park ang. ny asfalt på vejen ved muren og repræsentanten for kommunen vil forsøge at få det på budgettet til næste år.

Vi er velkomne fra kommunens side til selv at tilplante muren hvis vi også selv sørger for at beplantningen ikke gror op på broen. Anders Emil vil spørge Det grønne Kompagni til råds om arten af beplantning.

Kommunen har lovet at foranledige fjernelse af graffiti på muren.

Evt.

Fastelavn på plænen søndag d.2.marts.

Generalforsamling torsdag d.24.april

Sommerfest lørdag d.14.juni

Næste bestyrelsesmøde onsdag d.29.januar hos Ulla

 

Frederiksberg d.17-11-2013