Referat af generalforsamling i Frederiksberg Kommunale Funktionærers Boligforening

Torsdag den 28. april 2011 kl. 20

 

 

Dagsorden

 

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskab 2010

4.      Forslag

-          Postkasser. Fælles retningslinjer og evt. fælles indkøb

-          Byggesager og kvalitetsmanual.

5.      Orientering sommerfest

6.      Naboovervågning. Orientering om mulige alarm-”platforme”

7.      Budget 2011 og kontingent

8.      Valg til bestyrelsen

9.      Valg af revisor og revisorsuppleant

10.  Evt.

 

 

Ad 1.

Knud Erik, VG 40, blev valgt til dirigent. Mick VG 7 blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne og derfor lovlig.

 

Ad 2.

Formand Leika VG 48 aflagde beretning – formandens beretning vedlagt som bilag.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 3.

Kasserer Morten VG 8 gennemgik regnskabet, som var udsendt på forhånd.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4.

1) Som følge af den nye postlov, som medfører at alle husstande skal have en postkasse i skel inden udgangen af 2011, foreslog bestyrelsen, at der blev udarbejdet retningslinjer for valg og placering af postkasser. Flere af de fremmødte mente at dette var unødvendigt, da man blot ville flytte sin nuværende postkasse, så placering opfyldte kravene i postloven.

 

Der var dog enighed om at bestyrelsen udarbejder vejledende retningslinjer for de nye postkasser.

 

2) På baggrund af ofte meget lange og forskelligartede sagsbehandlinger af kvarterets byggesager ønsker bestyrelsen at tage kontakt til kommunens byggesagsafdeling med henblik på at få en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling for byggesager i kvarteret.

 

Flere af de tilstedeværende kunne ud fra egne byggesager bekræfte de uensartede og langvarige sagsbehandlinger. Der var derfor stor opbakning til bestyrelsens tiltag og ønske om at få en fast kontaktperson i kommunen, som kan varetage kvarterets sager.

 

Bestyrelsen vil desuden gennemgå kvalitetsmanualen med kommunen med henblik på en evaluering.

 

Ad 5.

Mick VG 7 orienterede om forløb, status og planer for forskønnelse af pladsen ved Buen.

 

I forbindelse med foreningens 100 års jubilæum vil bestyrelsen søge midler til forskønnelse af pladsen.

 

Bestyrelsen har bedt Marianne VG 62 og Mick om at udarbejde forskellige forslag til ændring af

pladsen.

 

4 forslag blev fremlagt i februar for Pladsudvalget, som udover ovenstående personer består af Janni BU 21, Anne BU19 samt Claus VG 22.

 

Pladsudvalget fremkom herefter med et 5. forslag.

 

Marianne gennemgik kort de 5 vidt forskellige forslag, som dog alle tager udgangspunkt i at bevare de 3 store træer og fjerne bunkersanlæg over terræn.

 

Beboerne omkring pladsen er løbende blevet orienteret om forslagene og har efterfølgende afholdt en række møder.

 

De har nu besluttet selv at fremkomme med et oplæg til udformning af pladsen.

Bestyrelsen afventer dette forslag.

 

Det er hensigten - når Pladsudvalget har lagt sig fast på et eller to forslag - at tage kontakt til kommunen for at få dens vurdering af ideerne. Herefter udarbejdes en plan for det videre forløb.

 

Leika oplyste herudover, at bunkersanlæg formelt afhændes, når espalier fjernes og nedgange lukkes og dermed sikres.

 

Espalier skal fjernes af foreningen. Denne operation vil blive udført kort inden en afhentning af storskrald.

 

Sikring af nedgange har Beredskabsstyrelsen ansvaret for.

 

Ad 6.

Leika orienterede om eventuelle tiltag vedrørende naboovervågning.

 

Bestyrelsen har gennem det sidste år været i kontakt med flere vagtfirmaer. Det har været meget svært at gennemskue ordninger og tilbud.

 

Men konklusionen er, at der ikke er nogen fordel for foreningen ved en samlet ordning hos et enkelt firma.

 

Claude har udarbejdet en mere lavpraktisk liste over foranstaltninger, som kan være med til at forebygge indbrud ved kortere og længere bortrejse.

 

Både bestyrelsens research hos diverse firmaer og Claudes liste vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Henrik BU 13, tilbød at komme med information om diverse muligheder for alarmer.

 

Ad 7.

Morten VG 8 gennemgik budget for 2011.

Kontingentets størrelse fastholdes.

 

Som det fremgår af budgettet hensættes kr. 10.000,- til 100 års jubilæumsfesten.

På baggrund af erfaringen fra 95 års festen, hvor budgettet på kr.50.000,- lige netop blev overholdt, oplyste Leika, at man ved de kommende sommerfester vil sælge vin m.m. for hermed at øge ”jubilæumspuljen”.

 

Ad 8.

ClaudeVG 19, Mick VG 7, var på valg til bestyrelsen. De blev begge genvalgt.

 

Jens, BU 16, var på valg som suppleant, men ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Carsten BU 17.

 

Leika (formand) VG 40 og Marianne, VG 62 og Morten (kasserer) VG fortsætter i bestyrelsen.

 

Ad 9.

Da Lars Bloch VG 48 er flyttet fra kvarteret, skulle der vælges ny revisor.

 

Torben VG 11 blev valgt for 1 år, idet revisor og revisorsuppleant ikke vælges samme år.

 

Som revisorsuppleant genvalgtes Nils-Ole VG 40 for 2 år.

 

Ad 10.

Følgende punkter under eventuelt:

 

Ulla VG 82 oplyste, at kommunen er blevet kontaktet vedrørende huller i vejbelægning på strækningen ved Finsensvej.

 

Hun oplyste desuden, at hun der findes en servitut fra 1915 vedrørende samlebrønde. Servitut lægges ud på hjemmesiden.

 

Ulla opfordrede desuden til at nye beboere får udleveret bogen: ” En haveby bliver til”.

 

Mick VG 7 har været i kontakt med kommunens Vej- og Parkafdeling gennem længere tid for at få renholdt kvarterets stier. Dog uden at dette har givet resultat endnu.

 

Pia BU 13 meddelte, at hun gerne vil stå for opdatering af foreningens hjemmeside.

 

Birgitte VG 60 vil gerne gøre en indsats for at øge medlemstallet i foreningen, som pt er på ca. 70.

 

Det blev oplyst, at der var registreret rotter ved VG 72-74-76.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen cirka kl. 22:00.

 

Der var mødt i alt 32 personer til årets generalforsamling.

 

    Dirigent                                         Formand                                    Referent

Knud Erik Dahl                              Leika Jørgensen                        Mick Ammentorp