Bestyrelsesmøde d. 3. marts 2011

Bestyrelsesmøde onsdag den 03. marts 2011 kl. 20 hos Leika.

Til stede: Leika, Marianne, Morten og Mick (ref.).

Afbud Jens og Claude.

Bunkersanlæg

A: Afhændelse af bunkersanlæg.

Endelig afhændelse og overdragelse foretages, når espalier over nedgange er fjernet af Boligforeningen.

Nedrivningen vil blive koordineret weekenden inden næste storskrald (dato følger). Beboere i foreningen må meget gerne melde sig. Jens og Leika koordinerer nedrivningen.

Leika koordinerer med Beredskabsstyrelsen, således at der etableres sikring af nedgange til bunkers så snart espalier er fjernet. Afventer.

B: Fremtidsplaner.

 

Marianne og Mick har nu efter møder i Pladsudvalget udarbejdet ialt 5 forslag til ændring og forskønnelse af pladsen.

De 5 forslag er blevet gennemgået og diskuteret i Pladsudvalget, hvor Claus Carstensen (VG 22) har deltaget.

Forslagene vil blive præsenteret på møde for beboerne omkring Pladsen. Anne (BU 19) og Janni

(BU 21) indkalder.

På Generalforsamlingen vil der blive givet en orientering om det videre forløb

Præventive tiltag mod indbrud

Gennemgang af oplæg til nabosyn og tilbud på sikring fremlægges på Generalforsamling.

Lydforurening.

Beboere med matrikler stødende op til Flintholm Station er på det seneste blevet generet af reklamering for diverse varer via DSB´s højtaleranlæg på perronen.

Leika har haft kontakt med både DSB og kommunen og fortsætter med denne dialog for at få løst problemet

Myndigheder.

Bestyrelsen har besluttet at tage kontakt til myndighederne i kommunen for at evaluere kvalitetsmanualen, samt for at diskutere sagsbehandlingen af kvarterets byggeprojekter.

Generalforsamling.

Der vil blive afholdt generalforsamling 28.04.11.

Forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest 14.04.11.

Sommerfest.

Sommerfesten er planlagt til 18.06.11.

Der vil igen i år blive afholdt loppemarked om eftermiddagen inden festen.

Såfremt der er tilmeldinger nok vil der blive arrangeret fælles grill, som ved tidligere sommerfest.

Diverse

– Leika har holdt møde med BaneDanmark angående beplantning på baneskråning. Leika oplyser at muld er blevet udskiftet og sagen er derfor afsluttet.

– De samlede udgifter på sommerfesten er opgjort. Budgettet blev overholdt.

– Leika følger op på manglende skiltning efter ændring af vejbelysning.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 14.04.11 kl. 20:00 hos Morten.

Bestyrelsesmøde d. 3. november 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 03. november 2010 kl. 20 hos Jens.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Jens og Mick (ref.). samt Jens` unge New Foundlænder! Afbud Morten.

Bunkersanlæg

A: Afhændelse af bunkersanlæg.

Leika har modtaget afhændelsesdokument fra Beredskabsstyrelsen. Endelig afhændelse og overdragelse kan dog først ske når espalier over nedgange er fjernet af Boligforeningen.

Nedrivningen vil blive koordineret weekenden inden næste storskrald (dato følger). Beboere i foreningen må meget gerne melde sig. Jens og Leika koordinerer nedrivningen.

Leika koordinerer med Beredskabsstyrelsen, således at der etableres sikring af nedgange til bunkers så snart espalier er fjernet.

B: Fremtidsplaner.

 

Marianne og Mick fremlagde 3 forslag til ændring og forskønnelse af pladsen.

Bestyrelsen besluttede sig for at tilføje et 4., som der udarbejdes forslag til.

Leika finder frem til en ”5.” person som kan indgå i Pladsudvalget.

Herefter fremlægges og gennemgås de 4 forslag i udvalget.

Leika kontakter kommunen, for efterfølgende at få et møde i stand med henblik på at få en ide om kommunens mening og syn på en forskønnelse af pladsen.

Vejbelysning

Afleveringsdokument er fremsendt til Leika.

Leika følger op på nogle enkelte mangler herunder skiltning.

Præventive tiltag mod indbrud

Gennemgang af oplæg til nabosyn og tilbud på sikring fremlægges på Generalforsamling.

Diverse

– Leika afventer møde med BaneDanmark angående beplantning på baneskråning.

– 8 beboere havde meldt tilbage vedrørende vand i kælder ifm skybrud i august. På baggrund af de få tilbagemeldinger agter bestyrelsen ikke at gøre mere ved sagen.

– Stier og trappe renholdes i så ringe grad, og da telefonisk henvendelse ikke har hjulpet, besluttede bestyrelsen at der nu rettes skriftlig henvendelse til kommunen.

– Morten udarbejder regnskab for sommerfest, når alle bilag fra Festudvalget er modtaget.

(Morten havde meldt afbud til møde).

– Morten havde oplyst inden mødet, at 68 har betalt kontingent til foreningen. Rykker rundsendes.

– Ved Grænsen ”de høje numre” mødes og holder arbejdsdag 14.11. – kl 10:00.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 09.02.11 kl. 20:00.

Bestyrelsesmøde d. 8. september 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 08. september 2010 kl. 20 hos Leika.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Jens, Morten og Mick (ref.).

Bunkersanlæg

A: Afhændelse af bunkersanlæg.

Leika har kontakt med Beredskabsstyrelsen. For endelig afhændelse fremsendes dokumenter til Leika til underskrift.

B: Fremtidsplaner.

Anne, Buen 19, og Janni, Buen 21, deltog i første del af mødet, hvor fremtidsplaner for pladsen og bunkersanlæg på Buen blev diskuteret.

De havde haft kontakt med flere af beboerne omkring pladsen. Det generelle ønske var at bevare de 3 store træer og pladsens nuværende udformning med ”bakker”, som tiltrækker mange af kvarterets børn.

Dog var der tillige et ønske om at forskønne pladsen ved f.eks. at forbedre stensætning, fjerne ventilationstårne og blænde nedgange til bunkersanlæg.

Leika foreslog at der skulle udarbejdes flere vidt forskellige forslag til pladsens indretning, som kunne danne grundlag for en videre drøftelse.

Marianne syntes det var vigtigt, at der blev tænkt langsigtet, når der skulle tages stilling til den endelige indretning og gjorde opmærksom på at pladsen i princippet er hele kvarterets plads.

Morten efterlyste ønsker til brugen af pladsen før der blev taget stilling til en bestemt udformning. Desuden mente han, at grundlæggende er bunkersanlæggene et fremmedlegeme i kvarteret, og at der bør tænkes på de ideer for kvarterets udformning, som er indeholdt i lokalplan og kvalitetsmanual.

Det blev aftalt, at der skulle nedsættes et udvalg på ca. 5 personer. Udvalget kunne bestå af 2 personer fra Buen, 2 fra bestyrelsen og 1 person som ikke bor ved pladsen.

Udvalget skal sammen udarbejde 2-3 forslag til nyindretning af pladsen, som kan fremlægges på næste generalforsamling.

Fra bestyrelsen deltager Marianne og Mick, som udarbejder forskellige ideforslag.

Janni tager igen kontakt til beboerne omkring pladsen og finder frem til 2 repræsentanter.

Bestyrelsen prøver at finde endnu en person fra kvarteret som kan deltage.

Ideforslag afleveres til Janni medio november. Herefter afholdes der møde i Pladsudvalget.

Vejbelysning

Der er suppleret med ny vejbelysning på eksisterende master ved ”muren” mod Finsensvej.

Afleveringsdokument fremsendes af Morten Skibstrup, Frederiksberg Kommune, til Leika.

Præventive tiltag mod indbrud

Marianne og Jens har kontaktet vagt- og forsikringsselskaber og modtaget diverse tilbud.

Der arbejdes videre med disse tilbud.

Endelige tilbud vil blive fremlagt og gennemgået på Generalforsamling.

Claude havde fremsendt oplæg til nabotilsyn.

Oplægget blev kommenteret. Claude bearbejder oplæg.

Diverse

– Leika afholder møde med BaneDanmark angående beplantning på baneskråning.

– Beboere, der har haft vand i kælder i forbindelse med skybrud, opfordres til at kontakte Leika, således at man kan få et overblik over omfang. Herefter vil myndigheder evt. blive kontaktet.

– Mick følger igen op på renholdelse af stier og trappen op til Finsensvej.

– Morten udarbejder regnskab for sommerfest, når alle bilag fra Festudvalget er modtaget.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 03.11.10 kl. 20:00 hos Jens.

Bestyrelsesmøde d. 16. juni 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. juni 2010 kl. 20 hos Leika.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Jens og Mick (ref.).

Afbud Morten.

Bestyrelsen

Bestyrelsen blev genvalgt på Generalforsamlingen.

Fordelingen af poster er som tidligere:

Leika – formand, Morten – kasserer, Claude, Marianne og Mick – bestyrelsesmedlemmer og Jens – suppleant.

Bunkersanlæg

A: Afhændelse af bunkersanlæg.

Leika tager kontakt med myndighederne med henblik på afhændelse af bunkersanlæg.

B: Fremtidsplaner.

Bestyrelsen har fundet at foreningens snarlige 100års-dag vil være en god anledning til at ansøge om midler til at forskønne pladsen ved Buen.

Bestyrelsen vil derfor ved næste bestyrelsesmøde nedsætte et udvalg, som vil forsøge at udarbejde nogle forslag til renovering af pladsen ved Buen.

Bestyrelsen tager kontakt til beboerne omkring pladsen med henblik på at finde repræsentanter til dette arbejde, således at deres interesser bliver varetaget.

Andre beboere i kvarteret vil også være velkommen til at deltage i arbejdet.

Vejbelysning

Arbejdet med etablering af ny vejbelysning er afsluttet.

Der blev afholdt besigtigelse/aflevering 15.06.10 med deltagelse af DONG, kommunen samt Leika og Mick fra Bestyrelsen.

Afleveringsdokument fremsendes fra kommunen til Leika.

Præventive tiltag mod indbrud

På generalforsamlingen blev bestyrelsen bedt om at undersøge præventive tiltag, der kan være med til at nedbringe antallet af indbrud i kvarteret.

Marianne og Jens kontakter til vagt- og forsikringsselskaber m.m.

Claude skriver et oplæg til hvordan nabotilsyn kunne gennemføres i praksis: praktiske råd til hvordan man kunne forholde sig m.h.t. tilsyn med sine naboers huse i dagtimerne og ved bortrejse.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 01.09.10 kl. 20:00 hos Jens.

Bestyrelsesmøde d.15. april 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2010 kl. 20 hos Leika.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Morten, Jens og Mick (ref.).

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling 28.04.10, kl. 19:00 på Falkonergårdens Gymnasium, Biblioteket. Dagsorden iht runddelt skrivelse.

Bunkersanlæg

Jens har besigtiget bunkersanlæg. Der står vand i den ene bunker. Den anden er pt tør.

Bestyrelsen går ind for at afhænde brugsretten til bunkersanlæg.

Muren ved Finsensvej og stier.

Flere beboere i området ved Finsensvej har vist interesse for at deltage i diverse tiltag vedrørende beplantning op ad muren.

Mick har taget kontakt med disse beboere for at få lagt en plan.

Mick følger desuden kontakt med kommunen så fejning af stier udføres i lighed med vejene i kvarteret.

Vejbelysning

Arbejdet med etablering af ny vejbelysning er påbegyndt på stier og Ved Grænsen den lave ende. Det forventes at tidsplanen over holdes, og arbejdet afsluttes uge 25. Sommerfesten vil dog som udgangspunkt ikke være påvirket af arbejdet. Folk skal huske at tage bevaringsværdige ting op.

Placeringen af master er som udgangspunkt gældende. Hvis masterne står inden for eget skel, eller to naboer kan blive kan blive enig om en placering, der ligger inden for en meter af den oprindelige placering, så kan man rette henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen vil videregive disse henvendelser til Dong Energy og Frederiksberg Kommune, som vil tage dem til efterretning.

Der henvises i øvrigt til tidsplan på hjemmesiden.

Opmærksomheden henledes stadig til tidligere runddelt skrivelse omhandlende retningslinier i forbindelse med udskiftning af vejbelysning.

I skrivelsen påpeges det, hvilke følger og forpligtigelser arbejdet har for den enkelte husejer.

Diverse

-Kommunen vedstår deres løfte om at trykke 100 stk. eksemplarer af Kvalitetsmanualen.

Disse er modtaget og omdeles til kvarterets beboere

-Kommunen er blevet opfordret til, som tidligere at orientere bestyrelsen om byggesager i kvarteret.

Leika bliver nu orienteret om byggeansøgninger: Buen 8 og Ved grænsen 8.

-Fastelavnsfesten forløb godt på trods af vinterkulde. Udskænkning af rom var en succes! Bestyrelsen overvejer at lade flere børnefamilier indgå i næste års fastlavns forberedelser.

-Bestyrelsen er blevet opfordret til at uddele ”opmuntringstilkendegivelser” til beboere i kvarteret.

Man er dog enig i bestyrelsen, at dette ikke falder under bestyrelsens arbejde.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af generalforsamling.

Bestyrelsesmøde d. 20. januar 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2010 kl. 20 hos Morten.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Morten og Mick (ref.). Afbud: Jens

Fastelavn

Der afholdes fastelavn på plænen d. 14.02.10. kl.11:00.

Skrivelse vil blive runddelt.

Sommerfest

Årets sommerfest afholdes d. 19.06.10.

Det forlyder at festudvalget arbejder på højtryk!

Forum på hjemmesiden.

Idet der ikke er den store trafik på ”Forum” på vores hjemmeside, blev der sat spørgsmål om den skulle nedlægges.

Bestyrelsen undersøger diverse tiltag og vil tage punktet op på det næste møde og på årets generalforsamling som er fastsat til 28.04.10.

Hundestativer/skiltning

Bestyrelsen overvejer hundeskilte til stier som ved de 2 pladser.

Claude indhenter priser.

Bunkersanlæg

Afventer tilbagemelding.

Se i øvrigt sidste referat.

P-plan.

Udarbejdet P-plan runddeles.

Muren ved Finsensvej.

Flere beboere i området ved Finsensvej har vist interesse for at deltage i diverse tiltag vedrørende beplantning op ad muren.

Mick tager kontakt med disse beboere for at få lagt en plan.

Vejbelysning

Etableringen af ny vejbelysning er sat midlertidig i bero pga frosten.

Der lægges ny tidsplan på hjemmesiden så snart der nyt fra det udførende entrenørfirma.

Opmærksomheden henledes stadig til tidligere runddelt skrivelse omhandlende retningslinier i forbindelse med udskiftning af vejbelysning.

I skrivelsen påpeges det, hvilke følger og forpligtigelser arbejdet har for den enkelte husejer.

Diverse

Kommunen vedstår deres løfte om at trykke 100 stk. eksemplarer af Kvalitetsmanualen.

Kommunen er blevet opfordret til, som tidligere at orientere bestyrelsen om byggesager i kvarteret.

Træ på volden mod banen udskiftes til foråret.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde holdes 15.04.10, kl. 20:00 hos Jens.